ZUP_v39

/*-----------------------------+
|			    |
| Shared by www.Aptrafx.com  |
|			    |
+------------------------------*/

//+----------------------------------------------------------------------+
//|ZigZag óíèâåðñàëüíûé ñ ïàòòåðíàìè Ïåñàâåíòî              |
//|----------------------------------------------------------------------+
//|                                   |
//|ExtIndicator - âûáîð âàðèàíòà èíäèêàòîðà, íà îñíîâå êîòîðîãî     |
//|        ñòðîÿòñÿ ïàòòåðíû Ïåñàâåíòî              |
//|      0 - Zigzag èç ìåòàòðåéäåðà, ñòàíäàðòíûé          |
//|      1 - Zigzag Àëåêñà,                     |
//|      2 - èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign        |
//|      3 - ZigZag Ensign ñ ïåðåìåííûì çíà÷åíèåì minBars      |
//|      4 - ZigZag, ðàçðàáîòàë tauber               |
//|                                   |
//|minBars - ôèëüòð áàðîâûé (çàäàåòñÿ êîëè÷åñòâî áàðîâ)         |
//|minSize - ôèëüòð ïî êîëè÷åñòâó ïóíêòîâ (çàäàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ) |
//|                                   |
//|ExtDeviation è ExtBackstep - ïàðàìåòðû îñòàâøèåñÿ îò ZigZag èç MT4  |
//|                                   |
//|minPercent - ïðîöåíòíûé ôèëüòð (çàäàåòñÿ ïðîöåíò, íàïðèìåð 0.5)    |
//|       Åñëè èñïîëüçóþòñÿ ïðîöåíòû - ñòàâèòå ÷èñëî, à minSize=0; |
//|----------------------------------------------------------------------|
//|ExtHidden - 0 - âñå ëèíèè ñêðûòû. Îáû÷íûé ZigZag.           |
//|      1 - ïîêàçûâàåò âñå ëèíèè ìåæäó ôðàêòàëàìè, ó êîòîðûõ   |
//|        ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ >0.14 è <5.          |
//|      2 - ïîêàçûâàåò òîëüêî òå ëèíèè, ãäå ïðîöåíò âîññòàíî-  |
//|        âëåíèÿ ðàâåí ÷èñëàì Ïåñàâåíòî (è 0.447, 0.886, 2.24, |
//|        3.14, 3,618 äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïàòòåðíîâ Gartley)     |
//|      3 - ïîêàçûâàåò ÷èñëà, ïåðå÷èñëåííûå â ïóíêòå 2      |
//|        è ñîîòâåòñòâóþùèå ëèíèè                |
//|      4 - ïîêàçûâàåò ÷èñëà íå Ïåñàâåíòî è ñîîòâåòñòâóþùèå ëèíèè |
//|                                   |
//|ExtFiboZigZag - ðàçðåøàåò âûâîä "ZiaZag Fibonacci"          |
//|                                   |
//|ExtFractal - êîëè÷åñòâî ôðàêòàëîâ (ìàêñèìóìîâ, ìèíèìóìîâ),      |
//|       îò êîòîðûõ èäóò ëèíèè ê äðóãèì ôðàêòàëàì         |
//|                                   |
//|ExtFractalEnd - êîëè÷åñòâî ôðàêòàëîâ, ê êîòîðûì èäóò ëèíèè      |
//|        äàëüøå ýòîãî ôðàêòàëà ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé íå áóäåò   |
//|        Åñëè ExtFractalEnd=0 òî ïîñëåäíèé ôðàêòàë ðàâåí    |
//|        ìàêñèìàëüíîìó ÷èñëó ôðàêòàëîâ.            |
//|        Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ExtFractalEnd=1         |
//|                                   |
//|ExtDelta - (äîïóñê) îòêëîíåíèå â ðàñ÷åòå. Çàäàåò âåëè÷èíó       |
//|      ïîòåíöèàëüíîé ðàçâîðîòíîé çîíû.              |
//|         äîëæíî áûòü 0<ExtDelta<1              |
//|                                   |
//|ExtDeltaType -  0 - âûâîäÿòñÿ ïðîöåíòû âîññòàíîâëåíèÿ "êàê åñòü"  |
//|         1 - ðàñ÷åò äîïóñêà (%-÷èñëî Ïåñàâåíòî)<ExtDelta   |
//|         2 - ((%-÷èñëî Ïåñàâåíòî)/÷èñëî Ïåñàâåíòî)<ExtDelta |
//|                                   |
//|chHL   = true   - Åñëè õîòèòå ïîñìîòðåòü óðîâíè ïîäòâåðæäåíèÿ   |
//|PeakDet = true   - Åñëè õîòèòå ïîñìîòðåòü óðîâíè ïðåäûäóùèõ    |
//|           ìàêñèìóìîâ                   |
//|                                   |
//|ExtFiboType = true - ôèáû ñ ÷èñëàìè Ïåñàâåíòî             |
//|       false - ñòàíäàðòíûå ôèáû                |
//|                                   |
//|ExtFiboCorrectionExpansion = false - êîððåêöèÿ Ôèáîíà÷÷è       |
//|              = true - ðàñøèðåíèå Ôèáîíà÷÷è       |
//|                                   |
//|ExtFiboDinamic - ðàçðåøàåò âûâîä äíàìè÷åñêèõ óðîâíåé ôèáî.      |
//|         Äèíàìè÷åñêèå óðîâíè ôèáî âûâîäÿòñÿ íà ïåðâîì ëó÷å  |
//|         ZigZag-a.                      |
//|                                   |
//|ExtFiboStatic - ðàçðåøàåò âûâîä ñòàòè÷åñêèõ óðîâíåé ôèáî       |
//|                                   |
//|ExtFiboStaticNum - íîìåð ëó÷à ZigZag-a, íà êîòîðîì áóäóò âûâîäèòüñÿ  |
//|          ñòàòè÷åñêèå óðîâíè Ôèáîíà÷÷è. 1<ExtFiboStaticNum<=9 |
//|                                   |
//|ExtSizeTxt - ðàçìåð øðèôòà äëÿ âûâîäà ÷èñåë              |
//|                                   |
//|ExtLine - âûáîð öâåòà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé              |
//|                                   |
//|ExtPesavento - âûáîð öâåòà ÷èñåë Ïåñàâåíòî              |
//|                                   |
//|ExtGartley886 - âûáîð öâåòà ÷èñëà .886                |
//|                                   |
//|ExtNotFibo - âûáîð öâåòà âñåõ îñòàëüíûõ ÷èñåë             |
//|                                   |
//|ExtFiboS è ExtFiboD - âûáîð öâåòà ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ôèá.   |
//|                                   |
//|infoTF - âêëþ÷àåò èíôîðìàöèþ ïî 5 ñòàðøèì òàéìôðåéìàì.        |
//|     Âûâîäèòñÿ íàèìåíîâàíèå òàéìôðåéìà. Ðàçìåð ñâå÷è â ïóíêòàõ.  |
//|     Òåêóùåå ïîëîæåíèå öåíû îòíîñèòåëüíî ìèíèìóìà.        |
//|                                   |
//|chHL_PeakDet_or_vts - true - Ïî óìîë÷àíèþ ðàçðåøàåò âûâîä ëèíèé    |
//| ïîäòâåðæäåíèÿ (öåíîâîé êàíàë) è óðîâíè ïðåäûäóùèõ ìàêñèìóìîâ ZigZag. |
//| false - âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð i-vts.                 |
//|                                   |
//|NumberOfBars - Êîëè÷åñòâî áàðîâ îáñ÷¸òà (0-âñå) äëÿ i-vts.      |
//|                                   |
//|NumberOfVTS - ýòî, ÿ òàê ïîíèìàþ, ïàðàìåòð ñãëàæèâàíèÿ äëÿ i-vts.   |
//|NumberOfVTS1 - ïàðàìåòð ñãëàæèâàíèÿ äëÿ âòîðîé êîïèè i-vts.      |
//|                                   |
//|----------------------------------------------------------------------|
//|Ïåðåìåííûå äëÿ âèë Ýíäðþñà                      |
//|----------------------------------------------------------------------|
//|ExtPitchforkDinamic > 0 (=1) âûâîäÿòñÿ äèíàìè÷åñêèå âèëû Ýíäðþñà îò  |
//|       ïîñëåäíèõ äâóõ ýêñòðåìóìîâ ZigZag            |
//|       =2 50% ìåäèàíà                      |
//|       =3 50% âèëû                       |
//|       =4 ëèíèè Øèôôà                      |
//|                                   |
//|ExtPitchforkStatic > 0 (=1) âûâîäÿòñÿ ñòàòè÷åñêèå âèëû Ýíäðþñà îò   |
//|       ýêñòðåìóìà ZigZag ñ íîìåðîì ExtPitchforkStaticNum    |
//|       =2 50% ìåäèàíà                      |
//|       =3 50% âèëû                       |
//|       =4 ëèíèè Øèôôà                      |
//|                                   |
//|3<ExtPitchforkStaticNum<=9 - íîìåð âåðøèíû ZigZag, îò êîòîðîé     |
//|      íà÷èíàþòñÿ ñòàòè÷åñêèå âèëû                              |
//|                                   |
//|ExtLinePitchforkS è                          | 
//|ExtLinePitchforkD çàäàåò öâåò ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ âèë     |
//|ExtPitchforkStaticColor - çàäàåò öâåò çàêðàñêè êàíàëà âèë       |
//|                                   |
//|ExtFiboFanDinamic - ðàçðåøàåò âûâîä äèíàìè÷åñêèõ ôèáî-âåíèêîâ     |
//|ExtFiboFanStatic - ðàçðåøàåò âûâîä ñòàòè÷åñêèõ ôèáî-âåíèêîâ      |
//|          âûâîäèòñÿ òîëüêî ñî ñòàòè÷åñêèìè âèëàìè      |
//|                                   |
//|ExtFiboFanD - çàäàåò öâåò äèíàìè÷åñêèõ ôèáî-âåíèêîâ          |
//|                                   |
//|ExtFiboFanS - çàäàåò öâåò ñòàòè÷åñêèõ ôèáî-âåíèêîâ          |
//|                                   |
//|ExtFiboFanHidden - ðàçðåøàåò âûâîä ìàðêèðîâêè ëó÷åé ôèáî âåíèêîâ   |
//|                                   |
//|ExtFiboFanMedianaStaticColor è                    |
//|ExtFiboFanMedianaDinamicColor - çàäàþò öâåò ôèáîâåíèêîâ íà      |
//|  ñðåäèííîé ëèíèè ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ âèë          |
//|                                   |
//|Âðåìåííûå çîíû ôèáî âûâîäÿòñÿ òîëüêî äëÿ ñòàòè÷åñêèõ âèë       |
//|ExtFiboTime1 - âêëþ÷àåò âðåìåííûå çîíû ôèáî 1.            |
//|                                   |
//|ExtFiboTime2 - âêëþ÷àåò âðåìåííûå çîíû ôèáî 2.            |
//|                                   |
//|ExtFiboTime1C - çàäàåò öâåò ëèíèé âðåìåííîé çîíû 1.          |
//|                                   |
//|ExtFiboTime2C - çàäàåò öâåò ëèíèé âðåìåííîé çîíû 2.          |
//|                                   |
//|ExtUTL - âêëþ÷àåò âåðõíþþ êîíòðîëüíóþ ëèíèþ âèë Ýíäðþñà        |
//|ExtLTL - âêëþ÷àåò íèæíþþ êîíòðîëüíóþ ëèíèþ âèë Ýíäðþñà        |
//|                                   |
//|ExtUWL - âêëþ÷àåò âåðõíèå ïðåäóïðåæäàþùèå ëèíèè            |
//|ExtLWL - âêëþ÷àåò íèæíèå ïðåäóïðåæäàþùèå ëèíèè            |
//|                                   |
//|Ïîñëåäíèå ÷åòûðå ïàðàìåòðà òîëüêî äëÿ ñòàòè÷åñêèõ âèë Ýíäðþñà     |
//|                                   |
//|ExtRLine - ðàçðåøàåò âûâîä ëèíèé ðåàêöèè âäîëü âèë Ýíäðþñà      |
//|                                   |
//|ExtRLineBase - ñêðûâàåò íàïðàâëÿþùèå ëèíèé ðåàêöèè          |
//|----------------------------------------------------------------------|
//|                                   |
//|ExtFiboFanColor - âêëþ÷àåò ïðîèçâîëüíûå ôèáîâååðû çàäàíèåì öâåòà.   |
//|                                   |
//|ExtFiboFanNum - íîìåð ëó÷à ZigZag-a, íà êîòîðîì áóäóò âûâîäèòüñÿ   |
//|         ïðîèçâîëüíûå ôèáîâååðû. 1<ExtFiboStaticNum<=9    |
//|                                   |
//|----------------------------------------------------------------------|
//|                                   |
//|ExtFiboExpansion - ðàñøèðåíèÿ Ôèáîíà÷÷è, êàê â Ìåòàòðåéäåðå      |
//|         < 2 ðàñøèðåíèÿ Ôèáîíà÷÷è íå âûâîäÿòñÿ        |
//|         = 2 äèíàìè÷åñêîå ðàñøèðåíè Ôèáîíà÷÷è         |
//|         >2 è <=9 ñòàòè÷åñêèå ðàñøèðåíèÿ Ôèáîíà÷÷è      |
//|                                   |
//|ExtFiboExpansionColor - çàäàåò öâåò ëèíèé ðàñøèðåíèé Ôèáîíà÷÷è    |
//|----------------------------------------------------------------------|
//|ExtBack - çàäàåò âûâîä âñåõ îáúåêòîâ â âèäå ôîíà           |
//|ExtSave - ðàçðåøàåò ñîõðàíåíèå êîìïëåêòà ñòàòè÷åñêèõ âèë è      |
//|     Fibo Time                          |
//|                                   |
//|ExtAlert - ðàçðåøàåò âûâîä ñîîáùåíèÿ è çâóêîâîãî ñèãíàëà ïðè     |
//|      âîçíèêíîâåíèè íîâîãî ëó÷à ZigZag              |
//|                                   |
//|ExtStyleZZ - = true - çàäàåò ñòèëü ëèíèé ZigZag ÷åðåç âêëàäêó ÖÂÅÒÀ  |
//|       = false - Zigzag âûâîäèòñÿ òî÷êàìè ó ýêñòðåìóìîâ     |
//|                                   |
//|ExtComplekt - çàäàåò íîìåð èíäèêàòîðà. Ïðè âûâîäå íà ãðàôèê íåñêîëüêèõ|
//|       èíäèêàòîðîâ ÷åðåç ýòîò ïàðàìåòð çàäàåòñÿ íîìåð êîïèè.  |
//|       Ïðè ýòîì âñå êîïèè èíäèêàòîðà áóäóò ðàáîòàòü êîððåêòíî. |
//+----------------------------------------------------------------------+
#property copyright "nen"
#property link   "hhttp://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=118&view=findpost&p=86361"
// îïèñàíèå http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=373&view=findpost&p=72865

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 Aqua 
#property indicator_color2 Green
#property indicator_color3 Orange
#property indicator_color4 LightSkyBlue
#property indicator_color5 LemonChiffon
//===================================
//---- indicator parameters
extern int  ExtIndicator = 4;
extern int  minBars = 0;
extern int  minSize = 55;
// Ïåðåìåííûå îò ZigZag èç ÌÒ
extern int  ExtDeviation = 8;
extern int  ExtBackstep = 21;
//----
extern double minPercent = 0;
//----
extern int  ExtHidden = 1;
extern bool  ExtFiboZigZag = false;
extern int  ExtFractal = 7;
extern int  ExtFractalEnd = 7;
extern double ExtDelta = 0.04;
extern int  ExtDeltaType = 2;
//-------------------------------------
extern bool  ExtFiboType = true;
extern bool  ExtFiboCorrectionExpansion = false;
extern bool  ExtFiboDinamic = false;
extern bool  ExtFiboStatic = false;
extern int  ExtFiboStaticNum = 2;
extern int  ExtSizeTxt = 7;
extern color ExtLine = DarkBlue;
extern color ExtNotFibo = SlateGray;
extern color ExtPesavento = Yellow;
extern color ExtGartley886 = GreenYellow;
extern color ExtFiboS = Teal;
extern color ExtFiboD = Sienna;
//----------------------------------------------------------------------
// Êîìïëåêò èíñòðóìåíòîâ, ðàáîòàþùèõ ñîâìåñòíî ñ âèëàìè Ýíäðþñà. Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------------------------
// Ïåðåìåííûå äëÿ âèë Ýíäðþñà
extern int  ExtPitchforkDinamic = 0;
extern int  ExtPitchforkStatic = 0;
extern int  ExtPitchforkStaticNum = 3;
extern color ExtLinePitchforkS = MediumBlue;
extern color ExtLinePitchforkD = MediumSlateBlue;
extern color ExtPitchforkStaticColor = CLR_NONE;
// Ïåðåìåííûå äëÿ ôèáîâååðîâ
extern bool  ExtFiboFanDinamic = false; // ìîæåò âûâîäèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî
extern bool  ExtFiboFanStatic = false;  // âûâîäèòñÿ òîëüêî ñîâìåñòíî ñî ñòàòè÷åñêèìè âèëàìè
extern bool  ExtFiboFanHidden = false;
extern color ExtFiboFanS = Teal;
extern color ExtFiboFanD = Sienna;

extern color ExtFiboFanMedianaStaticColor = CLR_NONE;
extern color ExtFiboFanMedianaDinamicColor = CLR_NONE;

// Âðåìåííûå çîíû Ôèáî
extern bool  ExtFiboTime1 = false;
extern bool  ExtFiboTime2 = false;
extern color ExtFiboTime1C = Teal;
extern color ExtFiboTime2C = Sienna;
//extern color ExtPivotZoneColor = CLR_NONE; //|ExtPivotZoneColor - çàäàåò öâåò çàêðàñêè Pivot Zone          |

// Âêëþ÷åíèå ïðåäóïðåæäàþùèõ è êîíòðîëüíûõ ëèíèé
extern bool  ExtUTL = false;
extern bool  ExtLTL = false;
extern bool  ExtUWL = false;
extern bool  ExtLWL = false;

// Âêëþ÷åíèå ëèíèé ðåàêöèè
extern bool  ExtRLine = true;
extern bool  ExtRLineBase =true;
//----------------------------------------------------------------------
// Êîìïëåêò èíñòðóìåíòîâ, ðàáîòàþùèõ ñîâìåñòíî ñ âèëàìè Ýíäðþñà. Êîíåö.
//----------------------------------------------------------------------
// Ôèáîâååðû äîïîëíèòåëüíûå
extern color ExtFiboFanColor = CLR_NONE;
extern int  ExtFiboFanNum = 0;
// Ðàñøèðåíèÿ Ôèáîíà÷÷è
extern int  ExtFiboExpansion = 0;
extern color ExtFiboExpansionColor = Yellow;
//--------------------------------------
extern bool  chHL = false;
extern bool  PeakDet = false;
// Ïåðåìåííûå äëÿ i-vts
extern bool  chHL_PeakDet_or_vts = true;
extern int  NumberOfBars = 1000;   // Êîëè÷åñòâî áàðîâ îáñ÷¸òà (0-âñå)
extern int  NumberOfVTS = 13;
extern int  NumberOfVTS1 = 1;
// --------------------------------
// Äîïîëíèòåëüíûå ôèíêöèè
extern bool  infoTF = false;
// Âûâîä îáúåêòîâ â âèäå ôîíà
extern bool  ExtBack = true;
// Ñîõðàíåíèå ñòàòè÷åñêèõ âèë Ýíäðþñà, Fibo Time
extern bool  ExtSave = false;
extern bool  ExtStyleZZ = true;
extern bool  ExtAlert = false;
extern int  ExtComplekt=0;
//===================================

// Ìàññèâû äëÿ ZigZag 
// Ìàññèâ äëÿ îòðèñîâêè ZigZag
double zz[];
// Ìàññèâ ìèíèìóìîâ ZigZag
double zzL[];
// Ìàññèâ ìàêñèìóìîâ ZigZag
double zzH[];

// Ïåðåìåííûå äëÿ îñíàâñòêè
// Ìàññèâ ÷èñåë Ïåñàâåíòî (Ôèáû è ìîäèôèöèðîâàííûå Ôèáû)
double fi[]={0.382, 0.447, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.841, 0.886, 1.0, 1.128, 1.272, 1.414, 1.5, 1.618, 2.0, 2.24, 2.414, 2.618, 3.14, 3.618, 4.0};
string fitxt[]={".382", ".447", ".5", ".618", ".707", ".786", ".841", ".886", "1.0", "1.128", "1.272", "1.414", "1.5", "1.618", "2.0", "2.24", "2.414", "2.618", "3.14", "3.618", "4.0"};
double fi1[]={0.146, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 0.854, 1.0, 1.236, 1.618};
string fitxt1[]={"0.146", "0.236", ".382", ".5", ".618", ".764", ".854", "1.0", "1.236", "1.618"};
string nameObj,nameObjtxt,save;
// Ìàòðèöà äëÿ ïîèñêà èñ÷åçíóâøèõ áàðîâ afr - ìàññèâ çíà÷åíèé âðåìåíè ïÿòè ïîñëåäíèõ ôðàêòàëîâ è îòðèñîâêè äèíàìè÷åñêèõ è ñòàòè÷åñêèõ ôèá
// afrl - ìèíèìóìû, afrh - ìàêñèìóìû
int afr[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
double afrl[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, afrh[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
// Ïàðàìåòðû òàéìôðéìîâ
double openTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, closeTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, lowTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, highTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
double close_TF=0;
string TF[]={"MN","W1","D1","H4","H1"};
bool afrm=true;
double HL,HLp,kk,kj,Angle;
// LowPrim,HighPrim,LowLast,HighLast - çíà÷åíèÿ ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ áàðîâ
double LowPrim,HighPrim,LowLast,HighLast;
// numLowPrim,numHighPrim,numLowLast,numHighLast -íîìåðà áàðîâ
int numLowPrim,numHighPrim,numLowLast,numHighLast,k,k1,k2,ki,countLow1,countHigh1,shift,shift1,cPoint=0;
// Âðåìÿ ñâå÷è ñ ïåðâûì îò íóëåâîãî áàðà ôðàêòàëîì
int timeFr1new;
// Ñ÷åò÷èê ôðàêòàëîâ
int countFr;
// Áàð, äî êîòîðîãî íàäî ðèñîâàòü ñîåäèíèòåëüíûå ëèíèè îò íóëåâîãî áàðà
int countBarEnd=0,TimeBarEnd;
// Áàð, äî êîòîðîãî íàäî ïåðåñ÷èòûâàòü îò íóëåâîãî áàðà
int numBar=0;
// Íîìåð îáúåêòà
int numOb;
// flagFrNew=true - îáðàçîâàëñÿ íîâûé ôðàêòàë èëè ïåðâûé ôðàêòàë ñìåñòèëñÿ íà äðóãîé áàð. =false - ïî óìîë÷àíèþ.
bool flagFrNew=false;
// Ïåðèîä òåêóùåãî ãðàôèêà
int perTF;
bool Demo;

int counted_bars;

// Ïåðåìåííûå äëÿ ZigZag Àëåêñà è èíäèêàòîðà ïîäîáíîãî âñòðîåííîìó â Ensign
double ha[],la[],hi,li,si,sip,di,hm,lm,ham[],lam[],him,lim,lLast=0,hLast=0;
int fs=0,fsp,countBar;
int ai,aip,bi,bip,ai0,aip0,bi0,bip0;
datetime tai,tbi,taip,tbip,ti;
// fcount0 - ïðè îáíóëåíèè ñ÷åò÷èêà ïðîïóùåííûõ áàðîâ íà 0 áàðå fcount0=true.
// Íà ñëåäóþùåì áàðå =false è ìîæíî îïðåäåëÿòü òî÷êó ïåðåëîìà
bool fh=false,fl=false,fcount0;

// Ïåðåìåííûå äëÿ ðàñøèðåííîãî ðåæèìà ðàáîòû èíäèêàòîðà
int mFibo[]={0,0}, mPitch[]={0,0,0}, mFan[]={0,0}, mExpansion[]={0,0,0};
//bool mFiboAdv=false, mPitchAdv=false, mFanAdv=false, mExpansionAdv=false, mAdvanced=false;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
  string aa,aa1;
  int aa2;

  IndicatorBuffers(7);
 
  if (ExtStyleZZ) {SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);}
  else {SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(0,159);}
   
  SetIndexBuffer(0,zz);
  SetIndexBuffer(5,zzL);
  SetIndexBuffer(6,zzH);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexEmptyValue(6,0.0);
// Óðîâíè ïðåäûäóùèõ ïèêîâ
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
  SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_DOT); 
  SetIndexBuffer(1,ham);
  SetIndexBuffer(2,lam);
// Óðîâíè ïîäòâåðæäåíèÿ
  SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
  SetIndexStyle(4,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
  SetIndexBuffer(3,ha);
  SetIndexBuffer(4,la);
  if (ExtIndicator==1) if (minSize!=0) di=minSize*Point/2;
  if (ExtIndicator==2) {di=minSize*Point; countBar=minBars;}
  if (ExtIndicator==3) {countBar=minBars;}

  if (Point*10==1) cPoint=1;
   else if (Point*100==1) cPoint=2;
   else if (Point*1000==1) cPoint=3;
   else if (Point*10000==1) cPoint=4;
   else if (Point*100000==1) cPoint=5;

// Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ââåäåííûõ âíåøíèõ ïåðåìåííûõ
  if (ExtDelta<=0) ExtDelta=0.001;
  if (ExtDelta>1) ExtDelta=0.999;

  if (ExtHidden<0) ExtHidden=0;
  if (ExtHidden>4) ExtHidden=4;
 
  if (ExtDeltaType<0) ExtDeltaType=0;
  if (ExtDeltaType>3) ExtDeltaType=3;

  if (ExtFractalEnd>0)
   {
   if (ExtFractalEnd<1) ExtFractalEnd=1;
   }

  if (ExtPitchforkStatic>4) ExtPitchforkStatic=4;
  if (ExtPitchforkDinamic>4) ExtPitchforkDinamic=4;

//--------------------------------------------
  if (ExtFiboStaticNum<2) ExtFiboStaticNum=2;
  
  if (ExtFiboFanNum<1) ExtFiboFanNum=1;

  if (ExtPitchforkStaticNum<3) ExtPitchforkStaticNum=3;
  
  if (ExtFiboExpansion<2) ExtFiboExpansion=0;
  
  if (ExtFiboStaticNum>9)
   {
   aa=DoubleToStr(ExtFiboStaticNum,0);
   aa1=StringSubstr(aa,0,1);
   mFibo[0]=StrToInteger(aa1);
   aa1=StringSubstr(aa,1,1);
   mFibo[1]=StrToInteger(aa1);
   }
  else
   {
   mFibo[0]=ExtFiboStaticNum;
   mFibo[1]=ExtFiboStaticNum-1;
   }

  if (ExtFiboFanNum>9)
   {
   aa=DoubleToStr(ExtFiboFanNum,0);
   aa1=StringSubstr(aa,0,1);
   mFan[0]=StrToInteger(aa1);
   aa1=StringSubstr(aa,1,1);
   mFan[1]=StrToInteger(aa1);
   }
  else
   {
   mFan[0]=ExtFiboFanNum;
   mFan[1]=ExtFiboFanNum-1;
   }

  if (ExtPitchforkStaticNum>99)
   {
   aa=DoubleToStr(ExtPitchforkStaticNum,0);
   aa1=StringSubstr(aa,0,1);
   mPitch[0]=StrToInteger(aa1);
   aa1=StringSubstr(aa,1,1);
   mPitch[1]=StrToInteger(aa1);
   aa1=StringSubstr(aa,2,1);
   mPitch[2]=StrToInteger(aa1);
   }
  else
   {
   mPitch[0]=ExtPitchforkStaticNum;
   mPitch[1]=ExtPitchforkStaticNum-1;
   mPitch[2]=ExtPitchforkStaticNum-2;
   }

  if (ExtFiboExpansion>0)
   {
   if (ExtFiboExpansion>99)
    {
     aa=DoubleToStr(ExtFiboExpansion,0);
     aa1=StringSubstr(aa,0,1);
     mExpansion[0]=StrToInteger(aa1);
     aa1=StringSubstr(aa,1,1);
     mExpansion[1]=StrToInteger(aa1);
     aa1=StringSubstr(aa,2,1);
     mExpansion[2]=StrToInteger(aa1);
    }
   else
    {
     mExpansion[0]=ExtFiboExpansion;
     mExpansion[1]=ExtFiboExpansion-1;
     mExpansion[2]=ExtFiboExpansion-2;
    }
   }

  if (ExtSave)
   {
   MathSrand(LocalTime());
   save=MathRand();
   }
  
  Comment("                                 ");
  perTF=Period();
  Demo=IsDemo();
  delete_objects1();
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Äåèíèöèàëèçàöèÿ. Óäàëåíèå âñåõ òðåíäîâûõ ëèíèé è òåêñòîâûõ îáúåêòîâ
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
  delete_objects1();
  ObjectDelete("fiboS" + ExtComplekt);ObjectDelete("fiboD" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("fiboFanS" + ExtComplekt);ObjectDelete("fiboFanD" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("RLineD" + ExtComplekt);ObjectDelete("RLineS" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("pitchforkD" + ExtComplekt);ObjectDelete("pitchforkS" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("pmedianaD" + ExtComplekt);ObjectDelete("pmedianaS" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("1-2pmedianaD" + ExtComplekt);ObjectDelete("1-2pmedianaS" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("fiboTime1" + ExtComplekt);ObjectDelete("fiboTime2" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("fiboExpansion" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("UTL" + ExtComplekt);ObjectDelete("LTL" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("UWL" + ExtComplekt);ObjectDelete("LWL" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("CL" + ExtComplekt);
//  ObjectDelete("PivotZoneS" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("FanMedianaStatic" + ExtComplekt);ObjectDelete("FanMedianaDinamic" + ExtComplekt);
  ObjectDelete("FiboFan" + ExtComplekt);
  return(0);
 }
//********************************************************
// ÍÀ×ÀËÎ
int start()
 {
  counted_bars=IndicatorCounted();
 
  if (perTF!=Period())
   {
   delete_objects1(); 
   perTF=Period();
   }

  if (Demo!=IsDemo())
   {
   delete_objects1(); 
   Demo=IsDemo();
   counted_bars=0;
   }

//-----------------------------------------
//
//   1.
//
// Áëîê çàïîëíåíèÿ áóôåðîâ. Íà÷àëî. 
//-----------------------------------------  
// zz[] - áóôåð, äàííûå èç êîòîðîãî áåðóòñÿ äëÿ îòðèñîâêè ñàìîãî ZigZag-a
// zzL[] - ìàññèâ ìèíèìóìîâ ÷åðíîâîé
// zzH[] - ìàññèâ ìàêñèìóìîâ ÷åðíîâîé
//
//-----------------------------------------  
//
// Ñþäà ìîæíî âñòàâèòü ëþáîé èíñòðóìåíò,
// êîòîðûé çàïîëíÿåò òðè âûøåïåðå÷èñëåíûõ áóôåðà.
// Èíäèêàòîð áóäåò ñòðîèòüñÿ íà îñíîâå äàííûõ,
// ïîëó÷åííûõ îò ýòîãî èíñòðóìåíòà.
//
// Ýòî äëÿ òåõ, êòî çàõî÷åò ìîäèôèöèðîâàòü èíäèêàòîð.
//
//-----------------------------------------

if (ExtIndicator==0) ZigZag_();
if (ExtIndicator==1) ang_AZZ_();
if (ExtIndicator==2) Ensign_ZZ();
if (ExtIndicator==3) Ensign_ZZ();
if (ExtIndicator==4) ZigZag_tauber();
if(!chHL_PeakDet_or_vts) {i_vts(); i_vts1();}
// Èíèöèàëèçàöèÿ ìàòðèöû
matriza();

if (infoTF) if (close_TF!=Close[0]) info_TF();

//-----------------------------------------
// Áëîê çàïîëíåíèÿ áóôåðîâ. Êîíåö.
//-----------------------------------------  

if (ExtHidden>0) // Ðàçðåøåíèå íà âûâîä îñíàñòêè. Íà÷àëî.
 {
//======================
//======================
//======================

//-----------------------------------------
//
//   2.
//
// Áëîê ïîäãîòîâêè äàííûõ. Íà÷àëî.
//-----------------------------------------  

  if (Bars - counted_bars>2 || flagFrNew)
   {

   // Ïîèñê âðåìåíè è íîìåðà áàðà, äî êîòîðîãî áóäóò ðèñîâàòüñÿ ñîåäèíèòåëüíûå ëèíèè 
   if (countBarEnd==0)
    {
     if (ExtFractalEnd>0)
      {
      k=ExtFractalEnd;
      for (shift=0; shift<Bars && k>0; shift++) 
       { 
        if (zz[shift]>0 && zzH[shift]>0) {countBarEnd=shift; TimeBarEnd=Time[shift]; k--;}
       }
      }
     else 
      {
      countBarEnd=Bars-3;
      TimeBarEnd=Time[Bars-3];
      }
    }
   else
    {
     countBarEnd=iBarShift(Symbol(),Period(),TimeBarEnd); 
    }

   }
//-----------------------------------------
// Áëîê ïîäãîòîâêè äàííûõ. Êîíåö.
//-----------------------------------------  


//-----------------------------------------
//
//   3.
//
// Áëîê ïðîâåðîê è óäàëåíèÿ ëèíèé, 
// ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü. Íà÷àëî.
//-----------------------------------------  
// Êîððåêöèÿ ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë. Íà÷àëî.

if (Bars - counted_bars<3)
 {
  // Ïîèñê âðåìåíè áàðà ïåðâîãî ôðàêòàëà, ñ÷èòàÿ îò íóëåâîãî áàðà
  for (shift1=0; shift1<Bars; shift1++) 
   {
   if (zz[shift1]>0.0 && (zzH[shift1]==zz[shift1] || zzL[shift1]==zz[shift1])) 
    {
    timeFr1new=Time[shift1];
    break;
    }
   }
  // Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì ïåðâûé ôðàêòàë áûë ðàíåå.
  shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]); 


  // Ïîÿâèëñÿ íîâûé ëó÷ ZigZag
  if ((zzH[shift1]>0 && afrl[0]>0) || (zzL[shift1]>0 && afrh[0]>0))
   {
   ExtFiboStatic=false;
   ExtPitchforkStatic=0;
   ExtFiboExpansion=0;
   ExtFiboFanNum=0;
   
   if (ExtAlert)
    {
    Alert (Symbol()," ",Period()," ïîÿâèëñÿ íîâûé ëó÷ ZigZag");
    PlaySound("alert.wav");
    }
   }

  // Ñðàâíåíèå òåêóùåãî çíà÷åíèÿ ôðàêòàëà ñ òåì, êîòîðûé áûë ðàíåå

  // Îáðàçîâàëñÿ íîâûé ôðàêòàë
  if (timeFr1new!=afr[0])
   {
   flagFrNew=true;
   if (shift>=shift1) numBar=shift; else numBar=shift1;
   afrm=true;
   }

  // Ôðàêòàë íà ìàêñèìóìå ñäâèíóëñÿ íà äðóãîé áàð
  if (afrh[0]>0 && zz[shift]==0.0)
   {
   flagFrNew=true;
   if (numBar<shift) numBar=shift;
   afrm=true;
   }
  // Ôðàêòàë íà ìèíèìóìå ñäâèíóëñÿ íà äðóãîé áàð
  if (afrl[0]>0 && zz[shift]==0.0)
   {
   flagFrNew=true;
   if (numBar<shift) numBar=shift;
   afrm=true;
   }


//-----------3 Ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì, íî îñòàëñÿ íà òîì æå áàðå. Íà÷àëî.

//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì. Íà÷àëî.
if (afrh[0]-High[shift]!=0 && afrh[0]>0)
 {
  flagFrNew=true;
  numBar=0;
  delete_objects2(afr[0]);
  afrh[0]=High[shift];
  if (ExtFiboDinamic) screenFiboD();
  if (ExtPitchforkDinamic>0) screenPitchforkD();
  if (ExtFiboFanDinamic) screenFiboFanD();
  if (mFibo[1]==0 && ExtFiboStatic) screenFiboS();
  if (mPitch[2]==0 && ExtPitchforkStatic>0) screenPitchforkS();
  if (mExpansion[2]==0 && ExtFiboExpansion>0) FiboExpansion();
  if (mFan[1]==0 && ExtFiboFanNum>0 && ExtFiboFanColor>0) screenFiboFan();
 }
//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì. Êîíåö.
//
//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìèíèìóì. Íà÷àëî.
if (afrl[0]-Low[shift]!=0 && afrl[0]>0)
 {
  flagFrNew=true;
  numBar=0;
  delete_objects2(afr[0]);
  afrl[0]=Low[shift];
  if (ExtFiboDinamic) screenFiboD();
  if (ExtFiboFanDinamic) screenFiboFanD();
  if (mFibo[1]==0 && ExtFiboStatic) screenFiboS();
  if (ExtPitchforkDinamic>0) screenPitchforkD();
  if (mPitch[2]==0 && ExtPitchforkStatic>0) screenPitchforkS();
  if (mExpansion[2]==0 && ExtFiboExpansion>0) FiboExpansion();
  if (mFan[1]==0 && ExtFiboFanNum>0 && ExtFiboFanColor>0) screenFiboFan();
 }
//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìèíèìóì. Êîíåö.
//-----------3 Ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì, íî îñòàëñÿ íà òîì æå áàðå. Êîíåö.


  // Ïîèñê èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ è óäàëåíèå ëèíèé, èñõîäÿùèõ îò ýòèõ ôðàêòàëîâ. Íà÷àëî.
  countBarEnd=iBarShift(Symbol(),Period(),TimeBarEnd); 
  for (k=0; k<5; k++)
   {

   // Ïðîâåðêà ìàêñèìóìîâ.
   if (afrh[k]>0)
    {
     // Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì áûë ýòîò ôðàêòàë
     shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[k]); 
     if (zz[shift]==0)
      {
      flagFrNew=true;
      if (shift>numBar) numBar=shift;
      afrm=true;
      numHighPrim=shift; numHighLast=0;HighLast=0.0;
      for (k1=shift+1; k1<=countBarEnd; k1++)
       {
        if (zzH[k1]>0) 
         {
         HighLast=High[k1]; numHighLast=k1;

         nameObj="" + ExtComplekt + "ph" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

         numOb=ObjectFind(nameObj);
         if (numOb>-1)
          {
           ObjectDelete(nameObj); 

           nameObjtxt="" + ExtComplekt + "phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

           ObjectDelete(nameObjtxt);
          }
         }
       }

      }
    }
   
   // Ïðîâåðêà ìèíèìóìîâ.
   if (afrl[k]>0)
    {
     // Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì áûë ýòîò ôðàêòàë
     shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[k]); 
     if (zz[shift]==0)
      {
      flagFrNew=true;
      if (shift>numBar) numBar=shift;

      afrm=true;
      numLowPrim=shift; numLowLast=0;LowLast=10000000;
      for (k1=shift+1; k1<=countBarEnd; k1++)
       {
        if (zzL[k1]>0) 
         {
         LowLast=Low[k1]; numLowLast=k1;

         nameObj="" + ExtComplekt + "pl" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

         numOb=ObjectFind(nameObj);
         if (numOb>-1)
          {
           ObjectDelete(nameObj); 

           nameObjtxt="" + ExtComplekt + "pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

           ObjectDelete(nameObjtxt);
          }
         }
       }
      }
    }

   }
  // Ïîèñê èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ è óäàëåíèå ëèíèé, èñõîäÿùèõ îò ýòèõ ôðàêòàëîâ. Êîíåö.

  // Ïåðåçàïèñü ìàòðèöû. Íà÷àëî.
  matriza ();
  // Ïåðåçàïèñü ìàòðèöû. Êîíåö.

 }
// Êîððåêöèÿ ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë. Êîíåö.
//-----------------------------------------
// Áëîê ïðîâåðîê è óäàëåíèÿ ëèíèé, 
// ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü. Êîíåö.
//-----------------------------------------  


 // Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Íà÷àëî.
 countFractal();
 // Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Êîíåö.

//-----------------------------------------
//
//   4.
//
// Áëîê âûâîäà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé. Íà÷àëî.
//-----------------------------------------  
if (Bars - counted_bars>2)
 {
//-----------1 Îòðèñîâêà ìàêñèìóìîâ. Íà÷àëî.
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë Ïåñàâåíòî è 0.886 äëÿ ìàêñèìóìîâ ZigZag-a
//| Îòðèñîâêà èäåò îò íóëåâîãî áàðà
//+--------------------------------------------------------------------------+

  numLowPrim=0; numLowLast=0;
  numHighPrim=0; numHighLast=0;

  LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
  HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
  Angle=-100;
  
  if (flagFrNew) countFr=1;
  else countFr=ExtFractal;

  for (k=0; (k<Bars-1 && countHigh1>0 && countFr>0); k++)
   {
   if (zzL[k]>0.0 && LowPrim==0.0 && HighPrim>0 && zzL[k]==zz[k]) {LowPrim=zzL[k]; numLowPrim=k;}
   if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]<LowPrim && HighPrim>0 && zzL[k]==zz[k]) {LowPrim=zzL[k]; numLowPrim=k;}
   if (zzH[k]>0.0 && zzH[k]==zz[k])
    {
     if (HighPrim>0) 
      {
      if (HighLast>0) 
       {
        HighLast=High[k]; numHighLast=k;
       }
      else {numHighLast=k; HighLast=High[k];}

      HL=High[numHighLast]-Low[numLowPrim];
      kj=(HighPrim-HighLast)*1000/(numHighLast-numHighPrim);
      if (HL>0 && (Angle>kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
       {
        Angle=kj;
        // Ñîçäàíèå ëèíèè è òåêñòîâîãî îáúåêòà
        HLp=High[numHighPrim]-Low[numLowPrim];
        k1=MathCeil((numHighPrim+numHighLast)/2);
        kj=HLp/HL;

        if (kj>0.14 && kj<=5)
         {
         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìàêñèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;
         if (!ExtFiboType)
          {
           if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=9;ki++) {if (MathAbs((fi1[ki]-kj)/fi1[ki])<=ExtDelta) {kk=fi1[ki]; k2=-1; break;}}
           if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=9;ki++) {if (MathAbs(fi1[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi1[ki]; k2=-1; break;}}
          }
         else
          {
           if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=20;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
           if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=20;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
          }

         if (k2<0)
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.886
          {
          if (ExtHidden!=4)
           {
            nameObj="" + ExtComplekt + "phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));

            if (kk==0.447 || kk==0.886 || kk==2.24 || kk==3.14 || kk==3.618) // Gartley
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley886);
            else
             if (!ExtFiboType)
              {
              ObjectSetText(nameObj, fitxt1[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
              }
             else
              {
              ObjectSetText(nameObj, fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
              }
           }
           }
         else
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.886)
          {
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            {
            nameObj="" + ExtComplekt + "phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));
            ObjectSetText(nameObj,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
            }
          }

         if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
          {
           nameObj="" + ExtComplekt + "ph" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

           ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numHighPrim],High[numHighPrim],Time[numHighLast],High[numHighLast]);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
          }
         if (ExtFiboZigZag) k=countBarEnd;
         }
       }
      }
     else 
      {numHighPrim=k; HighPrim=High[k];}
    }
    // Ïåðåõîä íà ñëåäóþùèé ôðàêòàë
    if (k>countBarEnd) 
     {
     k=numHighPrim+1; countHigh1--; countFr--;
     numLowPrim=0; numLowLast=0;
     numHighPrim=0; numHighLast=0;

     LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
     HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
     Angle=-100;
     }
   }
//-----------1 Îòðèñîâêà ìàêñèìóìîâ. Êîíåö.

//-----------2 Îòðèñîâêà ìèíèìóìîâ. Íà÷àëî.
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë Ïåñàâåíòî è 0.886 äëÿ ìèíèìóìîâ ZigZag-a
//| Îòðèñîâêà èäåò îò íóëåâîãî áàðà
//+-------------------------------------------------------------------------+

  numLowPrim=0; numLowLast=0;
  numHighPrim=0; numHighLast=0;

  LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
  HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
  Angle=-100;

  if (flagFrNew) countFr=1;
  else countFr=ExtFractal;

  for (k=0; (k<Bars-1 && countLow1>0 && countFr>0); k++)
   {
   if (zzH[k]>HighPrim && LowPrim>0) {HighPrim=High[k]; numHighPrim=k;}
   if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]==zz[k]) 
    {
     if (LowPrim>0) 
      {
      if (LowLast>0) 
       {
        LowLast=Low[k]; numLowLast=k;
       }
      else {numLowLast=k; LowLast=Low[k];}

      // âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ïðîöåíòîâ âîññòàíîâëåíèÿ(÷èñåë Ïåñàâåíòî)
      HL=High[numHighPrim]-Low[numLowLast];
      kj=(LowPrim-LowLast)*1000/(numLowLast-numLowPrim);
      if (HL>0 && (Angle<kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
       {
        Angle=kj;

        HLp=High[numHighPrim]-Low[numLowPrim];
        k1=MathCeil((numLowPrim+numLowLast)/2);
        kj=HLp/HL;

        if ( kj>0.14 && kj<=5)
         {
         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìèíèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (!ExtFiboType)
          {
           if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=9;ki++) {if (MathAbs((fi1[ki]-kj)/fi1[ki])<=ExtDelta) {kk=fi1[ki]; k2=-1; break;}}
           if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=9;ki++) {if (MathAbs(fi1[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi1[ki]; k2=-1; break;}}
          }
         else
          {
           if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=20;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
           if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=20;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
          }

         if (k2<0)
         // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.886
          {
           if (ExtHidden!=4)         
            {
            nameObj="" + ExtComplekt + "pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));
            if (kk==0.447 || kk==0.886 || kk==2.24 || kk==3.14 || kk==3.618) // Gartley
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley886);
            else
             if (!ExtFiboType)
              {
               ObjectSetText(nameObj, fitxt1[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
              }
             else
              {
               ObjectSetText(nameObj, fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
              }
            }
          }
         else 
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.886)
          { 
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            {
            nameObj="" + ExtComplekt + "pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));
            ObjectSetText(nameObj,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
            }
           }
           
          if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
           {
           nameObj="" + ExtComplekt + "pl" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

           ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numLowPrim],Low[numLowPrim],Time[numLowLast],Low[numLowLast]);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
           }
          if (ExtFiboZigZag) k=countBarEnd;
         }
        }
      }
     else {numLowPrim=k; LowPrim=Low[k];}
    }
    // Ïåðåõîä íà ñëåäóþùèé ôðàêòàë
    if (k>countBarEnd) 
     {
     k=numLowPrim+1; countLow1--; countFr--;

     numLowPrim=0; numLowLast=0;
     numHighPrim=0; numHighLast=0;

     LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
     HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
 
     Angle=-100;
     }
   }

//-----------2 Îòðèñîâêà ìèíèìóìîâ. Êîíåö.

 }
//-----------------------------------------
// Áëîê âûâîäà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé. Êîíåö.
//-----------------------------------------  

//======================
//======================
//======================
 } // Ðàçðåøåíèå íà âûâîä îñíàñòêè. Êîíåö.
// ÊÎÍÅÖ
 } // start//----------------------------------------------------
// Ïîäïðîãðàììû è ôóíêöèè
//----------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void countFractal()
 {
  int shift;
  countLow1=0;
  countHigh1=0;
  if (flagFrNew)
   {
   for(shift=0; shift<=numBar; shift++)
    {
     if (zzL[shift]>0.0) {countLow1++;}
     if (zzH[shift]>0.0) {countHigh1++;}  
    }
   flagFrNew=false;
   numBar=0; 
   counted_bars=Bars-4;
   }
  else
   {
   for(shift=0; shift<=countBarEnd; shift++)
    {
     if (zzL[shift]>0.0) {countLow1++;}
     if (zzH[shift]>0.0) {countHigh1++;}
    }
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû. Íà÷àëî.
//
// Ìàòðèöà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîèñêà èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ.
// Ýòî èíñòðóìåíò êîìïåíñàöèè íåïðåäâèäåííûõ çàêèäîíîâ ñòàíäàðòíîãî ZigZag-a.
//
// Òàêæå âûâîäÿòñÿ ñòàòè÷åñêèå è äèíàìè÷åñêèå ôèáû è âååðû Ôèáîíà÷÷è,
// âèëû Ýíäðþñà...
//------------------------------------------------------
void matriza()
 {
  if (afrm)
   {
   afrm=false;
   int shift,k;
   
   k=0;
   for (shift=0; shift<Bars && k<10; shift++)
    {
     if (zz[shift]>0)
      {
      afr[k]=Time[shift];
      if (zz[shift]==zzL[shift]) {afrl[k]=Low[shift]; afrh[k]=0.0;}
      if (zz[shift]==zzH[shift]) {afrh[k]=High[shift]; afrl[k]=0.0;}
      k++;
      }
    }

   // Âûâîä âèë Ýíäðþñà
   if (ExtPitchforkStatic>0)
    {
     if (mPitch[2]>0) {screenPitchforkS(); ExtPitchforkStatic=0;}
     if (mPitch[2]==0) screenPitchforkS();
    }
   if (ExtPitchforkDinamic>0) {screenPitchforkD();}

   // Âûâîä ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ôèá.
   if (ExtFiboStatic)
    {
     if (mFibo[1]>0) {ExtFiboStatic=false; screenFiboS();}
     if (mFibo[1]==0) screenFiboS();
    }
   if (ExtFiboDinamic) {screenFiboD();}

   // Ðàñøèðåíèÿ Ôèáîíà÷÷è
   if (ExtFiboExpansion>0)
    {
     if (mExpansion[2]>0) {FiboExpansion(); ExtFiboExpansion=0;}
     if (mExpansion[2]==0) FiboExpansion();
    }

   // Âûâîä ôèáîâååðîâ
   if (ExtFiboFanDinamic) screenFiboFanD();

   if (ExtFiboFanNum>0 && ExtFiboFanColor>0)
    {
     if (mFan[1]>0) {screenFiboFan(); ExtFiboFanNum=0;}
     if (mFan[1]==0) screenFiboFan();
    }
   
   ExtSave=false;
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä âèë Ýíäðþñà ñòàòè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenPitchforkS()
 {
  int k1,n,nbase1,nbase2;
  double a1,b1,c1,ab1,bc1,ab2,bc2,d,n1,cl1,ch1;
  datetime ta1,tb1,tc1,tab2,tbc2,tcl1,tch1;
  bool fo1=false,fo2=false;
  int  pitch_time[]={0,0,0}; 
  double pitch_cena[]={0,0,0};
  int  TLine_time[]={0,0,0};
  double TLine[]={0,0,0};
  int m1,m2;

  if (ExtFiboFanStatic) {ExtFiboFanStatic=false;screenFiboFanS();}
 
  if (ExtPitchforkStatic>0)
   {
   n=(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[0]])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[1]]))/2.0;
   k1=MathCeil(n);
   if (n<k1) fo1=true;
   tab2=Time[k1];

   n=(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[1]])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[2]]))/2.0;
   k1=MathCeil(n);
   if (n<k1) fo2=true;
   tbc2=Time[k1];

   n=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[0]])-iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[2]]);

   nameObj="pmedianaS" + ExtComplekt;
   ObjectDelete(nameObj);

   if (mPitch[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }

   if (afrl[mPitch[0]]>0)
    {
     d=(afrl[mPitch[2]]-afrl[mPitch[0]])/4/n;
     ab1=(afrl[mPitch[0]]+afrh[mPitch[1]])/2;
     if (fo1) {fo1=false; ab1=ab1+d;}
     bc1=(afrh[mPitch[1]]+afrl[mPitch[2]])/2;
     if (fo2) {fo2=false; bc1=bc1+d;}
    }
   else
    {
     d=(afrh[mPitch[2]]-afrh[mPitch[0]])/4/n;
     ab1=(afrh[mPitch[0]]+afrl[mPitch[1]])/2;
     if (fo1) {fo1=false; ab1=ab1+d;}
     bc1=(afrl[mPitch[1]]+afrh[mPitch[2]])/2;
     if (fo2) {fo2=false; bc1=bc1+d;}
    }

   pitch_time[0]=tab2;pitch_cena[0]=ab1;

   if (ExtPitchforkStatic==2)
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,tab2,ab1,tbc2,bc1);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASH);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkS);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

     nameObj="1-2pmedianaS" + ExtComplekt;
     ObjectDelete(nameObj);
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,tab2,ab1+3*Point);
     ObjectSetText(nameObj,"   1/2 ML",9,"Arial", ExtLinePitchforkS);
    }  
   }

  nameObj="pitchforkS" + ExtComplekt;
  if (mPitch[2]>0)
   {
   if (ExtSave)
    {
     nameObj=nameObj + save;
    }
   }

  ObjectDelete(nameObj);

  if (afrl[mPitch[0]]>0)
   {
   if (ExtPitchforkStatic!=4)
    {
     pitch_time[0]=afr[mPitch[0]];pitch_cena[0]=afrl[mPitch[0]];
     if (ExtPitchforkStatic==3) pitch_cena[0]=ab1;
    }
   pitch_time[1]=afr[mPitch[1]];pitch_cena[1]=afrh[mPitch[1]];
   pitch_time[2]=afr[mPitch[2]];pitch_cena[2]=afrl[mPitch[2]];
   }
  else
   {
   if (ExtPitchforkStatic!=4)
    {
     pitch_time[0]=afr[mPitch[0]];pitch_cena[0]=afrh[mPitch[0]];
     if (ExtPitchforkStatic==3) pitch_cena[0]=ab1;
    }
   pitch_time[1]=afr[mPitch[1]];pitch_cena[1]=afrl[mPitch[1]];
   pitch_time[2]=afr[mPitch[2]];pitch_cena[2]=afrh[mPitch[2]];
   }

  ObjectCreate(nameObj,OBJ_PITCHFORK,0,pitch_time[0],pitch_cena[0],pitch_time[1],pitch_cena[1],pitch_time[2],pitch_cena[2]);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkS);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  if (ExtFiboFanMedianaStaticColor>0)
   {
   ta1=pitch_time[0];
   a1=pitch_cena[0];
   n1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1])+iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2]))/2.0;
   d=(pitch_cena[0]-(pitch_cena[1]+pitch_cena[2])/2.0)/n1;
   m1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0]);
   tb1=Time[0];
   b1=pitch_cena[0]-d*(m1+1);

   nameObj="FanMedianaStatic" + ExtComplekt;
/*
   if (mPitch[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }
*/
   ObjectDelete(nameObj);

   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOFAN,0,ta1,a1,tb1,b1);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DASH);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboFanMedianaStaticColor);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

   screenFibo();

   }

  if (ExtUTL)
   {
   nameObj="UTL" + ExtComplekt;
   if (mPitch[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }

   ObjectDelete(nameObj);
   if (pitch_cena[1]>pitch_cena[2])
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,pitch_time[0],pitch_cena[0],pitch_time[1],pitch_cena[1]);
    }
   else
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,pitch_time[0],pitch_cena[0],pitch_time[2],pitch_cena[2]);
    }
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkS);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
   }

  if (ExtLTL)
   {
   nameObj="LTL" + ExtComplekt;
   if (mPitch[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }

   ObjectDelete(nameObj);
   if (pitch_cena[1]>pitch_cena[2])
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,pitch_time[0],pitch_cena[0],pitch_time[2],pitch_cena[2]);
    }
   else
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,pitch_time[0],pitch_cena[0],pitch_time[1],pitch_cena[1]);
    }
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkS);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
   }
/*
  if (ExtPivotZoneColor>0)
   {
   ta1=pitch_time[2];
   a1=pitch_cena[2];
   m1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1]);
   m2=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1])-iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2]);
   n1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1])+iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2]))/2.0;
   d=(pitch_cena[0]-(pitch_cena[1]+pitch_cena[2])/2.0)/n1;

   if (m1>m2)
    {
     tb1=Time[iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2])-m1+1];
     b1=pitch_cena[0]-d*(2*m1+m2);
    }
   else
    {
     tb1=Time[iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2])-m2+1];
     b1=pitch_cena[0]-d*(2*m2+m1);
    }

   nameObj="PivotZoneS" + ExtComplekt;
   ObjectDelete(nameObj);

   ObjectCreate(nameObj,OBJ_RECTANGLE,0,ta1,a1,tb1,b1);
   ObjectSet(nameObj, OBJPROP_BACK, true);
   ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, ExtPivotZoneColor); 
   }
*/
  if (ExtUWL || ExtLWL)
   {
   n1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1])+iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2]))/2.0;
   ta1=pitch_time[0];
   tb1=pitch_time[2];
   a1=pitch_cena[0];
   d=(pitch_cena[0]-(pitch_cena[1]+pitch_cena[2])/2.0)/n1;
   n1=(iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1])-iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2]))/2.0+1;
   b1=(pitch_cena[1]+pitch_cena[2])/2.0-d*n1;
   if (pitch_cena[1]>pitch_cena[2])
    {
     if (ExtUWL)
      {
      ch1=pitch_cena[1];
      tch1=pitch_time[1];
      }
     if (ExtLWL)
      {
      cl1=pitch_cena[2];
      tcl1=pitch_time[2];
      }
    }
   else
    {
     if (ExtUWL)
      {
      ch1=pitch_cena[2];
      tch1=pitch_time[2];
      }
     if (ExtLWL)
      {
      cl1=pitch_cena[1];
      tcl1=pitch_time[1];
      }
    }
   if (fo2) {fo2=false; b1=b1+d;}

   if (ExtUWL)
    {
     nameObj="UWL" + ExtComplekt;
     if (mPitch[2]>0)
      {
      if (ExtSave)
       {
        nameObj=nameObj + save;
       }
      }
 
     ObjectDelete(nameObj);

     ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOCHANNEL,0,ta1,a1,tb1,b1,tch1,ch1);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtLinePitchforkS);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,5);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "U W L 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "U W L 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "U W L 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "U W L 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "U W L 261.8"); 
    }

   if (ExtLWL)
    {
     nameObj="LWL" + ExtComplekt;
     if (mPitch[2]>0)
      {
      if (ExtSave)
       {
        nameObj=nameObj + save;
       }
      }

     ObjectDelete(nameObj);

     ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOCHANNEL,0,ta1,a1,tb1,b1,tcl1,cl1);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtLinePitchforkS);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,5);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "L W L 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "L W L 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "L W L 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "L W L 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "L W L 261.8"); 
    }

   }


//   if (ExtPitchforkStaticColor!=CLR_NONE && ExtPitchforkStaticColor!=-16777216)
  if (ExtPitchforkStaticColor>0)
   {
   n=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[1]])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[2]]))/2.0;
   nbase1=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[1]]);
   nameObj="1L" + ExtComplekt;

   ta1=Time[nbase1+n];
   tc1=afr[mPitch[1]];
   TLine_time[0]=afr[mPitch[1]];
   TLine_time[2]=afr[mPitch[2]];
   if (afrh[mPitch[1]]>0)
    {
     a1=(pitch_cena[0]-(afrh[mPitch[1]]+afrl[mPitch[2]])/2)+afrh[mPitch[1]];
     c1=afrh[mPitch[1]];
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,ta1,a1,tc1,c1);

     TLine[0]=afrh[mPitch[1]];
     TLine_time[1]=iTime(NULL, 0, 1);
     TLine[1]=ObjectGetValueByShift(nameObj, 1);
     TLine[2]=afrl[mPitch[2]];
     ObjectDelete(nameObj);
    }
   else
    {
     a1=pitch_cena[0]-(afrl[mPitch[1]]+afrh[mPitch[2]])/2+afrl[mPitch[1]];
     c1=afrl[mPitch[1]];
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,ta1,a1,tc1,c1);

     TLine[0]=afrl[mPitch[1]];
     TLine_time[1]=iTime(NULL, 0, 1); 
     TLine[1]=ObjectGetValueByShift(nameObj, 1);
     TLine[2]=afrh[mPitch[2]];
     ObjectDelete(nameObj);
    }

   nameObj="CL" + ExtComplekt;
/*
   if (mPitch[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }
*/
   ObjectDelete(nameObj);

   ObjectCreate(nameObj,OBJ_CHANNEL,0,TLine_time[0],TLine[0],TLine_time[1],TLine[1],TLine_time[2],TLine[2]);
   ObjectSet(nameObj, OBJPROP_BACK, true);
   ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, ExtPitchforkStaticColor); 
   }

  if (ExtRLine)
   {

   n=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[1]])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[2]]))/2.0;

   nbase1=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[1]]);
   nbase2=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[mPitch[2]]);
   tc1=afr[mPitch[1]];
   ta1=Time[nbase1+n];
   tb1=Time[nbase2+n];

   if (afrh[mPitch[1]]>0)
    {
     c1=afrh[mPitch[1]];
     a1=(pitch_cena[0]-(afrh[mPitch[1]]+afrl[mPitch[2]])/2)+afrh[mPitch[1]];
     b1=(pitch_cena[0]-(afrh[mPitch[1]]+afrl[mPitch[2]])/2)+afrl[mPitch[2]];
    }
   else
    {
     c1=afrl[mPitch[1]];
     a1=pitch_cena[0]-(afrl[mPitch[1]]+afrh[mPitch[2]])/2+afrl[mPitch[1]];
     b1=pitch_cena[0]-(afrl[mPitch[1]]+afrh[mPitch[2]])/2+afrh[mPitch[2]];
    }

   nameObj="RLineS" + ExtComplekt;
   if (mPitch[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }

   ObjectDelete(nameObj);

   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOCHANNEL,0,ta1,a1,tb1,b1,tc1,c1);

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtLinePitchforkS);

   if (ExtRLineBase) 
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE);
    }
   else
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkS);
    }

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

   if (ExtFiboType)
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,15);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.382);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, " RL 38.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.5);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, " RL 50.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, " RL 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.707);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, " RL 70.7"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.786);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, " RL 78.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.886);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, " RL 88.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, " RL 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.128);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, " RL 112.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.272);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, " RL 127.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.414);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, " RL 141.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, " RL 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, " RL 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,2.414);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, " RL 241.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, " RL 261.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,4.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, " RL 400.0"); 

    }
   else
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,10);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.236);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, " RL 23.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, " RL 38.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, " RL 50.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, " RL 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.764);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, " RL 76.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, " RL 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, " RL 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, " RL 200"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, " RL 261.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,4.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, " RL 400.0"); 
    }
   }

   // Âðåìåííûå çîíû Ôèáî
   if (ExtFiboTime1)
    {
     nameObj="fiboTime1" + ExtComplekt;
     if (mPitch[2]>0)
      {
      if (ExtSave)
       {
        nameObj=nameObj + save;
       }
      }

     ObjectDelete(nameObj);

     if (afrl[mPitch[0]]>0)
      {
      if (afrl[mPitch[0]]>afrl[mPitch[2]])
       {
        ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOTIMES,0,afr[mPitch[0]],afrl[mPitch[2]]-5*Point,afr[mPitch[2]],afrl[mPitch[2]]-5*Point);
       }
      else
       {
        ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOTIMES,0,afr[mPitch[0]],afrl[mPitch[0]]-5*Point,afr[mPitch[2]],afrl[mPitch[0]]-5*Point);
       }
      }
     else
      {
      ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOTIMES,0,afr[mPitch[0]],afrl[mPitch[1]]-5*Point,afr[mPitch[2]],afrl[mPitch[1]]-5*Point);
      }

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboTime1C);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

     if (ExtFiboType)
      {
      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,17);

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,1.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "1"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.382);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "Ft .382"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,1.5);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "Ft .5"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,1.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "Ft .618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.707);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "Ft .707"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.786);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "Ft .786"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.841);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "Ft .841"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "Ft 1."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,2.272);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "Ft 1.272"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.414);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "Ft 1.414"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "Ft 1.618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,3.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "Ft 2."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,3.414);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "Ft 2.414"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,3.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "Ft 2.618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,4.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "Ft 3."); 

      }
     else
      {
      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,11);

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,1.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "1"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.236);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "Ft .236"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,1.382);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "Ft .382"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,1.5);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "Ft .5"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "Ft .618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.764);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "Ft .764"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,2.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "Ft 1."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "Ft 1.618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,3.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "Ft 3."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "Ft 2.618"); 
      }

    }

   if (ExtFiboTime2)
    {
     nameObj="fiboTime2" + ExtComplekt;
     if (mPitch[2]>0)
      {
      if (ExtSave)
       {
        nameObj=nameObj + save;
       }
      }

     ObjectDelete(nameObj);

     if (afrl[mPitch[1]]>0)
      {
      ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOTIMES,0,afr[mPitch[1]],afrl[mPitch[1]]-8*Point,afr[mPitch[2]],afrl[mPitch[1]]-8*Point);
      }
     else
      {
      ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOTIMES,0,afr[mPitch[1]],afrl[mPitch[2]]-8*Point,afr[mPitch[2]],afrl[mPitch[2]]-8*Point);
      }

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboTime2C);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

     if (ExtFiboType)
      {
      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,17);

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,1.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "1"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.382);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "Ft .382"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,1.5);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "Ft .5"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,1.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "Ft .618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.707);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "Ft .707"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.786);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "Ft .786"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.841);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "Ft .841"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "Ft 1."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,2.272);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "Ft 1.272"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.414);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "Ft 1.414"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "Ft 1.618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,3.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "Ft 2."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,3.414);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "Ft 2.414"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,3.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "Ft 2.618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,4.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "Ft 3."); 

      }
     else
      {
      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,11);

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,1.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "1"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.236);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "Ft .236"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,1.382);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "Ft .382"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,1.5);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "Ft .5"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "Ft .618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.764);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "Ft .764"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,2.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "Ft 1."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "Ft 1.618"); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,3.0);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "Ft 3."); 

      ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.618);
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "Ft 2.618"); 
      }
    }

 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä âèë Ýíäðþñà ñòàòè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä âèë Ýíäðþñà äèíàìè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenPitchforkD()
 {
  int k1,n,nbase1,nbase2;
  double a1,b1,c1,ab1,bc1,ab2,bc2,d,n1;
  datetime ta1,tb1,tc1,tab2,tbc2;
  bool fo1=false,fo2=false;
  int  pitch_time[]={0,0,0}; 
  double pitch_cena[]={0,0,0};
  int m1,m2;

  if (ExtPitchforkDinamic>0)
   {
   n=(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[2])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[1]))/2.0;
   k1=MathCeil(n);
   if (n<k1) fo1=true;
   tab2=Time[k1];

   n=(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[1])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]))/2.0;
   k1=MathCeil(n);
   if (n<k1) fo2=true;
   tbc2=Time[k1];

   n=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[2])-iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]);

//      nameObj="pm" + Period() + "_" + afr[3];
   nameObj="pmedianaD" + ExtComplekt;
   ObjectDelete(nameObj);

   if (afrl[2]>0)
    {
     d=(afrl[0]-afrl[2])/4/n;
     ab1=(afrl[2]+afrh[1])/2;
     if (fo1) {fo1=false; ab1=ab1+d;}
     bc1=(afrh[1]+afrl[0])/2;
     if (fo2) {fo2=false; bc1=bc1+d;}
    }
   else
    {
     d=(afrh[0]-afrh[2])/4/n;
     ab1=(afrh[2]+afrl[1])/2;
     if (fo1) {fo1=false; ab1=ab1+d;}
     bc1=(afrl[1]+afrh[0])/2;
     if (fo2) {fo2=false; bc1=bc1+d;}
    }

   pitch_time[0]=tab2;pitch_cena[0]=ab1;

   if (ExtPitchforkDinamic==2)
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,tab2,ab1,tbc2,bc1);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASH);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkD);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

     nameObj="1-2pmedianaD" + ExtComplekt;
     ObjectDelete(nameObj);
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,tab2,ab1+3*Point);
     ObjectSetText(nameObj,"   1/2 ML",9,"Arial", ExtLinePitchforkD);
    }
   }

//     nameObj="pf" + Period() + "_" + afr[2];
  nameObj="pitchforkD" + ExtComplekt;
  ObjectDelete(nameObj);

  if (afrl[2]>0)
   {
   if (ExtPitchforkDinamic!=4)
    {
     pitch_time[0]=afr[2];pitch_cena[0]=afrl[2];
     if (ExtPitchforkDinamic==3) pitch_cena[0]=ab1;
    }
   pitch_time[1]=afr[1];pitch_cena[1]=afrh[1];
   pitch_time[2]=afr[0];pitch_cena[2]=afrl[0];
   }
  else
   {
   if (ExtPitchforkDinamic!=4)
    {
     pitch_time[0]=afr[2];pitch_cena[0]=afrh[2];
     if (ExtPitchforkDinamic==3) pitch_cena[0]=ab1;
    }
   pitch_time[1]=afr[1];pitch_cena[1]=afrl[1];
   pitch_time[2]=afr[0];pitch_cena[2]=afrh[0];
   }

  ObjectCreate(nameObj,OBJ_PITCHFORK,0,pitch_time[0],pitch_cena[0],pitch_time[1],pitch_cena[1],pitch_time[2],pitch_cena[2]);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkD);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  if (ExtFiboFanMedianaDinamicColor>0)
   {
   ta1=pitch_time[0];
   a1=pitch_cena[0];
   n1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[1])+iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[2]))/2.0;
   d=(pitch_cena[0]-(pitch_cena[1]+pitch_cena[2])/2.0)/n1;
   m1=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0]);
   tb1=Time[0];
   b1=pitch_cena[0]-d*(m1+1);

   nameObj="FanMedianaDinamic" + ExtComplekt;
   ObjectDelete(nameObj);

   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOFAN,0,ta1,a1,tb1,b1);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DASH);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboFanMedianaDinamicColor);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

   screenFibo();
   }

  if (ExtRLine)
   {
   nameObj="RLineD" + ExtComplekt;
   ObjectDelete(nameObj);

   n=iBarShift(Symbol(),Period(),pitch_time[0])-(iBarShift(Symbol(),Period(),afr[1])+iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]))/2.0;
  
   nbase1=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[1]);
   nbase2=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]);
   tc1=afr[1];
   ta1=Time[nbase1+n];
   tb1=Time[nbase2+n];

   if (afrh[1]>0)
    {
      // èçìåíåíèå öåíû íà îäèí áàð
//      d=(afrl[2]-(afrh[1]+afrl[0])/2)/n;

     c1=afrh[1];
     a1=(pitch_cena[0]-(afrh[1]+afrl[0])/2)+afrh[1];
     b1=(pitch_cena[0]-(afrh[1]+afrl[0])/2)+afrl[0];
    }
   else
    {
      // èçìåíåíèå öåíû íà îäèí áàð
//      d=(afrh[2]-(afrl[1]+afrh[0])/2)/n;

     c1=afrl[1];
     a1=pitch_cena[0]-(afrl[1]+afrh[0])/2+afrl[1];
     b1=pitch_cena[0]-(afrl[1]+afrh[0])/2+afrh[0];
    }

   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOCHANNEL,0,ta1,a1,tb1,b1,tc1,c1);

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtLinePitchforkD);

   if (ExtRLineBase) 
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE);
    }
   else
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLinePitchforkD);
    }
 
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

   if (ExtFiboType)
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,15);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.382);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, " RL 38.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.5);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, " RL 50.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, " RL 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.707);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, " RL 70.7"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.786);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, " RL 78.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.841);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, " RL 84.1"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, " RL 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.128);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, " RL 112.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.272);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, " RL 127.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.414);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, " RL 141.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, " RL 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, " RL 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,2.414);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, " RL 241.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, " RL 261.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,4.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, " RL 400.0"); 

    }
   else
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,10);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.236);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, " RL 23.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, " RL 38.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, " RL 50.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, " RL 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.764);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, " RL 76.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, " RL 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, " RL 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, " RL 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, " RL 261.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,4.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, " RL 400.0"); 
    }
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä âèë Ýíäðþñà äèíàìè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ïðîèçâîëüíûõ ôèáîâååðîâ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboFan()
 {
  double a1,b1; 

  if (afrl[mFan[0]]>0)
   {
   a1=afrl[mFan[0]]; b1=afrh[mFan[1]];
   }
  else
   {
   a1=afrh[mFan[0]]; b1=afrl[mFan[1]];
   }
 
  nameObj="FiboFan" + ExtComplekt;
/*
   if (ExtSave)
    {
     nameObj=nameObj + save;
    }
*/
  ObjectDelete(nameObj);

  ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOFAN,0,afr[mFan[0]],a1,afr[mFan[1]],b1);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DASH);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboFanColor);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  screenFibo();
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ïðîèçâîëüíûõ ôèáîâååðîâ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Ñïèñîê ôèá. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFibo()
 {
   if (!ExtFiboType)
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,18);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.236);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.764);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,2.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,-0.236);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,-0.382);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,-0.5);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,-0.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,-0.764);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,-1.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,-1.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,-2.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+17,-2.618);

//     if (ExtFiboFanHidden)
//      {
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "23.6"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "38.2"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "50.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "61.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "76.4"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "100.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "161.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "200.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "261.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "-23.6"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "-38.2"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "-50.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "-61.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "-76.4"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, "-100.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "-161.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "-200.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 17, "-261.8"); 
//      }
    }
   else
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,24);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.382);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.5);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.707);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.786);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.886);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.272);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.414);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,-0.382);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,-0.5);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,-0.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,-0.707);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,-0.786);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+17,-0.886);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+18,-1.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+19,-1.272);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+20,-1.414);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+21,-1.618);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+22,-2.0);
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+23,-2.618);

//     if (ExtFiboFanHidden)
//      {
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "38.2"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "50.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "61.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "70.7"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "78.6"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "88.6"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "100.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "127.2"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "141.4"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "161.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "200.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "261.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "-38.2"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "-50.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, "-61.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "-70.7"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "-78.6"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 17, "-88.6"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 18, "-100.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 19, "-127.2"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 20, "-141.4"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 21, "-161.8"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 22, "-200.0"); 
      ObjectSetFiboDescription(nameObj, 23, "-261.8"); 
//      }
    }
 }
//--------------------------------------------------------
// Ñïèñîê ôèá. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá ñòàòè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboS()
 {
  double fibo_0, fibo_100, fiboPrice, fiboPrice1;

  nameObj="fiboS" + ExtComplekt;
  ObjectDelete(nameObj);
  if (afrl[mFibo[1]]>0) 
   {
   if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
    {
     fibo_0=afrh[mFibo[0]];fibo_100=afrl[mFibo[1]];
     fiboPrice=afrh[mFibo[0]]-afrl[mFibo[1]];fiboPrice1=afrl[mFibo[1]];
    }
   else
    {
     fibo_100=afrh[mFibo[0]];fibo_0=afrl[mFibo[1]];
     fiboPrice=afrl[mFibo[1]]-afrh[mFibo[0]];fiboPrice1=afrh[mFibo[0]];
    }
   }
  else 
   {
   if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
    {
     fibo_0=afrl[mFibo[0]];fibo_100=afrh[mFibo[1]];
     fiboPrice=afrl[mFibo[0]]-afrh[mFibo[1]];fiboPrice1=afrh[mFibo[1]];
    }
   else
    {
     fibo_100=afrl[mFibo[0]];fibo_0=afrh[mFibo[1]];
     fiboPrice=afrh[mFibo[1]]-afrl[mFibo[0]];fiboPrice1=afrl[mFibo[0]];
    }
   }

  if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
   {
   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[mFibo[0]],fibo_0,afr[mFibo[1]],fibo_100);
   }
  else
   {
   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[mFibo[1]],fibo_0,afr[mFibo[0]],fibo_100);
   }
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboS);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  if (ExtFiboType)
   {
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,17);
   fibo_patterns(fiboPrice, fiboPrice1);
   }
  else
   {
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,14);
   fibo_standart (fiboPrice, fiboPrice1);
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá ñòàòè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá äèíàìè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboD()
 {
  double fibo_0, fibo_100, fiboPrice, fiboPrice1;

  nameObj="fiboD" + ExtComplekt;

  ObjectDelete(nameObj);
  if (afrh[1]>0)
   {
   if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
    {
     fibo_0=afrh[1];fibo_100=afrl[0];
     fiboPrice=afrh[1]-afrl[0];fiboPrice1=afrl[0];
    }
   else
    {
     fibo_100=afrh[1];fibo_0=afrl[0];
     fiboPrice=afrl[0]-afrh[1];fiboPrice1=afrh[1];
    }
   }
  else
   {
   if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
    {
     fibo_0=afrl[1];fibo_100=afrh[0];
     fiboPrice=afrl[1]-afrh[0];fiboPrice1=afrh[0];
    }
   else
    {
     fibo_100=afrl[1];fibo_0=afrh[0];
     fiboPrice=afrh[0]-afrl[1];fiboPrice1=afrl[1];
    }
   }

  if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
   {
   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[1],fibo_0,afr[0],fibo_100);
   }
  else
   {
   ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[0],fibo_0,afr[1],fibo_100);
   }

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboD);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  if (ExtFiboType)
   {
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,17);
   fibo_patterns(fiboPrice, fiboPrice1);
   }
  else
   {
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,14);
   fibo_standart (fiboPrice, fiboPrice1);
   }

 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá äèíàìè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Ôèáû ñ ïàòòåðíàìè. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void fibo_patterns(double fiboPrice,double fiboPrice1)
 {
  if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
   {  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice1, cPoint)); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "38.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.382+fiboPrice1, cPoint)); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "50.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.5+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "61.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.707);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "70.7 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.707+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.786);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "78.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.786+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,0.841);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "84.1 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.841+fiboPrice1, cPoint) ); 
 
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,0.886);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "88.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.886+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "100.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.128);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "112.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.128+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,1.272);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "127.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.272+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,1.414);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "141.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.414+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,1.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "161.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.618+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,2.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "200.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.0+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,2.414);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, "241.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.414+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,2.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "261.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,4.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "400.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*4.0+fiboPrice1, cPoint) );
   }
  else
   {
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "Fe 1 --> "+DoubleToStr(fiboPrice+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,1);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "Fe 0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.382);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "Fe 38.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.382+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,1.5);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "Fe 50.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.5+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,1.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "Fe 61.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.707);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "Fe 70.7 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.707+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.786);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "Fe 78.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.786+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.841);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "Fe 84.1 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.841+fiboPrice1, cPoint) ); 
 
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.886);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "Fe 88.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.886+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,2.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "Fe 100.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.128);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "Fe 112.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.128+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.272);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "Fe 127.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.272+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,2.414);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "Fe 141.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.414+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,2.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "Fe 161.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.618+fiboPrice1, cPoint) ); 
   
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,3.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, "Fe 200.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*3.0+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,3.414);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "Fe 241.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*3.414+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,3.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "Fe 261.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*3.618+fiboPrice1, cPoint) ); 
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Ôèáû ñ ïàòòåðíàìè. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Ôèáû ñòàíäàðòíûå. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void fibo_standart(double fiboPrice,double fiboPrice1)
 {
  if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
   {  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.146);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "14.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.146+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.236);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "23.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.236+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.382);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "38.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.382+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.5);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "50.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.5+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "61.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,0.764);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "76.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.764+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,0.854);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "85.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.854+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "100.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.236);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "1.236 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.236+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,1.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "161.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.618+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "261.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,4.236);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "423.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*4.236+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,6.854);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "685.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*6.854+fiboPrice1, cPoint) ); 
   }
  else
   {
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "Fe 1 --> "+DoubleToStr(fiboPrice+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,1);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "Fe 0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,1.236);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "Fe 23.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.236+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,1.382);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "Fe 38.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.382+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,1.5);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "Fe 50.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.5+fiboPrice1, cPoint)); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "Fe 61.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.764);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "Fe 76.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.764+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.854);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "Fe 85.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.854+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,2.0);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "Fe 100.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,2.236);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "Fe 1.236 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.236+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "Fe 161.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.618+fiboPrice1, cPoint) ); 
  
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,3.618);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "Fe 261.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*3.618+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,5.236);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "Fe 423.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*5.236+fiboPrice1, cPoint) ); 

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,7.854);
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "Fe 685.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*7.854+fiboPrice1, cPoint) ); 
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Ôèáû ñòàíäàðòíûå. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèáî-âåíèêîâ ñòàòè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboFanS()
 {
  double fiboPrice1, fiboPrice2;

  nameObj="fiboFanS" + ExtComplekt;
  ObjectDelete(nameObj);
  if (afrl[mPitch[1]]>0) 
   {
   fiboPrice1=afrl[mPitch[1]];fiboPrice2=afrh[mPitch[2]];
   }
  else 
   {
   fiboPrice1=afrh[mPitch[1]];fiboPrice2=afrl[mPitch[2]];
   }
  ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOFAN,0,afr[mPitch[1]],fiboPrice1,afr[mPitch[2]],fiboPrice2);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DASH);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboFanS);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,4);

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.236);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);

  if (ExtFiboFanHidden)
   {
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "23.6"); 
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "38.2"); 
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "50.0"); 
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "61.8"); 
   }

 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèáî-âåíèêîâ ñòàòè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèáî-âåíèêîâ äèíàìè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboFanD()
 {
  double fiboPrice1, fiboPrice2;

  nameObj="fiboFanD" + ExtComplekt;

  ObjectDelete(nameObj);
  if (afrl[1]>0) 
   {
   fiboPrice1=afrl[1];fiboPrice2=afrh[0];
   }
  else 
   {
   fiboPrice1=afrh[1];fiboPrice2=afrl[0];
   }
  ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBOFAN,0,afr[1],fiboPrice1,afr[0],fiboPrice2);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DASH);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboFanD);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,4);

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.236);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);

  if (ExtFiboFanHidden)
   {
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "23.6"); 
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "38.2"); 
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "50.0"); 
   ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "61.8"); 
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèáî-âåíèêîâ äèíàìè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ðàñøèðåíèé Ôèáîíà÷÷è. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void FiboExpansion()
 {
  if (ExtFiboExpansion>1)
   {
   nameObj="fiboExpansion" + ExtComplekt;
   if (mExpansion[2]>0)
    {
     if (ExtSave)
      {
      nameObj=nameObj + save;
      }
    }

   ObjectDelete(nameObj);
   if (afrl[mExpansion[0]]>0)
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_EXPANSION,0,afr[mExpansion[0]],afrl[mExpansion[0]],afr[mExpansion[1]],afrh[mExpansion[1]],afr[mExpansion[2]],afrl[mExpansion[2]]);
    }
   else
    {
     ObjectCreate(nameObj,OBJ_EXPANSION,0,afr[mExpansion[0]],afrh[mExpansion[0]],afr[mExpansion[1]],afrl[mExpansion[1]],afr[mExpansion[2]],afrh[mExpansion[2]]);
    }

   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboExpansionColor);
   ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

   if (!ExtFiboType)
    {  
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,11);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.236);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "FE 23.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "FE 38.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "FE 50.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "FE 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.764);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "FE 76.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.854);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "FE 85.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "FE 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.236);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "FE 1.236"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "FE 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "FE 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "FE 261.8"); 
    }
   else
    {
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,12);

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.382);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "FE 38.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.5);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "FE 50.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "FE 61.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.707);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "FE 70.7"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.786);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "FE 78.6"); 
 
     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.886);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "FE 88.6"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "FE 100.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,1.272);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "FE 127.2"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.414);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "FE 141.4"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "FE 161.8"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,2.0);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "FE 200.0"); 

     ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,2.618);
     ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "FE 261.8"); 
    }
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ðàñøèðåíèé Ôèáîíà÷÷è. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//--------------------------------------------------------
void delete_objects1()
 {
  int i;
  string txt;

  for (i=ObjectsTotal(); i>=0; i--)
   {
   txt=ObjectName(i);
   if (StringFind(txt,"" + ExtComplekt + "pl")>-1)ObjectDelete (txt);
   if (StringFind(txt,"" + ExtComplekt + "ph")>-1) ObjectDelete (txt);
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//--------------------------------------------------------


//--------------------------------------------------------
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//--------------------------------------------------------
void delete_objects2(string txt1)
 {
  int i;
  string txt;

  for (i=ObjectsTotal(); i>=0; i--)
   {
   txt=ObjectName(i);
   if (StringFind(txt,txt1)>-1)ObjectDelete (txt);
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//--------------------------------------------------------

//----------------------------------------------------
// ZigZag (èç ÌÒ4 íåìíîãî èçìåíåííûé). Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------
void ZigZag_()
 {
// ZigZag èç ÌÒ. Íà÷àëî.
  int  shift, back,lasthighpos,lastlowpos;
  double val,res;
  double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

  for(shift=Bars-minBars; shift>=0; shift--)
   {
   val=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,minBars,shift)];
   if(val==lastlow) val=0.0;
   else 
    { 
     lastlow=val; 
     if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
     else
      {
      for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
       {
        res=zzL[shift+back];
        if((res!=0)&&(res>val)) zzL[shift+back]=0.0; 
       }
      }
    } 
   zzL[shift]=val;
   //--- high
   val=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,minBars,shift)];
   if(val==lasthigh) val=0.0;
   else 
    {
     lasthigh=val;
     if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
     else
      {
      for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
       {
        res=zzH[shift+back];
        if((res!=0)&&(res<val)) zzH[shift+back]=0.0; 
       } 
      }
    }
   zzH[shift]=val;
   }

  // final cutting 
  lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
  lastlow=-1; lastlowpos=-1;

  for(shift=Bars-minBars; shift>=0; shift--)
   {
   curlow=zzL[shift];
   curhigh=zzH[shift];
   if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;
   //---
   if(curhigh!=0)
    {
     if(lasthigh>0) 
      {
      if(lasthigh<curhigh) zzH[lasthighpos]=0;
      else zzH[shift]=0;
      }
     //---
     if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
      {
      lasthigh=curhigh;
      lasthighpos=shift;
      }
     lastlow=-1;
    }
   //----
   if(curlow!=0)
    {
     if(lastlow>0)
      {
      if(lastlow>curlow) zzL[lastlowpos]=0;
      else zzL[shift]=0;
      }
     //---
     if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
      {
      lastlow=curlow;
      lastlowpos=shift;
      } 
     lasthigh=-1;
    }
   }
 
  for(shift=Bars-1; shift>=0; shift--)
   {
   zz[shift]=zzL[shift];
   if(shift>=Bars-minBars) {zzH[shift]=0.0; zzL[shift]=0.0; zz[shift]=0.0;}
   else
    {
     res=zzH[shift];
     if(res!=0.0) zz[shift]=res;
    }
   }

 }
//--------------------------------------------------------
// ZigZag èç ÌÒ. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------


//----------------------------------------------------
// ZigZag Àëåêñà íåìíîãî èçìåíåííûé. Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------
void ang_AZZ_()
 {
  int i,n,cbi;
  cbi=Bars-IndicatorCounted()-1;
//---------------------------------
  for (i=cbi; i>=0; i--) 
   {
//-------------------------------------------------
   // çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs è ñðåäíåé öåíû si íà ïðåäûäóùåì áàðå
   if (ti!=Time[i]) {fsp=fs; sip=si;} ti=Time[i];
   // Âû÷èñëÿåì çíà÷åíèå öåíîâîãî ôèëüòðà îò ïðîöåíòà îòêëîíåíèÿ
   if (minSize==0 && minPercent!=0) di=minPercent*Close[i]/2/100;
//-------------------------------------------------
   // Êîððåêòèðîâêà ñðåäíåé öåíû
   if (High[i]>=si+di && Low[i]<si-di) // Âíåøíèé áàð ïî îòíîøåíèþ ê öåíîâîìó ôèëüòðó di
    {
     if (High[i]-si>=si-Low[i]) si=High[i]-di; // Îòêëîíåíèå õàÿ îò ñðåäíåé öåíû áîëüøå îòêëîíåíèÿ ëîâà
     if (High[i]-si<si-Low[i]) si=Low[i]+di; // ñîîòâåòñòâåííî, ìåíüøå
    } 
   else // Íå âíåøíèé áàð
    {
     if (High[i]>=si+di) si=High[i]-di;  // 
     if (Low[i]<=si-di) si=Low[i]+di;  // 
    }

   // Âû÷èñëåíèå íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñðåäíåé öåíû
   if (i>Bars-2) {si=(High[i]+Low[i])/2;}

   // Çàïîëíÿåì áóôåðû äëÿ óðîâíåé ïîäòâåðæäåíèÿ
   if (chHL && chHL_PeakDet_or_vts) {ha[i]=si+di; la[i]=si-di;} 

   // Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà äëÿ ðàñ÷åòíîãî áàðà
   if (si>sip) fs=1; // Òðåíä âîñõîäÿùèé
   if (si<sip) fs=2; // Òðåíä íèñõîäÿùèé

//-------------------------------------------------

   if (fs==1 && fsp==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé
    {
     hm=High[i];

     zz[bi]=Low[bi];
     zzL[bi]=Low[bi];
     if (i>0) {if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts) for (n=bip; n>=bi; n--) {lam[n]=Low[bip];}}
     aip=ai; 
     taip=Time[ai];
     ai=i;
     tai=Time[i];
     fsp=fs;
    }

   if (fs==2 && fsp==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé
    {
     lm=Low[i]; 

     zz[ai]=High[ai];
     zzH[ai]=High[ai];
     if (i>0) {if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts) for (n=aip; n>=ai; n--) {ham[n]=High[aip];}}
     bip=bi; 
     tbip=Time[bi];
     bi=i;
     tbi=Time[i];
     fsp=fs;
    }

   // Ïðîäîëæåíèå tðåíäà. Îòñëåæèâàíèå òðåíäà.
   if (fs==1 && High[i]>hm) 
    {hm=High[i]; ai=i; tai=Time[i];}
   if (fs==2 && Low[i]<lm) 
    {lm=Low[i]; bi=i; tbi=Time[i];}

//===================================================================================================
   // Íóëåâîé áàð. Ðàñ÷åò ïåðâîãî ëó÷à ZigZag-a

   if (i==0) 
    {
     ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai); 
     bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
     aip0=iBarShift(Symbol(),Period(),taip); 
     bip0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbip);

     if (fs==1) {for (n=bi0-1; n>ai0; n--) {zzH[n]=0; zz[n]=0;} zz[ai0]=High[ai0]; zzH[ai0]=High[ai0]; zzL[ai0]=0;}     
     if (fs==2) {for (n=ai0-1; n>bi0; n--) {zzL[n]=0; zz[n]=0;} zz[bi0]=Low[bi0]; zzL[bi0]=Low[bi0]; zzH[bi0]=0;}

     if (PeakDet)
      {
      if (fs==1) 
       {
        for (n=aip0; n>=0; n--) {ham[n]=High[aip0];}
        for (n=bi0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bi0];}
       }
      if (fs==2)
       {
        for (n=bip0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bip0];} 
        for (n=ai0; n>=0; n--) {ham[n]=High[ai0];} 
       } 
      }

    }
//====================================================================================================
   }
//--------------------------------------------
 }

//--------------------------------------------------------
// ZigZag Àëåêñà. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------


//----------------------------------------------------
// Èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign. Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------
void Ensign_ZZ()
 {
  int i,n,cbi;
  
  cbi=Bars-IndicatorCounted()-1;
//---------------------------------
  for (i=cbi; i>=0; i--) 
   {
//-------------------------------------------------
   // Óñòàíàâëèâàåì íà÷àëüíûå çíà÷åíèÿ ìèíèìóìà è ìàêñèìóìà áàðà
   if (lLast==0) {lLast=Low[i];hLast=High[i]; if (ExtIndicator==3) di=hLast-lLast;}

   // Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà äî ïåðâîé òî÷êè ñìåíû òðåíäà.
   // Èëè äî òî÷êè íà÷àëà ïåðâîãî ëó÷à çà ëåâûì êðàåì.
   if (fs==0)
    {
     if (lLast<Low[i] && hLast<High[i]) {fs=1; hLast=High[i]; si=High[i]; ai=i; tai=Time[i]; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];} // òðåíä âîñõîäÿùèé
     if (lLast>Low[i] && hLast>High[i]) {fs=2; lLast=Low[i]; si=Low[i]; bi=i; tbi=Time[i]; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];} // òðåíä íèñõîäÿùèé
    }

   if (ti!=Time[i])
    {
     // çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs íà ïðåäûäóùåì áàðå
     ti=Time[i];

     ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai); 
     bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);

     fcount0=false;
     if ((fh || fl) && countBar>0) {countBar--; if (i==0 && countBar==0) fcount0=true;}
     // Îñòàíîâêà. Îïðåäåëåíèå äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ òðåíäà.
     if (fs==1)
      {
      if (hLast>High[i] && !fh) fh=true;

      if (i==0)
       {

        if (Close[i+1]<lLast && fh) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}
        if (countBar==0 && si-di>Low[i+1] && High[i+1]<hLast && ai0>i+1 && fh && !fcount0) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}

        if (fs==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé íà ïðåäûäóùåì áàðå
         {
         zz[ai0]=High[ai0];
         zzH[ai0]=High[ai0];
         if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts) for (n=aip; n>=ai; n--) {ham[n]=High[aip];}
         lLast=Low[i+1];
         if (ExtIndicator==3) di=High[i+1]-Low[i+1];
         si=Low[i+1];
         bip=bi0; 
         tbip=Time[bi0];
         bi=i+1;
         tbi=Time[i+1];
         if (chHL && chHL_PeakDet_or_vts) {ha[i+1]=si+di; la[i+1]=si;}
        }

       }
       else
       {
        if (Close[i]<lLast && fh) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}
        if (countBar==0 && si-di>Low[i] && High[i]<hLast && fh) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}

        if (fs==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé
         {
         zz[ai]=High[ai];
         zzH[ai]=High[ai];
         if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts) for (n=aip; n>=ai; n--) {ham[n]=High[aip];}
         lLast=Low[i];
         if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];
         si=Low[i];
         bip=bi; 
         tbip=Time[bi];
         bi=i;
         tbi=Time[i];
         if (chHL && chHL_PeakDet_or_vts) {ha[i]=si+di; la[i]=si;}
         }
       }

      }
     else // fs==2
      {
      if (lLast<Low[i] && !fl) fl=true;

      if (i==0)
       {

        if (Close[i+1]>hLast && fl) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}
        if (countBar==0 && si+di<High[i+1] && Low[i+1]>lLast && bi0>i+1 && fl && !fcount0) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}

        if (fs==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé íà ïðåäûäóùåì áàðå
         {
         zz[bi0]=Low[bi0];
         zzL[bi0]=Low[bi0];
         if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts) for (n=bip; n>=bi; n--) {lam[n]=Low[bip];}
         hLast=High[i+1];
         if (ExtIndicator==3) di=High[i+1]-Low[i+1];
         si=High[i+1];
         aip=ai0; 
         taip=Time[ai0];
         ai=i+1;
         tai=Time[i+1];
         if (chHL && chHL_PeakDet_or_vts) {ha[i+1]=si; la[i+1]=si-di;}
         }

       }
       else
       {
        if (Close[i]>hLast && fl) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}
        if (countBar==0 && si+di<High[i] && Low[i]>lLast && fl) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}

        if (fs==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé
         {
         zz[bi]=Low[bi];
         zzL[bi]=Low[bi];
         if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts) for (n=bip; n>=bi; n--) {lam[n]=Low[bip];}
         hLast=High[i];
         if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];
         si=High[i];
         aip=ai; 
         taip=Time[ai];
         ai=i;
         tai=Time[i];
         if (chHL && chHL_PeakDet_or_vts) {ha[i]=si; la[i]=si-di;}
         }
       }
      }
    } 

   // Ïðîäîëæåíèå òðåíäà
   if (fs==1 && High[i]>si) {ai=i; tai=Time[i]; hLast=High[i]; si=High[i]; countBar=minBars; fh=false; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];}
   if (fs==2 && Low[i]<si) {bi=i; tbi=Time[i]; lLast=Low[i]; si=Low[i]; countBar=minBars; fl=false; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];}

   // Çàïîëíÿåì áóôåðû äëÿ óðîâíåé ïîäòâåðæäåíèÿ
   if (chHL && chHL_PeakDet_or_vts)
    {
     if (fs==1) {ha[i]=si; la[i]=si-di;}
     if (fs==2) {ha[i]=si+di; la[i]=si;}
    } 

//===================================================================================================
   // Íóëåâîé áàð. Ðàñ÷åò ïåðâîãî ëó÷à ZigZag-a

   if (i==0) 
    {
     ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai); 
     bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
     aip0=iBarShift(Symbol(),Period(),taip); 
     bip0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbip);

     if (fs==1) {for (n=bi0-1; n>=0; n--) {zzH[n]=0; zz[n]=0;} zz[ai0]=High[ai0]; zzH[ai0]=High[ai0]; zzL[ai0]=0;}     
     if (fs==2) {for (n=ai0-1; n>=0; n--) {zzL[n]=0; zz[n]=0;} zz[bi0]=Low[bi0]; zzL[bi0]=Low[bi0]; zzH[bi0]=0;}

     if (PeakDet && chHL_PeakDet_or_vts)
      {
      if (fs==1) {for (n=aip0; n>=0; n--) {ham[n]=High[aip0];} for (n=bi0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bi0];} }
      if (fs==2) {for (n=bip0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bip0];} for (n=ai0; n>=0; n--) {ham[n]=High[ai0];} } 
      }
    }

//====================================================================================================
   }
//--------------------------------------------
 }
//--------------------------------------------------------
// Èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------


//----------------------------------------------------
// ZigZag tauber. Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------

void ZigZag_tauber()
 {
// ZigZag èç ÌÒ. Íà÷àëî.
  int  shift, back,lasthighpos,lastlowpos;
  double val,res;
  double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
  GetHigh(0,Bars,0.0,0);

  // final cutting 
  lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
  lastlow=-1; lastlowpos=-1;

  for(shift=Bars; shift>=0; shift--)
   {
   curlow=zzL[shift];
   curhigh=zzH[shift];
   if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;
   //---
   if(curhigh!=0)
    {
    if(lasthigh>0) 
      {
      if(lasthigh<curhigh) zzH[lasthighpos]=0;
      else zzH[shift]=0;
      }
    //---
     if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
      {
      lasthigh=curhigh;
      lasthighpos=shift;
      }
     lastlow=-1;
    }
   //----
   if(curlow!=0)
    {
     if(lastlow>0)
      {
      if(lastlow>curlow) zzL[lastlowpos]=0;
      else zzL[shift]=0;
     }
     //---
     if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
      {
      lastlow=curlow;
      lastlowpos=shift;
      } 
     lasthigh=-1;
    }
   }
 

  for(shift=Bars-1; shift>=0; shift--)
   {
   zz[shift]=zzL[shift];
   res=zzH[shift];
   if(res!=0.0) zz[shift]=res;
   }

 }

void GetHigh(int start, int end, double price, int step)
 {
  int count=end-start;
  if (count<=0) return;
  int i=Highest(NULL,0,MODE_HIGH,count+1,start);
  double val=High[i];
  if ((val-price)>(minSize*Point))
   { 
   zzH[i]=val;
   if (i==start) {GetLow(start+step,end-step,val,1-step); if (zzL[start-1]>0) zzL[start]=0; return;}   
   if (i==end) {GetLow(start+step,end-step,val,1-step); if (zzL[end+1]>0) zzL[end]=0; return;} 
   GetLow(start,i-1,val,0);
   GetLow(i+1,end,val,0);
   }
 }

void GetLow(int start, int end, double price, int step)
 {
  int count=end-start;
  if (count<=0) return;
  int i=Lowest(NULL,0,MODE_LOW,count+1,start);
  double val=Low[i];
  if ((price-val)>(minSize*Point))
   {
   zzL[i]=val; 
   if (i==start) {GetHigh(start+step,end-step,val,1-step); if (zzH[start-1]>0) zzH[start]=0; return;}   
   if (i==end) {GetHigh(start+step,end-step,val,1-step); if (zzH[end+1]>0) zzH[end]=0; return;}  
   GetHigh(start,i-1,val,0);
   GetHigh(i+1,end,val,0);
   }
 }
//--------------------------------------------------------
// ZigZag tauber. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------
//--------------------------------------------------------
// Èíäèêàòîð i-vts . Íà÷àëî. 
//--------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//|                            i-VTS.mq4 |
//|                          Òàõèð & KimIV |
//|                       http://www.kimiv.ru |
//|                                 |
//| 06.12.2005 Èíäèêàòîð VTS                    |
//+------------------------------------------------------------------+
//
// Ýòîò èíäèêàòîð Èãîðü Êèì ïåðåâåë ñ MQL íà MQ4
//
void i_vts() //
 {
  double ms[2];
  int  LoopBegin, sh;

 	if (NumberOfBars==0) LoopBegin=Bars-1;
  else LoopBegin=NumberOfBars-1;
  LoopBegin=MathMin(Bars-25, LoopBegin);

  for (sh=LoopBegin; sh>=0; sh--)
   {
   GetValueVTS("", 0, NumberOfVTS, sh, ms);
   ha[sh]=ms[0];
   la[sh]=ms[1];
   }
 }

void i_vts1() //
 {
  double ms[2];
  int  LoopBegin, sh;

 	if (NumberOfBars==0) LoopBegin=Bars-1;
  else LoopBegin=NumberOfBars-1;
  LoopBegin=MathMin(Bars-25, LoopBegin);

  for (sh=LoopBegin; sh>=0; sh--)
   {
   GetValueVTS("", 0, NumberOfVTS1, sh, ms);
   ham[sh]=ms[0];
   lam[sh]=ms[1];
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//------- Ïîêëþ÷åíèå âíåøíèõ ìîäóëåé ---------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ïàðàìåòðû:                            |
//|  sym - íàèìåíîâàíèå èíñòðóìåíòà                 |
//|  tf - òàéìôðåéì (êîëè÷åñòâî ìèíóò)               |
//|  ng - íîìåð ãðóïïû                       |
//|  nb - íîìåð áàðà                        |
//|  ms - ìàññèâ ñèãíàëîâ                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetValueVTS(string sym, int tf, int ng, int nb, double& ms[])
 {
  if (sym=="") sym=Symbol();
  double f1, f2, s1, s2;

  f1=iClose(sym, tf, nb)-3*iATR(sym, tf, 10, nb);
  f2=iClose(sym, tf, nb)+3*iATR(sym, tf, 10, nb);
  for (int i=1; i<=ng; i++)
   {
   s1=iClose(sym, tf, nb+i)-3*iATR(sym, tf, 10, nb+i);
   s2=iClose(sym, tf, nb+i)+3*iATR(sym, tf, 10, nb+i);
   if (f1<s1) f1=s1;
   if (f2>s2) f2=s2;
   }
  ms[0]=f2;  // âåðõíÿÿ ëèíèÿ
  ms[1]=f1;  // íèæíÿÿ ëèíèÿ
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//--------------------------------------------------------
// Èíäèêàòîð i-vts . Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Ïàðàìåòðû ðàçíûõ òàéìôðåéìîâ. Íà÷àëî. 
//--------------------------------------------------------
void info_TF ()
 {
  string info, txt, fibo;
  int i,pips;

  openTF[0]=iOpen(NULL,PERIOD_MN1,0);
  closeTF[0]=iClose(NULL,PERIOD_MN1,0);
  lowTF[0]=iLow(NULL,PERIOD_MN1,0);
  highTF[0]=iHigh(NULL,PERIOD_MN1,0);
  
  openTF[1]=iOpen(NULL,PERIOD_W1,0);
  closeTF[1]=iClose(NULL,PERIOD_W1,0);
  lowTF[1]=iLow(NULL,PERIOD_W1,0);
  highTF[1]=iHigh(NULL,PERIOD_W1,0);
  
  openTF[2]=iOpen(NULL,PERIOD_D1,0);
  closeTF[2]=iClose(NULL,PERIOD_D1,0);
  lowTF[2]=iLow(NULL,PERIOD_D1,0);
  highTF[2]=iHigh(NULL,PERIOD_D1,0);
  
  openTF[3]=iOpen(NULL,PERIOD_H4,0);
  closeTF[3]=iClose(NULL,PERIOD_H4,0);
  lowTF[3]=iLow(NULL,PERIOD_H4,0);
  highTF[3]=iHigh(NULL,PERIOD_H4,0);
  
  openTF[4]=iOpen(NULL,PERIOD_H1,0);
  closeTF[4]=iClose(NULL,PERIOD_H1,0);
  lowTF[4]=iLow(NULL,PERIOD_H1,0);
  highTF[4]=iHigh(NULL,PERIOD_H1,0);
  
  info="| ";

  for (i=0;i<5;i++)
   {
   pips=(highTF[i]-lowTF[i])/Point;
   if (pips>0)
    {
     if (openTF[i]>closeTF[i]) {txt=" < ";}
     else if (openTF[i]==closeTF[i]) {txt=" = ";}
     else if (openTF[i]<closeTF[i]) {txt=" > ";}
     info=info + TF[i] + txt + DoubleToStr(pips,0) + "  " + DoubleToStr((closeTF[i]-lowTF[i])/(pips*Point),3) + " | ";
    }
   }
  Comment(info);
  close_TF=Close[0];
 }
//--------------------------------------------------------
// Ïàðàìåòðû ðàçíûõ òàéìôðåéìîâ. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------

Sample

AnalysisMarket Information Used:

Series array that contains close prices for each bar
Series array that contains open time of each bar
Series array that contains the highest prices of each bar
Series array that contains the lowest prices of each bar
Series array that contains open prices of each bar


Indicator Curves created:

Implements a curve of type DRAW_SECTION
Implements a curve of type DRAW_ARROW

Implements a curve of type DRAW_LINE

Indicators Used:

Indicator of the average true range


Custom Indicators Used:

Order Management characteristics:

Other Features:

It plays sound alerts