10 _______

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            Gurion.mq4 |
//|           Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|        http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=563517 |
//ïàðàìåòðû:
//TakeProffit - óðîâåíü òåéê ïðîôôèòà â ïóíêòàõ (ïî óìîë÷àíèþ 50)
//StopLoss - óðîâåíü ñòîï ëîññà â ïóíêòàõ (ïî óìîë÷àíèþ 50)
//type - òèï îðäåðà ("BUY STOP", "BUY LIMIT", "SELL STOP", "SELL LIMIT") Ñ ó÷åòîì ðåãèñòðà!
//symbol - âàëþòíàÿ ïàðà ("EURUSD" è ò.ï.) Ñ ó÷åòîì ðåãèñòðà!
//price - öåíà îðäåðà.
//Lots - ëîò (ïî óìîë÷àíèþ 0.1)
//count - êîë-âî îðäåðîâ (ïî óìîë÷àíèþ = 1
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=563517"
#property show_inputs
#include <stdlib.mqh>

extern int TakeProffit = 50;
extern int StopLoss  = 50;
extern string type   = "BUY STOP";
extern string symbol  = "EURUSD";
extern double price  = 0;
extern double Lots   = 0.1;
extern int count    = 1;

//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
  int cmd = 0;
  double stoploss  = 0, 
     takeprofit = 0;
     
  if (!IsConnected())
  {
   Alert("Ñâÿçü îòñóòñòâóåò");
   return (0);
  }
  
  if (!IsTradeAllowed())
  {
   Alert("Òîðãîâëÿ çàïðåùåíà");
   return (0);
  }
     
  if (type == "BUY STOP")
   cmd = OP_BUYSTOP;
  else if (type == "SELL STOP")
   cmd = OP_SELLSTOP;
  else if (type == "BUY LIMIT")
   cmd = OP_BUYLIMIT;
  else if (type == "SELL LIMIT")
   cmd = OP_SELLLIMIT;
  else
   return (0);

  if ((cmd == OP_BUYSTOP) || (cmd == OP_BUYLIMIT))
  {
   stoploss  = price - StopLoss  * MarketInfo(symbol, MODE_POINT);
   takeprofit = price + TakeProffit * MarketInfo(symbol, MODE_POINT);
  }
  if ((cmd == OP_SELLSTOP) || (cmd == OP_SELLLIMIT))
  {
   stoploss  = price + StopLoss  * MarketInfo(symbol, MODE_POINT);
   takeprofit = price - TakeProffit * MarketInfo(symbol, MODE_POINT);
  }
  Print(takeprofit+":"+stoploss);
  
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   int ticket = OrderSend(symbol, 
               cmd, 
               NormalizeDouble(Lots, 1), 
               NormalizeDouble(price, MarketInfo(symbol, MODE_DIGITS)), 
               3, 
               NormalizeDouble(stoploss,  MarketInfo(symbol, MODE_DIGITS)), 
               NormalizeDouble(takeprofit, MarketInfo(symbol, MODE_DIGITS)), "", 0, 0, CLR_NONE);
   if (ticket < 0)
   {
     int err = GetLastError();
     Print("OrderSend failed with error #", ErrorDescription(err));
     return (0);
   }
   Sleep(1000);
   while (IsTradeContextBusy())
   { Sleep(100); }
  }

  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+Sample

AnalysisMarket Information Used:Indicator Curves created:


Indicators Used:Custom Indicators Used:

Order Management characteristics:

Other Features:

It issuies visual alerts to the screen