ZerolagStochs_editNKparam

// Ðåäàêòèðîâàíèå è èñïðàâëåíèÿ 22.09.2008 Íèêîëàé Êîñèöèí
//+X================================================================X+
//|                        ZerolagStochs_.mq4 |
//|           Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                    http://www.metaquotes.net/ |
//+X================================================================X+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "perky_z@yahoo.com"
//---- îòðèñîâêà èíäèêàòîðà â îòäåëüîì îêíå
#property indicator_separate_window
//---- êîëè÷åñòâî èíäèêàòîðíûõ áóôåðîâ
#property indicator_buffers 2
//---- öâåòà èíäèêàòîðà
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
//----+ +----------------------------+
//---- ÂÕÎÄÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀ |
//----+ +----------------------------+
extern int  Slowing = 3;
extern int  MA_Method = MODE_SMA;
extern int  smoothing = 15;
//----
extern double Factor1 = 0.05;
extern int  Kperiod1 = 8;
extern int  Dperiod1 = 3;
//----
extern double Factor2 = 0.10;
extern int  Kperiod2 = 21;
extern int  Dperiod2 = 5;
//----
extern double Factor3 = 0.16;
extern int  Kperiod3 = 34;
extern int  Dperiod3 = 8;
//----
extern double Factor4 = 0.26;
extern int  Kperiod4 = 55;
extern int  Dperiod4 = 13;
//----
extern double Factor5 = 0.43;
extern int  Kperiod5 = 89;
extern int  Dperiod5 = 21;
//---- Îáúÿâëåíèå èíäèêàòîðíûõ áóôåðîâ
double FastTrendBuffer[];
double LowTrendBuffer[];
//---- Îáúÿâëåíèå öåëûõ êîíñòàíò
int StartBar;
//---- Îáúÿâëåíèå êîíñòàíò ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé
double smoothConst;
//+X================================================================X+  
//| ZerolagStochs() function                     |
//+X================================================================X+ 
double ZerolagStochs(string symbol, int timeframe, int MA_MODE, int LINE_MODE, int SLOWING, int bar) 
 { 
//----+
  double Stoch1, Stoch2, Stoch3, Stoch4, Stoch5;
  //----
  Stoch1 = Factor1 * iStochastic(symbol, timeframe, Kperiod1, Dperiod1, SLOWING, MA_MODE, NULL, LINE_MODE, bar);
  Stoch2 = Factor2 * iStochastic(symbol, timeframe, Kperiod2, Dperiod2, SLOWING, MA_MODE, NULL, LINE_MODE, bar);
  Stoch3 = Factor3 * iStochastic(symbol, timeframe, Kperiod3, Dperiod3, SLOWING, MA_MODE, NULL, LINE_MODE, bar);
  Stoch4 = Factor4 * iStochastic(symbol, timeframe, Kperiod4, Dperiod4, SLOWING, MA_MODE, NULL, LINE_MODE, bar);
  Stoch5 = Factor5 * iStochastic(symbol, timeframe, Kperiod5, Dperiod5, SLOWING, MA_MODE, NULL, LINE_MODE, bar);
  //----
  return(Stoch1 + Stoch2 + Stoch3 + Stoch4 + Stoch5);
//----+ 
 }
//+X================================================================X+
//| ZerolagStochs indicator initialization function         |
//+X================================================================X+
int init()
 {
//---+
  //---- 2 èíäèêàòîðíûõ áóôåðà èñïîëüçîâàíû äëÿ ñ÷¸òà 
  SetIndexBuffer(0, FastTrendBuffer);
  SetIndexBuffer(1, LowTrendBuffer );
  //---- îïðåäåëåíèå ñòèëÿ èñïîëíåíèÿ ãðàôèêà
  SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1, DRAW_LINE);
  //---- Óñòàíîâêà ôîðìàòà òî÷íîñòè îòîáðàæåíèÿ èíäèêàòîðà
  IndicatorDigits(Digits);
  //---- Èìÿ èíäèêàòîðà â ñóáúîêíå
  IndicatorShortName("Zero Lag Stochs_ ");
  //---- Ëýéáû äëÿ èíäèêàòîðíûõ ëèíèé
  SetIndexLabel(0, "FastTrendLine");
  SetIndexLabel(1, "LowTrendLine");
  //---- Èíèöèàëèçàöèÿ êîíñòàíò
  smoothConst = (smoothing - 1.0) / smoothing;
  //---- 
  int PeriodBuffer[5]; 
  //---- Ðàñ÷¸ò ñòàðòîâîãî áàðà
  PeriodBuffer[0] = Kperiod1 + Dperiod1; 
  PeriodBuffer[1] = Kperiod2 + Dperiod2; 
  PeriodBuffer[2] = Kperiod3 + Dperiod3; 
  PeriodBuffer[3] = Kperiod4 + Dperiod4; 
  PeriodBuffer[4] = Kperiod5 + Dperiod5;
  //----
  StartBar = ArrayMaximum(PeriodBuffer, WHOLE_ARRAY, 0) + 1;
  //---- óñòàíîâêà íîìåðà áàðà, 
      //íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî áóäåò îòðèñîâûâàòüñÿ èíäèêàòîð 
  SetIndexDrawBegin(0, StartBar - 1);
  SetIndexDrawBegin(1, StartBar);
  //---- Çàâåðøåíèå èíèöèàëèçàöèè
  return(0);
//---+
 }
//+X================================================================X+
//| ZerolagStochs indicator start function              |
//+X================================================================X+
int start()
 {
//---+
  //---- ïðîâåðêà êîëè÷åñòâà áàðîâ íà äîñòàòî÷íîñòü äëÿ ðàñ÷¸òà
  if (Bars < StartBar)
         return(0);
  //---- Îáúÿâëåíèå ñòàòè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ       
  static bool TrueStart;
  //---- Îáúÿâëåíèå ïåðåìåííûõ ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé
  double FastTrend, LowTrend;
  double Stoch1, Stoch2, Stoch3, Stoch4, Stoch5;
  //----+ Îáúÿâëåíèå öåëûõ ïåðåìåííûõ è ïîëó÷åíèå óæå ïîñ÷èòàííûõ áàðîâ
  int limit, MaxBar, bar, counted_bars = IndicatorCounted();
  //---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
  if (counted_bars < 0)
        return(-1);
  //---- ïîñëåäíèé ïîñ÷èòàííûé áàð äîëæåí áûòü ïåðåñ÷èòàí 
  if (counted_bars > 0)
        counted_bars--;
  //---- îïðåäåëåíèå íîìåðà ñàìîãî ñòàðîãî áàðà, 
        //íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî áóäåò ïðîèçåä¸í ïåðåñ÷¸ò âñåõ áàðîâ
  MaxBar = Bars - 1 - StartBar;
  //---- îïðåäåëåíèå íîìåðà ñàìîãî ñòàðîãî áàðà, 
     //íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî áóäåò ïðîèçåä¸í ïåðåñ÷¸ò òîëüêî íîâûõ áàðîâ
  limit = (Bars - 1 - counted_bars);
  
  //---- èíèöèàëèçàöèÿ íóëÿ
  if (limit >= MaxBar || !TrueStart)
  {
   limit = MaxBar;
   TrueStart = true;
   //----
   for (bar = Bars - 1; bar > MaxBar; bar--)
   { 
    FastTrendBuffer[bar] = 0.0;
    LowTrendBuffer [bar] = 0.0;
   }
   
   FastTrend = ZerolagStochs(Symbol(), 0, MA_Method, MODE_MAIN, Slowing, MaxBar + 1);
   LowTrendBuffer[MaxBar + 1] = FastTrend / smoothing;
  } 
  
  //---+ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÖÈÊË ÐÀÑרÒÀ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀ
  for (bar = limit; bar>= 0; bar--)
	 {
   FastTrend = ZerolagStochs(Symbol(), 0, MA_Method, MODE_MAIN, Slowing, bar);
   //----
   LowTrend = FastTrend / smoothing + LowTrendBuffer[bar + 1] * smoothConst;
   //----
   FastTrendBuffer[bar] = FastTrend;
	 LowTrendBuffer [bar] = LowTrend;  
	 }
	//---+
	return(0);
//---+
 }
//+X----------------------------------------------------------------X+Sample

AnalysisMarket Information Used:Indicator Curves created:


Implements a curve of type DRAW_LINE

Indicators Used:

Stochastic oscillator


Custom Indicators Used:

Order Management characteristics:

Other Features: