zz_MultiZigZag_20081103

//+------------------------------------------------------------------+
//|            MultiZigZag                |
//+------------------------------------------------------------------+
/*

 3 íîÿáðÿ 2008 ã.


Âíåøíèå ïàðàìåòðû - ñòðîêîâûå ïåðåìåííûå. 
 êàæäóþ ïåðåìåííóþ çàïèñûâàþòñÿ ïàðàìåòðû äëÿ òðåõ çèãçàãîâ. 
Ïåðâàÿ öèôðà - äëÿ ïåðâîãî çèãçàãà, âòîðàÿ - äëÿ âòîðîãî, òðåòüÿ - äëÿ òðåòüåãî. ×åðåç çàïÿòóþ.

È âûâîäèòñÿ òðè çèãçàãà. 

ExtDepth, ExtDeviation è ExtBackstep - ñòàíäàðòíûå ïàðàìåòðû äëÿ çèãçàãà.
Åñëè çàäàòü ExtDepth=0, òî ñîîòâåòñòâóþùèé çèãçàã âûâîäèòüñÿ íå áóäåò.
ExtMaxBar - êîëè÷åñòâî áàðîâ, íà êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàåòñÿ çèãçàã.
GrossPeriod - ïåðèîäû ãðàôèêîâ, âûðàæåííûå â ìèíóòàõ, ïî äàííûì ñ êîòîðûõ ñòðîèòñÿ çèãçàã. Ïðè çàïèñè 0 çèãçàã âûâîäèòñÿ íà òåêóùåì òàéìôðåéìå.
ExtReCalculate - êîëè÷åñòâî ýêñòðåìóìîâ çèãçàãà, íà÷èíàÿ ñ 0, ïåðåñ÷èòûâàåìûõ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ çèãçàãîâ ñî ñòàðøèõ òàéìôðåéìîâ.

*/

#property link  "nen"
// Îòðèñîâêà èíäèêàòîðà â îñíîâíîì îêíå
#property indicator_chart_window
// Êîëè÷åñòâî èíäèêàòîðíûõ áóôôåðîâ
#property indicator_buffers 6
// Öâåò èíäèêàòîðà
#property indicator_color1 Aqua
//#property indicator_color2 Aqua
#property indicator_color3 Red
//#property indicator_color4 Aqua
#property indicator_color5 Yellow
//#property indicator_color6 Aqua
// Òîëùèíà èíäèêàòîðíîé ëèíèè
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 0
#property indicator_width3 0
#property indicator_width4 0
#property indicator_width5 0
#property indicator_width6 0
// Ñòèëü èíäèêàòîðíîé ëèíèè
#property indicator_style1 0
#property indicator_style2 0
#property indicator_style3 0
#property indicator_style4 0
#property indicator_style5 0
#property indicator_style6 0
// ÂÕÎÄÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀ 
/*
extern string ExtDepth   = "14,28,102";
extern string ExtDeviation = "1,8,21";
extern string ExtBackstep = "3,5,12";
extern string ExtMaxBar  = "1000,1000,1000";  // Êîëè÷åñòâî îáñ÷èòûâàåìûõ áàðîâ (0-âñå)
extern string GrossPeriod = "0,0,0";   // Òàéìôðåéìû, íà êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàþòñÿ çèãçàãè, 0 - òåêóùèé òàéìôðåéì
*/
extern string ExtDepth   = "12,12,12";
extern string ExtDeviation = "5,5,5";
extern string ExtBackstep = "8,8,8";
extern string ExtMaxBar  = "1000,300,150";  // Êîëè÷åñòâî îáñ÷èòûâàåìûõ áàðîâ (0-âñå)
extern string GrossPeriod = "60,240,1440";   // Òàéìôðåéìû, íà êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàþòñÿ çèãçàãè, 0 - òåêóùèé òàéìôðåéì
extern int  ExtReCalculate = 3;       // Êîëè÷åñòâî ýêñòðåìóìîâ çèãçàãà ñòàðøåãî òàéìôðåéìà, íà÷èíàÿ ñ 0, ïåðåñ÷èòûâàåìûõ
                        // â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè

int ExtDepth_[]={0,0,0}, ExtDeviation_[]={0,0,0}, ExtBackstep_[]={0,0,0}, ExtMaxBar_[]={0,0,0}, GrossPeriod_[]={0,0,0};

// Èíäèêàòîðíûå áóôåðû
double LowestBuffer1[],HighestBuffer1[],LowestBuffer2[],HighestBuffer2[],LowestBuffer3[],HighestBuffer3[];
// Âñïîìîãàòåëüíûå áóôåðû
double LowestBufferGross1[],HighestBufferGross1[],LowestBufferGross2[],HighestBufferGross2[],LowestBufferGross3[],HighestBufferGross3[];
datetime time2[]={0,0,0};
// Ôëàãè, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî ñî ñòàðøåãî òô ïåðâîíà÷àëüíîå ïðåîáðàçîâàíèå çèãçàãà ïðîèçâåäåíî
bool Grosstf_DT[]={false, false, false};
// Ôëàãè, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî íà èñòîðèè çèãçàã ïîñòðîåí
bool ZZ_tf[]={false, false, false};
// Çíà÷åíèå âðåìåíè íà÷àëà è êîíöà âòîðîãî ëó÷à
datetime L2LTime[]={0,0,0},L2HTime[]={0,0,0};
// Ïðè âûõîäå çà çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ lBar, hBar è tiZZ ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò çèãçàãà
// Òî åñòü òîëüêî ïðè âûõîäå çà ïðåäåëû óæå ïîñ÷èòàííîãî áàðà ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò. 
// Ýòî ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòûâàòü íå íà êàæäîì òèêå.
double lBar[]={0,0,0}, hBar[]={0,0,0};
datetime tiZZ[]={0,0,0};
// Ïåðåìåííàÿ äëÿ õðàíåíèÿ çíà÷åíèÿ Bars
int saveBars[]={0,0,0};
int currentBars;
// Ïåðåìåííàÿ, õðàíÿùàÿ êîëè÷åñòâî áàðîâ, íà êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàåòñÿ çèãçàã
int limit;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function. Íà÷àëî.                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
  int i,j,m;

// Ïî äâà èíäèêàòîðíûõ áóôôåðà èñïîëüçîâàíî äëÿ ñ÷¸òà êàæäîãî çèãçàãà
  SetIndexBuffer(0,LowestBuffer1);
  SetIndexBuffer(1,HighestBuffer1);
  SetIndexBuffer(2,LowestBuffer2);
  SetIndexBuffer(3,HighestBuffer2);
  SetIndexBuffer(4,LowestBuffer3);
  SetIndexBuffer(5,HighestBuffer3);
// Ñòèëü èñïîëíåíèÿ ãðàôèêà â âèäå ëîìàíîé ZigZag 
  SetIndexStyle(0,DRAW_ZIGZAG);
  SetIndexStyle(1,DRAW_ZIGZAG);
  SetIndexStyle(2,DRAW_ZIGZAG);
  SetIndexStyle(3,DRAW_ZIGZAG);
  SetIndexStyle(4,DRAW_ZIGZAG);
  SetIndexStyle(5,DRAW_ZIGZAG);
// Óñòàíîâêà çíà÷åíèé èíäèêàòîðà, êîòîðûå íå áóäóò âèäèìû íà ãðàôèêå
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
// Èìåíà äëÿ îêîí äàííûõ è ëýéáû äëÿ ñóáúîêîí
  SetIndexLabel(0,"Low1" );
  SetIndexLabel(1,"High1");
  SetIndexLabel(2,"Low2" );
  SetIndexLabel(3,"High2");
  SetIndexLabel(4,"Low3" );
  SetIndexLabel(5,"High3");

  _stringtoarray (ExtDepth, ExtDepth_, 3);
  _stringtoarray (ExtDeviation, ExtDeviation_, 3);
  _stringtoarray (ExtBackstep, ExtBackstep_, 3);
  _stringtoarray (ExtMaxBar, ExtMaxBar_, 3);
  _stringtoarray (GrossPeriod, GrossPeriod_, 3);

  for (i=0;i<3;i++)
   {
   Grosstf_DT[i]=false; ZZ_tf[i]=false;
   j=GrossPeriod_[i];
   GrossPeriod_[i]=_period(i,j);
   if (ExtDepth_[i]>=ExtBackstep_[i]) m=ExtDepth_[i]; else m=ExtBackstep_[i];
   if ((ExtMaxBar_[i]>iBars(NULL,GrossPeriod_[i])-m) || (ExtMaxBar_[i]==0)) limit=iBars(NULL,GrossPeriod_[i])- m; else limit=ExtMaxBar_[i];

   if (i==0)
    {
     arr_resize(LowestBufferGross1, HighestBufferGross1, limit+m, i);
    }
   else if (i==1)
    {
     arr_resize(LowestBufferGross2, HighestBufferGross2, limit+m, i);
    }
   else if (i==2)
    {
     arr_resize(LowestBufferGross3, HighestBufferGross3, limit+m, i);
    }
   }

  currentBars=0;
// Çàâåðøåíèå èíèöèàëèçàöèè

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function. Êîíåö.                 |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ðàñ÷åò èíäèêàòîðà. Íà÷àëî.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  int i, m;
  bool calculate;

  if (Bars-currentBars+1>2)
   {
   for (i=0;i<3;i++)
    {
     saveBars[i]=0;
    }
   }

  currentBars=Bars;

  for (i=0;i<3;i++)
   {
   // ïðîâåðêè äëÿ êîððåêòíîãî ðàñ÷¸òà èíäèêàòîðà
   if (ExtDepth_[i]>=ExtBackstep_[i]) m=ExtDepth_[i]; else m=ExtBackstep_[i];
   if ((iBars(NULL,GrossPeriod_[i])-1<m) || (ExtDepth_[i]<=0)) continue;

   calculate=false;

   limit=iBars(NULL,GrossPeriod_[i])-saveBars[i]+1;

   if (limit>2)
    {
     calculate=true;
     Grosstf_DT[i]=false;
     ZZ_tf[i]=false;
//     lBar[i]=0; hBar[i]=0; tiZZ[i]=0;

     if ((ExtMaxBar_[i]>iBars(NULL,GrossPeriod_[i])-m) || (ExtMaxBar_[i]==0)) limit=iBars(NULL,GrossPeriod_[i])- m; else limit=ExtMaxBar_[i];

     if (i==0)
      {
      arr_resize(LowestBufferGross1, HighestBufferGross1, limit+m, i);

      ArrayInitialize(LowestBuffer1,0); ArrayInitialize(HighestBuffer1,0);
      }
     else if (i==1)
      {
      arr_resize(LowestBufferGross2, HighestBufferGross2, limit+m, i);

      ArrayInitialize(LowestBuffer2,0); ArrayInitialize(HighestBuffer2,0); 
      }
     else if (i==2)
      {
      arr_resize(LowestBufferGross3, HighestBufferGross3, limit+m, i);

      ArrayInitialize(LowestBuffer3,0); ArrayInitialize(HighestBuffer3,0); 
     }

    }
   else
    {
     if (lBar[i]>iLow(NULL,GrossPeriod_[i],0) || hBar[i]<iHigh(NULL,GrossPeriod_[i],0) || tiZZ[i]!=iTime(NULL,GrossPeriod_[i],0))
      {
      calculate=true;
      }
    }

   if (calculate)
    {
     switch (i)
      {
      case 0:
       {
        if (GrossPeriod_[i]==0)
         {
         ZigZag_(LowestBuffer1, HighestBuffer1, i);
         }
        else
         {
         if (limit==2) Shift_elements(LowestBufferGross1,HighestBufferGross1);

         if (ZigZag_(LowestBufferGross1, HighestBufferGross1, i)==0)
          {
           ZigZagDT (LowestBuffer1, HighestBuffer1, LowestBufferGross1, HighestBufferGross1, i);
          }
         }

        break;
       }
      case 1:
       {
        if (GrossPeriod_[i]==0)
         {
         ZigZag_(LowestBuffer2, HighestBuffer2, i);
         }
        else
         {
         if (limit==2) Shift_elements(LowestBufferGross2,HighestBufferGross2);

         if (ZigZag_(LowestBufferGross2, HighestBufferGross2, i)==0)
          {
           ZigZagDT (LowestBuffer2, HighestBuffer2, LowestBufferGross2, HighestBufferGross2, i);
          }
         }

        break;
       }
      case 2:
       {
        if (GrossPeriod_[i]==0)
         {
         ZigZag_(LowestBuffer3, HighestBuffer3, i);
         }
        else
         {
         if (limit==2) Shift_elements(LowestBufferGross3,HighestBufferGross3);

         if (ZigZag_(LowestBufferGross3, HighestBufferGross3, i)==0)
          {
           ZigZagDT (LowestBuffer3, HighestBuffer3, LowestBufferGross3, HighestBufferGross3, i);
          }
         }

        break;
       }
      }

    }
   }

 // Çàâåðøåíèå âû÷èñëåíèé èíäèêàòîðà
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ðàñ÷åò èíäèêàòîðà. Êîíåö.                    |
//+------------------------------------------------------------------+


//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//|        Ïîäïðîãðàììû è ôóíêöèè               |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Îñíîâíîé ZigZag. Íà÷àëî.                    |
//+------------------------------------------------------------------+

int ZigZag_(double& LB[],double& HB[],int x)
 {
  int j,jl,jh,bar_l,bar_h, limit1;

  int  bar,back,lasthighpos=-1,lastlowpos=-1;
  double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow,val;


  if (ZZ_tf[x]) // Ðåæèì ðåàëüíîãî âðåìåíè.
   {
   // Îïðåäåëåíèå áàðà, ñ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ ðàñ÷åò
   bar_l=iBarShift(NULL,GrossPeriod_[x],L2LTime[x],true);
   bar_h=iBarShift(NULL,GrossPeriod_[x],L2HTime[x],true);
   if ((bar_l<0) || (bar_h<0)) return (-1);
   if (L2LTime[x]<=L2HTime[x]) limit=bar_l; else limit=bar_h;

   limit1=limit-1;

   // Âîññòàíîâëåíèå ïåðåìåííûõ
   lastlow=iLow(NULL,GrossPeriod_[x],bar_l);
   lasthigh=iHigh(NULL,GrossPeriod_[x],bar_h);

   }
  else // Ïîñòðîåíèå çèãçàãà íà èñòîðèè.
   {
   ZZ_tf[x]=true;
   bar_l=limit;
   bar_h=limit;

   limit1=limit;
   }

  // Íà÷àëî ïåðâîãî áîëüøîãî öèêëà
  for(bar=limit1; bar>=0; bar--)
   {
   //--- low
   if (bar<bar_l)
    {
     j=iLowest(NULL,GrossPeriod_[x],MODE_LOW,ExtDepth_[x],bar);
     val=iLow(NULL,GrossPeriod_[x],j);

     if(val==lastlow) val=0.0;
     else 
      { 
      lastlow=val; 
      if((iLow(NULL,GrossPeriod_[x],bar)-val)>(ExtDeviation_[x]*Point))val=0.0;
      else
       {
        for(back=1; back<=ExtBackstep_[x]; back++)
         {
         if(val<LB[j+back])LB[j+back]=0.0; 
         }
       }
      } 

     if (j==bar) LB[j]=val;
    }

   //--- high
   if (bar<bar_h)
    {
     j=iHighest(NULL,GrossPeriod_[x],MODE_HIGH,ExtDepth_[x],bar);
     val=iHigh(NULL,GrossPeriod_[x],j);

     if(val==lasthigh) val=0.0;
     else 
      {
      lasthigh=val;
      if((val-iHigh(NULL,GrossPeriod_[x],bar))>(ExtDeviation_[x]*Point))val=0.0;
      else
       {
        for(back=1; back<=ExtBackstep_[x]; back++)
         {
         if(val>HB[j+back])HB[j+back]=0.0; 
         } 
       }
      }

     if (j==bar) HB[j]=val;
    }
   }
  // Êîíåö ïåðâîãî áîëüøîãî öèêëà

  // Íà÷àëî âòîðîãî áîëüøîãî öèêëà
  lasthigh=-1; lastlow=-1;

  for(bar=limit; bar>=0; bar--)
   {
   curlow=LB[bar];
   curhigh=HB[bar];

   if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;

   if(curhigh!=0)
    {
     if(lasthigh>0) 
      {
      if(lasthigh<curhigh) HB[lasthighpos]=0;
      else HB[bar]=0;
      }

     if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
      {
      lasthigh=curhigh;
      lasthighpos=bar;
      }
     lastlow=-1;
    }

   if(curlow!=0)
    {
     if(lastlow>0)
      {
      if(lastlow>curlow) LB[lastlowpos]=0;
      else LB[bar]=0;
      }

     if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
      {
      lastlow=curlow;
      lastlowpos=bar;
      } 
     lasthigh=-1;
    }
   } 
  // Êîíåö âòîðîãî áîëüøîãî öèêëà

  // Îáíîâëåíèå ïåðåìåííûõ
  saveBars[x]=iBars(NULL,GrossPeriod_[x]);
  lBar[x]=iLow(NULL,GrossPeriod_[x],0); hBar[x]=iHigh(NULL,GrossPeriod_[x],0); tiZZ[x]=iTime(NULL,GrossPeriod_[x],0);

  // Ñîõðàíåíèå âðåìåíè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ òðåòüåãî ëó÷à
  jl=0;jh=0;
  for (bar=0;bar<saveBars[x];bar++)
   {
   if (LB[bar]>0) {if (jl==1) {L2LTime[x]=iTime(NULL,GrossPeriod_[x],bar);} jl++;}
   if (HB[bar]>0) {if (jh==1) {L2HTime[x]=iTime(NULL,GrossPeriod_[x],bar);} jh++;}
   if (jl>1 && jh>1) break;
   }
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Îñíîâíîé ZigZag. Êîíåö.                     |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïðåîáðàçîâàíèå çèãçàãà ñî ñòàðøåãî òàéìôðåéìà íà òåêóùèé. Íà÷àëî.|
//+------------------------------------------------------------------+
int ZigZagDT (double& LB[], double& HB[], double& LBG[], double& HBG[], int x)
 {
  int i=0, j, jl, jh, ext3=0, end;
  double el=-1, eh=-1;
  datetime t1;

  if (Grosstf_DT[x]) // Ðåæèì ðåàëüíîãî âðåìåíè.
   {
   end=ExtReCalculate+1;

   t1=iTime(NULL, GrossPeriod_[x],i);
   for (j=0;ext3<end;j++)
    {
     if (Time[j]<t1) {i++; t1=iTime(NULL, GrossPeriod_[x],i);}

     LB[j]=0;
     HB[j]=0;
     if (LBG[i]>0)
      {
      if (el>=Low[j] || el<0) {el=Low[j]; jl=j;}
      }
     else
      {
      if (el>0) {LB[jl]=el; el=-1; ext3++;}
      }

     if (HBG[i]>0)
      {
      if (eh<=High[j]) {eh=High[j]; jh=j;}
      }
     else
      {
      if (eh>0) {HB[jh]=eh; eh=-1; ext3++;}
      } 

    }
   }
  else // Ïîñòðîåíèå çèãçàãà íà èñòîðèè.
   {
   if (limit<=ExtDepth_[x]) {saveBars[x]=0; return (-1);}
   end=iBarShift(NULL,Period(),iTime(NULL, GrossPeriod_[x],limit),false);
   if (end<=0) {saveBars[x]=0; return (-1);}

   Grosstf_DT[x]=true;

   t1=iTime(NULL, GrossPeriod_[x],i);
   for (j=0;j<end;j++)
    {
     if (Time[j]<t1) {i++; t1=iTime(NULL, GrossPeriod_[x],i);}

     if (LBG[i]>0)
      {
      if (el>=Low[j] || el<0) {el=Low[j]; jl=j;}
      }
     else
      {
      if (el>0) {LB[jl]=el; el=-1;}
      }

     if (HBG[i]>0)
      {
      if (eh<=High[j]) {eh=High[j]; jh=j;}
      }
     else
      {
      if (eh>0) {HB[jh]=eh; eh=-1;}
      } 

    }
   }

  return (0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïðåîáðàçîâàíèå çèãçàãà ñî ñòàðøåãî òàéìôðåéìà íà òåêóùèé. Êîíåö. |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïðîâåðêà êîððåêòíîñòè çàäàíèÿ òàéìôðåéìà. Íà÷àëî.        |
//+------------------------------------------------------------------+
int _period(int x, int tf)
 {
  if (tf<Period() && tf>0) {ExtDepth_[x]=0; return (tf);}
  if (tf==Period()) return (0);

  switch (tf)
   {
   case 0   : {return (0);}
   case 1   : {return (1);}
   case 5   : {return (5);}
   case 15  : {return (15);}
   case 30  : {return (30);}
   case 60  : {return (60);}
   case 240  : {return (240);}
   case 1440 : {return (1440);}
   case 10080 : {return (10080);}
   case 43200 : {return (43200);}
   default  : {ExtDepth_[x]=0; return (tf);}
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïðîâåðêà êîððåêòíîñòè çàäàíèÿ òàéìôðåéìà. Êîíåö.         |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ñäâèã ýëåìåíòîâ ìàññèâà íà 1 îò 0 ýëåìåíòà â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ |
//| èíäåêñà. Íà÷àëî.                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void Shift_elements (double& arr[], double& arr1[])
 {
  int i,j;

  j=ArraySize(arr)-1;
  for (i=j;i>0;i--)
   {
   arr[i]=arr[i-1];
   arr1[i]=arr1[i-1];
   }
  arr[0]=0;
  arr1[0]=0;
 }
//-------------------------------------------------------------------+
//| Ñäâèã ýëåìåíòîâ ìàññèâà íà 1 îò 0 ýëåìåíòà â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ |
//| èíäåêñà. Êîíåö.                         |
//-------------------------------------------------------------------+


//+------------------------------------------------------------------+
//| Èçìåíåíèå ðàçìåðà ìàññèâîâ è ïðèñâîåíèå âñåì ýëåìåíòàì çíà÷åíèÿ 0|
//| Íà÷àëî.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void arr_resize (double& arr[], double& arr1[], int size, int x)
 {
  if (GrossPeriod_[x]>0)
   {
   ArrayResize(arr,size); ArrayResize(arr1,size);
   ArrayInitialize(arr,0); ArrayInitialize(arr1,0);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Èçìåíåíèå ðàçìåðà ìàññèâîâ è ïðèñâîåíèå âñåì ýëåìåíòàì çíà÷åíèÿ 0|
//| Êîíåö.                              |
//+------------------------------------------------------------------+


//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïåðåíîñ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ èç ñòðîêè â ìàññèâ. Íà÷àëî.     |
//+------------------------------------------------------------------+
void _stringtoarray (string str, int& arr[], int x)
 {
  int i,j,k=0;
  for (i=0;i<x;i++)
   {
   j=StringFind(str,",",k);
   if (j<0) {arr[i]=StrToInteger(StringSubstr(str,k)); break;}
   arr[i]=StrToInteger(StringSubstr(str,k,j-k));
   k=j+1;
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïåðåíîñ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ èç ñòðîêè â ìàññèâ.Êîíåö.      |
//+------------------------------------------------------------------+

Sample

AnalysisMarket Information Used:

Series array that contains open time of each bar

Series array that contains the highest prices of each bar
Series array that contains the lowest prices of each bar


Indicator Curves created:

Implements a curve of type DRAW_ZIGZAG

Indicators Used:Custom Indicators Used:

Order Management characteristics:

Other Features: