13008d1155015516-indicators-alert-signal-shi_silvertrendsigalert_001

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      SHI_SilverTrendSig.mq4 |
//|     Copyright © 2003, VIAC.RU, OlegVS, GOODMAN, 2005 Shurka |
//|                         shforex@narod.ru |
//|                                 |
//|                                 |
//| Ïèøó ïðîãðàììû íà çàêàç                     |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, Shurka"
#property link   "http://shforex.narod.ru"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#define SH_BUY  1
#define SH_SELL -1

//---- Âõîäíûå ïàðàìåòðû
extern int   AllBars=0;//Äëÿ ñêîëüêè áàðîâ ñ÷èòàòü. 0 - äëÿ âñåõ.
extern int   Otstup=30;//Îòñòóï.
extern double Per=9;//Ïåðèîä.
extern bool  UseAlert = true;

int      SH,NB,i,UD;
double     R,SHMax,SHMin;
double     BufD[];
double     BufU[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ôóíêöèÿ èíèöèàëèçàöèè                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
  // NB çàïèñûâàåì êîëè÷åñòâî áàðîâ äëÿ êîòîðûõ ñ÷èòàåì èíäèêàòîð
  if (Bars<AllBars+Per || AllBars==0) NB=Bars-Per; else NB=AllBars;
  IndicatorBuffers(2);
  IndicatorShortName("SHI_SilverTrendSig");
  SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,0,1);
  SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,0,1);
  SetIndexArrow(0,159);
  SetIndexArrow(1,159);
  SetIndexBuffer(0,BufU);
  SetIndexBuffer(1,BufD);
  SetIndexDrawBegin(0,Bars-NB);//Èíäèêàòîð áóäåòîòîáðàæàòüñÿ òîëüêî äëÿ NB áàðîâ
  SetIndexDrawBegin(1,Bars-NB);
  ArrayInitialize(BufD,0.0);//Çàáü¸ì îáà áóôåðà íîëèêàìè. Èíà÷å áóäåò ìóñîð ïðè ñìåíå òàéìôðåéìà.
  ArrayInitialize(BufU,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ôóíêöèÿ äåèíèöèàëèçàöèè                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ñîáñíà èíäèêàòîð                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
  int CB=IndicatorCounted();
  /* Òóò âîò òà ñàìàÿ îïòèìèçàöèîííàÿ ôèøêà.  ÿçûê ââåäåíà ôóíêöèÿ, êîòîðàÿ âîçâðàùàåò êîëè÷åñòâî
  ïîñ÷èòàííûõ áàðîâ, ïðè÷¸ì î÷åíü õèòðî. Ïðè ïåðâîì âûçîâå èíäèêàòîðà ýòî 0, âñ¸ ïîíÿòíî, åù¸ íè÷åãî
  íå ñ÷èòàëîñü, à çàòåì âûäà¸ò êîëè÷åñòâî îáñ÷èòàííûõ áàðîâ ìèíóñ îäèí. Ò.å. åñëè âñåãî áàðîâ 100,
  òî ôóíêöèÿ âåðí¸ò 99. ß ââ¸ë òàêîé êîä, âûøå ó ìåíÿ îïðåäåëÿëàñü NB - êîë-âî áàðîâ ïîäëåæàùèõ
  îáñ÷¸òó.  ïðèíöèïå ýòîò ïàðàìåòð ìîæíî è âûêèíóòü, îäíàêî äëÿ òåõ êòî â òàíêå (I80286) ìîæíî
  è îñòàâèòü. Òàê âîò, çäåñü, ïðè ïåðâîì âûçîâå NB îñòà¸òñÿ ïðåæíåé, à ïðè ïîñëåäóþùèõ óìåíüøàåòñÿ
  äî ïîñëåäíåãî áàðà, ò.å. 1 èëè 2, íó èëè ñêîëüêî òàì îñòàëîñü ïîñ÷èòàòü*/
  if(CB<0) return(-1); else if(NB>Bars-CB) NB=Bars-CB;
  for (SH=1;SH<NB;SH++)//Ïðî÷¸ñûâàåì ãðàôèê îò 1 äî NB
  {
   for (R=0,i=SH;i<SH+10;i++) {R+=(10+SH-i)*(High[i]-Low[i]);}   R/=55;

   SHMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Per,SH)];
   SHMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Per,SH)];
   if (Close[SH]<SHMin+(SHMax-SHMin)*Otstup/100 && UD!=SH_SELL) { BufU[SH]=Low[SH]-R*0.5; UD=SH_SELL; DoAlert(UD);}
   if (Close[SH]>SHMax-(SHMax-SHMin)*Otstup/100 && UD!=SH_BUY) { BufD[SH]=High[SH]+R*0.5; UD=SH_BUY; DoAlert(UD);}
  }
  return(0);
}

void DoAlert(int UD)
{
  if (!NewBar() || !UseAlert)
   return;
  string sAction = "Buy";
  if (UD == SH_BUY) // Think there is a problem in the indicator. using Buy instead of sell
   sAction = "Sell";
  Alert(Symbol(), " ",Period()," alert!! ", sAction);
}
bool NewBar()
{
  static datetime dt = 0;
  if (dt != Time[0])
  {
   dt = Time[0];
   return(true);
  }
  return(false);
}


Sample

AnalysisMarket Information Used:

Series array that contains the highest prices of each bar
Series array that contains the lowest prices of each bar
Series array that contains close prices for each bar
Series array that contains open time of each bar


Indicator Curves created:

Implements a curve of type DRAW_ARROW


Indicators Used:Custom Indicators Used:

Order Management characteristics:

Other Features:

It issuies visual alerts to the screen