ZUP_v14_v1

/*-----------------------------+
|			    |
| Shared by www.Aptrafx.com  |
|			    |
+------------------------------*/

//compile//
//+----------------------------------------------------------------------+
//|ZigZag ñ ÷èëàìè Ïåñàâåíòî                       |
//|----------------------------------------------------------------------+
//|                                   |
//|ExtIndicator - âûáîð âàðèàíòà èíäèêàòîðà, íà îñíîâå êîòîðîãî     |
//|        ñòðîÿòñÿ ïàòòåðíû Ïåñàâåíòî              |
//|      0 - Zigzag èç ìåòàòðåéäåðà,                |
//|      1 - Zigzag Àëåêñà,                     |
//|      2 - èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign        |
//|                                   |
//|minBars - ôèëüòð áàðîâûé (çàäàåòñÿ êîëè÷åñòâî áàðîâ)         |
//|minSize - ôèëüòð ïî êîëè÷åñòâó ïóíêòîâ (çàäàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ) |
//|                                   |
//|minPercent - ïðîöåíòíûé ôèëüòð (çàäàåòñÿ ïðîöåíò, íàïðèìåð 0.5)    |
//|       Åñëè èïîëüçóþòñÿ ïðîöåíòû - ñòàâèòå ÷èñëî, à minSize=0; |
//|                                   |
//|                                   |
//|ExtHidden - 0 - âñå ëèíèè ñêðûòû. Îáû÷íûé ZigZag.           |
//|      1 - ïîêàçûâàåò âñå ëèíèè ìåæäó ôðàêòàëàìè, ó êîòîðûõ   |
//|        ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ >0.21 è <5.          |
//|      2 - ïîêàçûâàåò òîëüêî òå ëèíèè, ãäå ïðîöåíò âîññòàíî-  |
//|        âëåíèÿ ðàâåí ÷èñëàì Ïåñàâåíòî (è 0.866 äëÿ ïîñòðî-  |
//|        åíèÿ ïàòòåðíîâ Gartley)                |
//|      3 - ïîêàçûâàåò ÷èñëà, ïåðå÷èñëåííûå â ïóíêòå 2      |
//|        è ñîîòâåòñòâóþùèå ëèíèè                |
//|      4 - ïîêàçûâàåò ÷èñëà íå Ïåñàâåíòî è ñîîòâåòñòâóþùèå ëèíèè |
//|                                   |
//|                                   |
//|ExtFractal - êîëè÷åñòâî ôðàêòàëîâ (ìàêñèìóìîâ, ìèíèìóìîâ),      |
//|       îò êîòîðûõ èäóò ëèíèè ê äðóãèì ôðàêòàëàì         |
//|                                   |
//|ExtFractalEnd - êîëè÷åñòâî ôðàêòàëîâ, ê êîòîðûì èäóò ëèíèè      |
//|        äàëüøå ýòîãî ôðàêòàëà ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé íå áóäåò   |
//|        Åñëè ExtFractalEnd=0 òî ïîñëåäíèé ôðàêòàë ðàâåí    |
//|        ìàêñèìàëüíîìó ÷èñëó ôðàêòàëîâ.            |
//|        Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ExtFractalEnd=5         |
//|                                   |
//|ExtDelta - (äîïóñê) îòêëîíåíèå â ðàñ÷åòå. Çàäàåò âåëè÷èíó       |
//|      ïîòåíöèàëüíîé ðàçâîðîòíîé çîíû.              |
//|         äîëæíî áûòü 0<ExtDelta<1              |
//|                                   |
//|ExtDeltaType -  0 - âûâîäÿòñÿ ïðîöåíòû âîññòàíîâëåíèÿ "êàê åñòü"  |
//|         1 - ðàñ÷åò äîïóñêà (%-÷èñëî Ïåñàâåíòî)<ExtDelta   |
//|         2 - ((%-÷èñëî Ïåñàâåíòî)/÷èñëî Ïåñàâåíòî)<ExtDelta |
//|                                   |
//|chHL   = true   - Åñëè õîòèòå ïîñìîòðåòü óðîâíè ïîäòâåðæäåíèÿ   |
//|PeakDet = true   - Åñëè õîòèòå ïîñìîòðåòü óðîâíè ïðåäûäóùèõ    |
//|                                   |
//|ExtFiboDinamic - ðàçðåøàåò âûâîä äíàìè÷åñêèõ óðîâíåé ôèáî.      |
//|         Äèíàìè÷åñêèå óðîâíè ôèáî âûâîäÿòñÿ íà ïåðâîì ëó÷å  |
//|         ZigZag-a.                      |
//|                                   |
//|ExtFiboStatic - ðàçðåøàåò âûâîä ñòàòè÷åñêèõ óðîâíåé ôèáî       |
//|                                   |
//|ExtFiboStaticNum - íîìåð ëó÷à ZigZag-a, îò êîòîðîãî áóäóò âûâîäèòüñÿ |
//|          ñòàòè÷åñêèå óðîâíè Ôèáîíà÷÷è. 1<ExtFiboStaticNum<9 |
//|                                   |
//|ExtSizeTxt - ðàçìåð øðèôòà äëÿ âûâîäà ÷èñåë              |
//|                                   |
//|ExtLine - âûáîð öâåòà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé              |
//|                                   |
//|ExtPesavento - âûáîð öâåòà ÷èñåë Ïåñàâåíòî              |
//|                                   |
//|ExtGartley866 - âûáîð öâåòà ÷èñëà .866                |
//|                                   |
//|ExtNotFibo - âûáîð öâåòà âñåõ îñòàëüíûõ ÷èñåë             |
//|                                   |
//|ExtFiboS è ExtFiboD - âûáîð öâåòà ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ôèá.   |
//|                                   |
//|ExtDeleteObj = true - âêëþ÷àåòñÿ ïðèíóäèòåëüíîå óäàëåíèå âñåõ     |
//|        òðåíäîâûõ ëèíèé è òåêñòîâûõ îáúåêòîâ.         |
//|                                   |
//|ExtDeviation è ExtBackstep - ïàðàìåòðû îñòàâøèåñÿ îò ZigZag èç MT4  |
//|                                   |
//+----------------------------------------------------------------------+
#property copyright "nen"
#property link   "http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=118&view=findpost&p=46508"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Green
#property indicator_color3 Orange
#property indicator_color4 LightSkyBlue
#property indicator_color5 LemonChiffon
//---- indicator parameters
extern int ExtIndicator=2;
extern int minBars=12;
extern int minSize = 15;
extern double minPercent = 0;
extern int ExtHidden=1;
extern int ExtFractal=8;
extern int ExtFractalEnd=8;
extern double ExtDelta=0.04;
extern int ExtDeltaType=2;
extern bool chHL = false;
extern bool PeakDet = false;
//-------------------------------------
extern bool ExtFiboDinamic=false;
extern bool ExtFiboStatic=false;
extern int ExtFiboStaticNum=2;
extern int ExtSizeTxt=7;
extern color ExtLine=DarkBlue;
extern color ExtNotFibo=SlateGray;
extern color ExtPesavento=Yellow;
extern color ExtGartley866=GreenYellow;
extern color ExtFiboS=Teal;
extern color ExtFiboD=Sienna;
// Ïåðåìåííûå îò ZigZag èç ÌÒ
extern bool ExtDeleteObj=false;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

// Ìàññèâû äëÿ ZigZag 
// Ìàññèâ äëÿ îòðèñîâêè ZigZag
double zz[];
// Ìàññèâ ìèíèìóìîâ ZigZag
double zzL[];
// Ìàññèâ ìàêñèìóìîâ ZigZag
double zzH[];

// Ïåðåìåííûå äëÿ îñíàâñòêè
// Ìàññèâ ÷èñåë Ïåñàâåíòî (Ôèáû è ìîäèôèöèðîâàííûå Ôèáû)
double fi[]={0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.841, 0.886, 1.0, 1.128, 1.272, 1.414, 1.5, 1.618, 2.0, 2.414, 2.618, 4.0};
string fitxt[]={ ".382", ".5", ".618", ".707", ".786", ".841", ".886", "1.0", "1.128", "1.272", "1.414", "1.5", "1.618", "2.0", "2.414", "2.618", "4.0" };
string nameObj,nameObjtxt;
// Ìàòðèöà äëÿ ïîèñêà èñ÷åçíóâøèõ áàðîâ afr - ìàññèâ çíà÷åíèé âðåìåíè ïÿòè ïîñëåäíèõ ôðàêòàëîâ è îòðèñîâêè äèíàìè÷åñêèõ è ñòàòè÷åñêèõ ôèá
// afrl - ìèíèìóìû, afrh - ìàêñèìóìû
int afr[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
double afrl[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, afrh[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
bool afrm=true;
double HL,HLp,kk,kj,Angle;
// LowPrim,HighPrim,LowLast,HighLast - çíà÷åíèÿ ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ áàðîâ
double LowPrim,HighPrim,LowLast,HighLast;
// numLowPrim,numHighPrim,numLowLast,numHighLast -íîìåðà áàðîâ
int numLowPrim,numHighPrim,numLowLast,numHighLast,k,k1,k2,ki,countLow1,countHigh1,shift,shift1;
// Âðåìÿ ñâå÷è ñ ïåðâûì îò íóëåâîãî áàðà ôðàêòàëîì
int timeFr1new;
// Ñ÷åò÷èê ôðàêòàëîâ
int countFr;
// Áàð, äî êîòîðîãî íàäî ðèñîâàòü ñîåäèíèòåëüíûå ëèíèè îò íóëåâîãî áàðà
int countBarEnd=0,TimeBarEnd;
// Áàð, äî êîòîðîãî íàäî ïåðåñ÷èòûâàòü îò íóëåâîãî áàðà
int numBar=0;
// Íîìåð îáúåêòà
int numOb;
// flagFrNew=true - îáðàçîâàëñÿ íîâûé ôðàêòàë èëè ïåðâûé ôðàêòàë ñìåñòèëñÿ íà äðóãîé áàð. =false - ïî óìîë÷àíèþ.
bool flagFrNew=false;
// Ïåðèîä òåêóùåãî ãðàôèêà
int perTF;

int counted_bars;

// Ïåðåìåííûå äëÿ ZigZag Àëåêñà è èíäèêàòîðà ïîäîáíîãî âñòðîåííîìó â Ensign
double ha[],la[],hi,li,si,sip,di,hm,lm,ham[],lam[],him,lim,LastBar0,lLast=0,hLast=0;
int fs,fsp,countBar;
int ai,aip,bi,bip,ai0,aip0,bi0,bip0,Last_Bar,last0;
datetime tai,tbi,taip,tbip,ti,ts0=0,t0=0,taiLast,tbiLast;
bool fh=false,fl=false;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
  IndicatorBuffers(7);
//---- drawing settings
// ZigZag
  SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
  SetIndexBuffer(0,zz);
  SetIndexBuffer(5,zzL);
  SetIndexBuffer(6,zzH);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexEmptyValue(6,0.0);
//  ArraySetAsSeries(zz,true);
//  ArraySetAsSeries(zzL,true);
//  ArraySetAsSeries(zzH,true);
// Óðîâíè ïðåäûäóùèõ ïèêîâ
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
  SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_DOT); 
  SetIndexBuffer(1,ham);
  SetIndexBuffer(2,lam);
// Óðîâíè ïîäòâåðæäåíèÿ
  SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
  SetIndexStyle(4,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
  SetIndexBuffer(3,ha);
  SetIndexBuffer(4,la);
  if (ExtIndicator==1) if (minSize!=0) di=minSize*Point/2;
  if (ExtIndicator==2)
   {
   if (minSize!=0) {di=minSize*Point; countBar=minBars;}
   }
// Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ââåäåííûõ âíåøíèõ ïåðåìåííûõ
  if (ExtDelta<=0) ExtDelta=0.001;
  if (ExtDelta>1) ExtDelta=0.999;

  if (ExtHidden<0) ExtHidden=0;
  if (ExtHidden>4) ExtHidden=4;
 
  if (ExtDeltaType<0) ExtDeltaType=0;
  if (ExtDeltaType>3) ExtDeltaType=3;

  if (ExtFractalEnd>0)
   {
   if (ExtFractalEnd<5) ExtFractalEnd=5;
   }
  if (ExtFiboStaticNum<2) ExtFiboStaticNum=2;
  if (ExtFiboStaticNum>9) ExtFiboStaticNum=9;

  perTF=Period();

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Äåèíèöèàëèçàöèÿ. Óäàëåíèå âñåõ òðåíäîâûõ ëèíèé è òåêñòîâûõ îáúåêòîâ
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
  if (ExtDeleteObj) {ObjectsDeleteAll(0,2); ObjectsDeleteAll(0,21);}
  else delete_objects1();

  ObjectDelete("fiboS");ObjectDelete("fiboD"); return(0);
 }
//********************************************************
// ÍÀ×ÀËÎ
int start()
 {
  counted_bars=IndicatorCounted();

  if( counted_bars<0 )
  {
   Alert("Ñáîé ðàñ÷åòà èíäèêàòîðà");
   return(-1);
  }

//-----------------------------------------
//
//   1.
//
// Áëîê çàïîëíåíèÿ áóôåðîâ. 
// zz[] - áóôåð, äàííûå èç êîòîðîãî áåðóòñÿ äëÿ îòðèñîâêè ñàìîãî ZigZag-a
// zzL[] - ìàññèâ ìèíèìóìîâ ÷åðíîâîé
// zzH[] - ìàññèâ ìàêñèìóìîâ ÷åðíîâîé
// Íà÷àëî. 
//-----------------------------------------  
//
// Ñþäà ìîæíî âñòàâèòü ëþáîé èíñòðóìåíò,
// êîòîðûé çàïîëíÿåò òðè âûøåïåðå÷èñëåíûõ áóôåðà.
// Èíäèêàòîð áóäåò ñòðîèòüñÿ íà îñíîâå äàííûõ,
// ïîëó÷åííûõ îò ýòîãî èíñòðóìåíòà.
//
// Ýòî äëÿ òåõ, êòî çàõî÷åò ìîäèôèöèðîâàòü èíäèêàòîð.
//
//-----------------------------------------

if (perTF!=Period())
 {
  delete_objects1(); 
  perTF=Period();
 }

if (ExtIndicator==0) ZigZag_();
if (ExtIndicator==1) ang_AZZ_();
if (ExtIndicator==2) Ensign_ZZ();
//-----------------------------------------
// Áëîê çàïîëíåíèÿ áóôåðîâ. Êîíåö.
//-----------------------------------------  

if (ExtHidden>0) // Ðàçðåøåíèå íà âûâîä îñíàñòêè. Íà÷àëî.
 {
//======================
//======================
//======================

//-----------------------------------------
//
//   2.
//
// Áëîê ïîäãîòîâêè äàííûõ. Íà÷àëî.
//-----------------------------------------  

  if (Bars - counted_bars>2 || flagFrNew)
   {

   // Ïîèñê âðåìåíè è íîìåðà áàðà, äî êîòîðîãî áóäóò ðèñîâàòüñÿ ñîåäèíèòåëüíûå ëèíèè 
   if (countBarEnd==0)
    {
     if (ExtFractalEnd>0)
      {
      k=ExtFractalEnd;
      for (shift=0; shift<Bars && k>0; shift++) 
       { 
        if (zz[shift]>0 && zzH[shift]>0) {countBarEnd=shift; TimeBarEnd=Time[shift]; k--;}
       }
      }
     else 
      {
      countBarEnd=Bars-3;
      TimeBarEnd=Time[Bars-3];
      }
    }
   else
    {
     countBarEnd=iBarShift(Symbol(),Period(),TimeBarEnd); 
    }

   // Èíèöèàëèçàöèÿ ìàòðèöû
   matriza();
   }
//-----------------------------------------
// Áëîê ïîäãîòîâêè äàííûõ. Êîíåö.
//-----------------------------------------  


//-----------------------------------------
//
//   3.
//
// Áëîê ïðîâåðîê è óäàëåíèÿ ëèíèé, 
// ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü. Íà÷àëî.
//-----------------------------------------  
// Êîððåêöèÿ ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë. Íà÷àëî.

if (Bars - counted_bars<3)
 {
  // Ïîèñê âðåìåíè áàðà ïåðâîãî ôðàêòàëà, ñ÷èòàÿ îò íóëåâîãî áàðà
  for (shift1=0; shift1<Bars; shift1++) 
   {
   if (zz[shift1]>0.0 && (zzH[shift1]==zz[shift1] || zzL[shift1]==zz[shift1])) 
    {
    timeFr1new=Time[shift1];
    break;
    }
   }
  // Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì ïåðâûé ôðàêòàë áûë ðàíåå.
  shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]); 
 
 
  // Ñðàâíåíèå òåêóùåãî çíà÷åíèÿ ôðàêòàëà ñ òåì, êîòîðûé áûë ðàíåå

  // Îáðàçîâàëñÿ íîâûé ôðàêòàë
  if (timeFr1new!=afr[0])
   {
   flagFrNew=true;
   if (shift>=shift1) numBar=shift; else numBar=shift1;
   afrm=true;
   }

  // Ôðàêòàë íà ìàêñèìóìå ñäâèíóëñÿ íà äðóãîé áàð
  if (afrh[0]>0 && zz[shift]==0.0)
   {
   flagFrNew=true;
   if (numBar<shift) numBar=shift;
   afrm=true;
   }
  // Ôðàêòàë íà ìèíèìóìå ñäâèíóëñÿ íà äðóãîé áàð
  if (afrl[0]>0 && zz[shift]==0.0)
   {
   flagFrNew=true;
   if (numBar<shift) numBar=shift;
   afrm=true;
   }


//-----------3 Ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì, íî îñòàëñÿ íà òîì æå áàðå. Íà÷àëî.

//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì. Íà÷àëî.
if (afrh[0]-High[shift]!=0 && afrh[0]>0)
 {

  numLowPrim=0; numLowLast=0;
  numHighPrim=shift; numHighLast=0;

  LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
  HighPrim=High[shift]; HighLast=0.0;
  
  Angle=-100;

  for (k=shift+1; k<=countBarEnd; k++)
   {

   if (zzL[k]>0.0 && LowPrim==0.0 && zzL[k]==zz[k]) {LowPrim=zzL[k]; numLowPrim=k;}
   if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]<LowPrim && zzL[k]==zz[k]) {LowPrim=zzL[k]; numLowPrim=k;}
   if (zzH[k]>0.0 && zzH[k]==zz[k])
    {
     if (HighLast>0) 
      {
      HighLast=High[k]; numHighLast=k;
      }
     else {numHighLast=k; HighLast=High[k];}
     
     HL=High[numHighLast]-Low[numLowPrim];
     kj=(HighPrim-HighLast)*1000/(numHighLast-numHighPrim);
     if (HL>0 && (Angle>kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
      {
      Angle=kj;
// Ñîçäàíèå ëèíèè
      HLp=High[numHighPrim]-Low[numLowPrim];
      k1=MathCeil((shift+numHighLast)/2);
      kj=HLp/HL;
// Ïîèñê ñòàðîé ñîåäèíèòåëüíîé ëèíèè         

      nameObj="ph" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];
      nameObjtxt="phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

      numOb=ObjectFind(nameObj);

      if (numOb>-1)
       {
        if (kj>0.21 && kj<=5)
         {
         // Ïåðåìåùåíèå îáúåêòîâ
         ObjectMove(nameObj,0,Time[numHighPrim],High[numHighPrim]);
         ObjectMove(nameObjtxt,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));

         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìàêñèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
         if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}

         if (k2<0)

          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëî Ïåñàâåíòî
          if (ExtHidden!=4)
           {
            if (kk==0.886)
             ObjectSetText(nameObjtxt,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley866);
            else
             ObjectSetText(nameObjtxt,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
           }
          else
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî)
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            ObjectSetText(nameObjtxt,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
         }
        else
         {
         ObjectDelete(nameObj); 
         ObjectDelete(nameObjtxt);
         }
       }
      else
       {
//******* Ïðîðèñîâêà íîâîé ëèíèè, åñëè îíà ïîÿâèëàñü.
        if (kj>0.21 && kj<=5)
         {
         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìàêñèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
         if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}

         if (k2<0)
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.866
          {
           if (ExtHidden!=4)         
            {
            ObjectCreate(nameObjtxt,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));
            if (kk==0.886) // Gartley
             ObjectSetText(nameObjtxt,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley866);
            else
             ObjectSetText(nameObjtxt,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
            }
          }
         else
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.866)
          {
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            {
            ObjectCreate(nameObjtxt,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));
            ObjectSetText(nameObjtxt,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
            }
          }
         if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
          {
           ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numHighPrim],High[numHighPrim],Time[numHighLast],High[numHighLast]);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
          }
         }
//*******
        }
       }
    }
   }
   afrh[0]=High[shift];
   if (ExtFiboDinamic)
    {
    screenFiboD();
    }
  }
//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì. Êîíåö.
//
//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìèíèìóì. Íà÷àëî.
if (afrl[0]-Low[shift]!=0 && afrl[0]>0)
 {

  numLowPrim=0; numLowLast=0;
  numHighPrim=shift; numHighLast=0;

  LowPrim=Low[shift]; LowLast=0.0;
  HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
  Angle=-100;
  for (k=shift+1; k<=countBarEnd; k++)
   {
   if (zzH[k]>HighPrim) {HighPrim=High[k]; numHighPrim=k;}
   if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]==zz[k]) 
    {
     if (LowLast>0) 
      {
      LowLast=Low[k]; numLowLast=k;
      }
     else {numLowLast=k; LowLast=Low[k];}

     HL=High[numHighPrim]-Low[numLowLast];
     kj=(LowPrim-LowLast)*1000/(numLowLast-numLowPrim);
     if (HL>0 && (Angle<kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
      {
      Angle=kj;

      HLp=High[numHighPrim]-Low[numLowPrim];
      k1=MathCeil((numLowPrim+numLowLast)/2);
      kj=HLp/HL;
// Ïîèñê ñòàðîé ñîåäèíèòåëüíîé ëèíèè         

      nameObj="pl" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];
      nameObjtxt="pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

      numOb=ObjectFind(nameObj);
      if (numOb>-1)
       {
        if (kj>0.21 && kj<=5)
         {
         // Ïåðåìåùåíèå îáúåêòîâ
         ObjectMove(nameObj,0,Time[numLowPrim],Low[numLowPrim]);
         ObjectMove(nameObjtxt,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));

         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìèíèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
         if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}

         if (k2<0)
         // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.866
          {
           if (ExtHidden!=4)         
            {
            if (kk==0.886) // Gartley
             ObjectSetText(nameObjtxt,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley866);
            else
             ObjectSetText(nameObjtxt,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
            }
          }
         else 
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.866)
          if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
           ObjectSetText(nameObjtxt,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
         }      
        else
         {
         ObjectDelete(nameObj); 
         ObjectDelete(nameObjtxt);
         }
       } 
      else
       {
//******* Ïðîðèñîâêà íîâîé ëèíèè, åñëè îíà ïîÿâèëàñü.
        if (kj>0.21 && kj<=5)
         {
         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìèíèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
         if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}

         if (k2<0)
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.866
          {
           if (ExtHidden!=4)         
            {
            nameObj="pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];
           
            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));
            if (kk==0.886) // Gartley
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley866);
            else
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
            }
          }
         else 
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.866)
          { 
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            nameObj="pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];
           
            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));
            ObjectSetText(nameObj,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
          }
         if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
          {
           nameObj="pl" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];
           
           ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numLowPrim],Low[numLowPrim],Time[numLowLast],Low[numLowLast]);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
          }
         }      
//*******
        }
      }
    }
   }
   afrl[0]=Low[shift];
   if (ExtFiboDinamic)
    {
    screenFiboD();
    }
  }
//============= 1 ñìåñòèëñÿ ìèíèìóì. Êîíåö.
//-----------3 Ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì, íî îñòàëñÿ íà òîì æå áàðå. Êîíåö.


  // Ïîèñê èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ è óäàëåíèå ëèíèé, èñõîäÿùèõ îò ýòèõ ôðàêòàëîâ. Íà÷àëî.
  countBarEnd=iBarShift(Symbol(),Period(),TimeBarEnd); 
  for (k=0; k<5; k++)
   {

   // Ïðîâåðêà ìàêñèìóìîâ.
   if (afrh[k]>0)
    {
     // Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì áûë ýòîò ôðàêòàë
     shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[k]); 
     if (zz[shift]==0)
      {
      flagFrNew=true;
      if (shift>numBar) numBar=shift;
      afrm=true;
      numHighPrim=shift; numHighLast=0;HighLast=0.0;
      for (k1=shift+1; k1<=countBarEnd; k1++)
       {
        if (zzH[k1]>0) 
         {
         HighLast=High[k1]; numHighLast=k1;

         nameObj="ph" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

         numOb=ObjectFind(nameObj);
         if (numOb>-1)
          {
           ObjectDelete(nameObj); 

           nameObjtxt="phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

           ObjectDelete(nameObjtxt);
          }
         }
       }

      }
    }
   
   // Ïðîâåðêà ìèíèìóìîâ.
   if (afrl[k]>0)
    {
     // Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì áûë ýòîò ôðàêòàë
     shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[k]); 
     if (zz[shift]==0)
      {
      flagFrNew=true;
      if (shift>numBar) numBar=shift;

      afrm=true;
      numLowPrim=shift; numLowLast=0;LowLast=10000000;
      for (k1=shift+1; k1<=countBarEnd; k1++)
       {
        if (zzL[k1]>0) 
         {
         LowLast=Low[k1]; numLowLast=k1;

         nameObj="pl" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

         numOb=ObjectFind(nameObj);
         if (numOb>-1)
          {
           ObjectDelete(nameObj); 

           nameObjtxt="pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

           ObjectDelete(nameObjtxt);
          }
         }
       }
      }
    }

   }
  // Ïîèñê èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ è óäàëåíèå ëèíèé, èñõîäÿùèõ îò ýòèõ ôðàêòàëîâ. Êîíåö.

  // Ïåðåçàïèñü ìàòðèöû. Íà÷àëî.
  matriza ();
  // Ïåðåçàïèñü ìàòðèöû. Êîíåö.

 }
// Êîððåêöèÿ ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë. Êîíåö.
//-----------------------------------------
// Áëîê ïðîâåðîê è óäàëåíèÿ ëèíèé, 
// ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü. Êîíåö.
//-----------------------------------------  


   // Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Íà÷àëî.
   countFractal();
   // Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Êîíåö.

//-----------------------------------------
//
//   4.
//
// Áëîê âûâîäà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé. Íà÷àëî.
//-----------------------------------------  
if (Bars - counted_bars>2)
 {
//-----------1 Îòðèñîâêà ìàêñèìóìîâ. Íà÷àëî.
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë Ïåñàâåíòî è 0.866 äëÿ ìàêñèìóìîâ ZigZag-a
//| Îòðèñîâêà èäåò îò íóëåâîãî áàðà
//+--------------------------------------------------------------------------+

  numLowPrim=0; numLowLast=0;
  numHighPrim=0; numHighLast=0;

  LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
  HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
  Angle=-100;
  
  if (flagFrNew) countFr=1;
  else countFr=ExtFractal;

  for (k=0; (k<Bars-1 && countHigh1>0 && countFr>0); k++)
   {
   if (zzL[k]>0.0 && LowPrim==0.0 && HighPrim>0 && zzL[k]==zz[k]) {LowPrim=zzL[k]; numLowPrim=k;}
   if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]<LowPrim && HighPrim>0 && zzL[k]==zz[k]) {LowPrim=zzL[k]; numLowPrim=k;}
   if (zzH[k]>0.0 && zzH[k]==zz[k])
    {
     if (HighPrim>0) 
      {
      if (HighLast>0) 
       {
        HighLast=High[k]; numHighLast=k;
       }
      else {numHighLast=k; HighLast=High[k];}

      HL=High[numHighLast]-Low[numLowPrim];
      kj=(HighPrim-HighLast)*10000/(numHighLast-numHighPrim);
      if (HL>0 && (Angle>kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
       {
        Angle=kj;
        // Ñîçäàíèå ëèíèè è òåêñòîâîãî îáúåêòà
        HLp=High[numHighPrim]-Low[numLowPrim];
        k1=MathCeil((numHighPrim+numHighLast)/2);
        kj=HLp/HL;

        if (kj>0.21 && kj<=5)
         {
         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìàêñèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
         if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}

         if (k2<0)
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.866
          {
          if (ExtHidden!=4)         
           {
            nameObj="phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));
            if (kk==0.886) // Gartley
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley866);
            else
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
           }
           }
         else
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.866)
          {
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            {
            nameObj="phtxt" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((High[numHighPrim]+High[numHighLast])/2));
            ObjectSetText(nameObj,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
            }
          }

         if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
          {
           nameObj="ph" + Time[numHighPrim] + "_" + Time[numHighLast];

           ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numHighPrim],High[numHighPrim],Time[numHighLast],High[numHighLast]);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
          }
         }
       }
      }
     else 
      {numHighPrim=k; HighPrim=High[k];}
    }
    // Ïåðåõîä íà ñëåäóþùèé ôðàêòàë
    if (k>countBarEnd) 
     {
     k=numHighPrim+1; countHigh1--; countFr--;
     numLowPrim=0; numLowLast=0;
     numHighPrim=0; numHighLast=0;

     LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
     HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
     Angle=-100;
     }
   }
//-----------1 Îòðèñîâêà ìàêñèìóìîâ. Êîíåö.

//-----------2 Îòðèñîâêà ìèíèìóìîâ. Íà÷àëî.
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë Ïåñàâåíòî è 0.866 äëÿ ìèíèìóìîâ ZigZag-a
//| Îòðèñîâêà èäåò îò íóëåâîãî áàðà
//+-------------------------------------------------------------------------+

  numLowPrim=0; numLowLast=0;
  numHighPrim=0; numHighLast=0;

  LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
  HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
  
  Angle=-100;

  if (flagFrNew) countFr=1;
  else countFr=ExtFractal;

  for (k=0; (k<Bars-1 && countLow1>0 && countFr>0); k++)
   {
   if (zzH[k]>HighPrim && LowPrim>0) {HighPrim=High[k]; numHighPrim=k;}
   if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]==zz[k]) 
    {
     if (LowPrim>0) 
      {
      if (LowLast>0) 
       {
        LowLast=Low[k]; numLowLast=k;
       }
      else {numLowLast=k; LowLast=Low[k];}

      // âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ïðîöåíòîâ âîññòàíîâëåíèÿ(÷èñåë Ïåñàâåíòî)
      HL=High[numHighPrim]-Low[numLowLast];
      kj=(LowPrim-LowLast)*1000/(numLowLast-numLowPrim);
      if (HL>0 && (Angle<kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
       {
        Angle=kj;

        HLp=High[numHighPrim]-Low[numLowPrim];
        k1=MathCeil((numLowPrim+numLowLast)/2);
        kj=HLp/HL;

        if (kj>0.21 && kj<=5)
         {
         // Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìèíèìóìàìè
         kk=kj;
         k2=1;

         if (ExtDeltaType==2) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs((fi[ki]-kj)/fi[ki])<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}
         if (ExtDeltaType==1) for (ki=0;ki<=16;ki++) {if (MathAbs(fi[ki]-kj)<=ExtDelta) {kk=fi[ki]; k2=-1; break;}}

         if (k2<0)
         // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.866
          {
           if (ExtHidden!=4)         
            {
            nameObj="pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));
            if (kk==0.886) // Gartley
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial", ExtGartley866);
            else
             ObjectSetText(nameObj,fitxt[ki],ExtSizeTxt,"Arial",ExtPesavento);
            }
          }
         else 
          // ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è 0.866)
          { 
           if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
            {
            nameObj="pltxt" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

            ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],MathAbs((Low[numLowPrim]+Low[numLowLast])/2));
            ObjectSetText(nameObj,""+DoubleToStr(kk,2),ExtSizeTxt,"Arial",ExtNotFibo);
            }
           }
           
          if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
           {
           nameObj="pl" + Time[numLowPrim] + "_" + Time[numLowLast];

           ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numLowPrim],Low[numLowPrim],Time[numLowLast],Low[numLowLast]);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
           ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
           }
         }
        }
      }
     else {numLowPrim=k; LowPrim=Low[k];}
    }
    // Ïåðåõîä íà ñëåäóþùèé ôðàêòàë
    if (k>countBarEnd) 
     {
     k=numLowPrim+1; countLow1--; countFr--;

     numLowPrim=0; numLowLast=0;
     numHighPrim=0; numHighLast=0;

     LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
     HighPrim=0.0; HighLast=0.0;
 
     Angle=-100;
     }
   }

//-----------2 Îòðèñîâêà ìèíèìóìîâ. Êîíåö.

 }
//-----------------------------------------
// Áëîê âûâîäà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé. Êîíåö.
//-----------------------------------------  

//======================
//======================
//======================
 } // Ðàçðåøåíèå íà âûâîä îñíàñòêè. Êîíåö.
// ÊÎÍÅÖ
 } // start//----------------------------------------------------
// Ïîäïðîãðàììû è ôóíêöèè
//----------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void countFractal()
 {
  int shift;
  countLow1=0;
  countHigh1=0;
  if (flagFrNew)
   {
   for(shift=0; shift<=numBar; shift++)
    {
     if (zzL[shift]>0.0) {countLow1++;}
     if (zzH[shift]>0.0) {countHigh1++;}  
    }
   flagFrNew=false;
   numBar=0; 
   counted_bars=Bars-4;
   }
  else
   {
   for(shift=0; shift<=countBarEnd; shift++)
    {
     if (zzL[shift]>0.0) {countLow1++;}
     if (zzH[shift]>0.0) {countHigh1++;}
    }
   }
  return ;
 }
//--------------------------------------------------------
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû. Íà÷àëî.
//
// Ìàòðèöà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîèñêà èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ.
// Ýòî èíñòðóìåíò êîìïåíñàöèè íåïðåäâèäåííûõ çàêèäîíîâ ñòàíäàðòíîãî ZigZag-a.
//--------------------------------------------------------
void matriza()
 {
  if (afrm)
   {
   int shift,k;
   k=0;
   for (shift=0; shift<Bars && k<10; shift++)
    {
     if (zz[shift]>0)
      {
      afr[k]=Time[shift];
      if (zz[shift]==zzL[shift]) {afrl[k]=Low[shift]; afrh[k]=0.0;}
      if (zz[shift]==zzH[shift]) {afrh[k]=High[shift]; afrl[k]=0.0;}
      k++;
      }
    }
   afrm=false;
   // Âûâîä ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ôèá.
   if (ExtFiboStatic)
    {
     ExtFiboStatic=false;
     screenFiboS();
    }
   if (ExtFiboDinamic)
    {
     screenFiboD();
    }
   }
  return ;
 }
//--------------------------------------------------------
// Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá ñòàòè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboS()
 {
  double fibo_0, fibo_100, fiboPrice, fiboPrice1;

  nameObj="fiboS";
  numOb=ObjectFind(nameObj);
  if (numOb>-1) ObjectDelete(nameObj);
  if (afrl[ExtFiboStaticNum-1]>0) 
   {
   fibo_0=afrh[ExtFiboStaticNum];fibo_100=afrl[ExtFiboStaticNum-1];
   fiboPrice=afrh[ExtFiboStaticNum]-afrl[ExtFiboStaticNum-1];fiboPrice1=afrl[ExtFiboStaticNum-1];
   }
  else 
   {
   fibo_0=afrl[ExtFiboStaticNum];fibo_100=afrh[ExtFiboStaticNum-1];
   fiboPrice=afrl[ExtFiboStaticNum]-afrh[ExtFiboStaticNum-1];fiboPrice1=afrh[ExtFiboStaticNum-1];
   }

  ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[2],fibo_0,afr[1],fibo_100);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,18);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboS);

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "38.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.382+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "50.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.5+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "61.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.618+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.707);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "70.7 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.707+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.786);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "78.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.786+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,0.841);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "84.1 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.841+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,0.886);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "88.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.886+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.0);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "100.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.127);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "112.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.128+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,1.272);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "127.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.272+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,1.414);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "141.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.414+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,1.618);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "161.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.618+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,2.0);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "200.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.0+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,2.414);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, "241.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.414+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,2.618);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "261.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.618+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,4.236);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "423.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*4.236+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+17,6.854);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 17, "685.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*6.854+fiboPrice1, 4) ); 

  return ;
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá ñòàòè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá äèíàìè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//--------------------------------------------------------
void screenFiboD()
 {
  double fibo_0, fibo_100, fiboPrice, fiboPrice1;

  nameObj="fiboD";
  numOb=ObjectFind(nameObj);
  if (numOb>-1) ObjectDelete(nameObj);
  if (afrh[1]>0) {fibo_0=afrh[1];fibo_100=afrl[0];fiboPrice=afrh[1]-afrl[0];fiboPrice1=afrl[0];}
  else {fibo_0=afrl[1];fibo_100=afrh[0];fiboPrice=afrl[1]-afrh[0];fiboPrice1=afrh[0];}

  ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[2],fibo_0,afr[1],fibo_100);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,STYLE_DOT);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,18);
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,ExtFiboD);

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, "0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.382);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, "38.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.382+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.5);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 2, "50.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.5+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.618);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 3, "61.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.618+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.707);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 4, "70.7 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.707+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,0.786);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 5, "78.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.786+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,0.841);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 6, "84.1 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.841+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,0.886);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 7, "88.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*0.886+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,1.0);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 8, "100.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+9,1.127);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 9, "112.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.128+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+10,1.272);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 10, "127.2 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.272+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+11,1.414);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 11, "141.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.414+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+12,1.618);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 12, "161.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*1.618+fiboPrice1, 4) ); 
     
  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+13,2.0);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 13, "200.0 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.0+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+14,2.414);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 14, "241.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.414+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+15,2.618);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 15, "261.8 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*2.618+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+16,4.236);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 16, "423.6 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*4.236+fiboPrice1, 4) ); 

  ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+17,6.854);
  ObjectSetFiboDescription(nameObj, 17, "685.4 --> "+DoubleToStr(fiboPrice*6.854+fiboPrice1, 4) ); 

  return ;
 }
//--------------------------------------------------------
// Âûâîä ôèá äèíàìè÷åñêèõ. Êîíåö.
//--------------------------------------------------------


//Print (); 
//--------------------------------------------------------
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//--------------------------------------------------------
void delete_objects1()
{
int i;
string txt;

for (i=ObjectsTotal(); i>=0; i--)
 {
  txt=ObjectName(i);
  if (StringFind(txt,"pl")>-1)ObjectDelete (txt);
  if (StringFind(txt,"ph")>-1) ObjectDelete (txt);
 }
return;
}
//--------------------------------------------------------
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//--------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------
// ZigZag (èç ÌÒ4 íåìíîãî èçìåíåííûé). Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------
void ZigZag_()
 {
// ZigZag èç ÌÒ. Íà÷àëî.
  int  shift, back,lasthighpos,lastlowpos;
  double val,res;
  double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

  for(shift=Bars-minBars; shift>=0; shift--)
   {
   val=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,minBars,shift)];
   if(val==lastlow) val=0.0;
   else 
    { 
     lastlow=val; 
     if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
     else
      {
      for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
       {
        res=zzL[shift+back];
        if((res!=0)&&(res>val)) zzL[shift+back]=0.0; 
       }
      }
    } 
   zzL[shift]=val;
   //--- high
   val=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,minBars,shift)];
   if(val==lasthigh) val=0.0;
   else 
    {
     lasthigh=val;
     if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
     else
      {
      for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
       {
        res=zzH[shift+back];
        if((res!=0)&&(res<val)) zzH[shift+back]=0.0; 
       } 
      }
    }
   zzH[shift]=val;
   }

  // final cutting 
  lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
  lastlow=-1; lastlowpos=-1;

  for(shift=Bars-minBars; shift>=0; shift--)
   {
   curlow=zzL[shift];
   curhigh=zzH[shift];
   if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;
   //---
   if(curhigh!=0)
    {
     if(lasthigh>0) 
      {
      if(lasthigh<curhigh) zzH[lasthighpos]=0;
      else zzH[shift]=0;
      }
     //---
     if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
      {
      lasthigh=curhigh;
      lasthighpos=shift;
      }
     lastlow=-1;
    }
   //----
   if(curlow!=0)
    {
     if(lastlow>0)
      {
      if(lastlow>curlow) zzL[lastlowpos]=0;
      else zzL[shift]=0;
      }
     //---
     if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
      {
      lastlow=curlow;
      lastlowpos=shift;
      } 
     lasthigh=-1;
    }
   }
 
  for(shift=Bars-1; shift>=0; shift--)
   {
   zz[shift]=zzL[shift];
   if(shift>=Bars-minBars) {zzH[shift]=0.0;zzL[shift]=0.0; zz[shift]=0.0;}
   else
    {
     res=zzH[shift];
     if(res!=0.0) zz[shift]=res;
    }
   }

  return;
 }
//--------------------------------------------------------
// ZigZag èç ÌÒ. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------


//----------------------------------------------------
// ZigZag Àëåêñà íåìíîãî èçìåíåííûé. Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------
void ang_AZZ_()
 {
  int i,n,cbi;
//  double res;
  cbi=Bars-IndicatorCounted()-1;
//---------------------------------
  for (i=cbi; i>=0; i--) 
   {
//-------------------------------------------------
   // çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs è ñðåäíåé öåíû si íà ïðåäûäóùåì áàðå
   if (ti!=Time[i]) {fsp=fs; sip=si;} ti=Time[i];
   // Âû÷èñëÿåì çíà÷åíèå öåíîâîãî ôèëüòðà îò ïðîöåíòà îòêëîíåíèÿ
   if (minSize==0 && minPercent!=0) di=minPercent*Close[i]/2/100;
//-------------------------------------------------
   // Êîððåêòèðîâêà ñðåäíåé öåíû
   if (High[i]>=si+di && Low[i]<si-di) // Âíåøíèé áàð ïî îòíîøåíèþ ê öåíîâîìó ôèëüòðó di
    {
     if (High[i]-si>=si-Low[i]) si=High[i]-di; // Îòêëîíåíèå õàÿ îò ñðåäíåé öåíû áîëüøå îòêëîíåíèÿ ëîâà
     if (High[i]-si<si-Low[i]) si=Low[i]+di; // ñîîòâåòñòâåííî, ìåíüøå
    } 
   else // Íå âíåøíèé áàð
    {
     if (High[i]>=si+di) si=High[i]-di;  // 
     if (Low[i]<=si-di) si=Low[i]+di;  // 
    }

   // Âû÷èñëåíèå íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñðåäíåé öåíû
   if (i>Bars-2) {si=(High[i]+Low[i])/2;}
   // Çàïîëíÿåì áóôåðû äëÿ óðîâíåé ïîäòâåðæäåíèÿ
   if (chHL) {ha[i]=si+di; la[i]=si-di;} 

   // Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà äëÿ ðàñ÷åòíîãî áàðà
   if (si>sip) fs=1; // Òðåíä âîñõîäÿùèé
   if (si<sip) fs=2; // Òðåíä íèñõîäÿùèé

//-------------------------------------------------

   if (fs==1 && fsp==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé
    {
     hm=High[i];
     Last_Bar=iBarShift(Symbol(),Period(),tbiLast);
     zz[Last_Bar]=Low[Last_Bar];
     zzL[Last_Bar]=Low[Last_Bar];
     zzH[Last_Bar]=0;
     if (PeakDet) for (n=bip; n>=bi; n--) {lam[n]=Low[bip];}
     aip=ai; ai=i; taiLast=Time[i];
     t0=Time[i];
     LastBar0=0;
     fsp=fs;
    }

   if (fs==2 && fsp==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé
    {
     lm=Low[i]; 
     Last_Bar=iBarShift(Symbol(),Period(),taiLast); 
     zz[Last_Bar]=High[Last_Bar];
     zzH[Last_Bar]=High[Last_Bar];
     zzL[Last_Bar]=0;
     if (PeakDet) for (n=aip; n>=ai; n--) {ham[n]=High[aip];}
     bip=bi; bi=i; tbiLast=Time[i];
     t0=Time[i];
     LastBar0=0;
     fsp=fs;
    }

   // Ïðîäîëæåíèå tðåíäà. Îòñëåæèâàíèå òðåíäà.
   if (fs==1 && High[i]>hm) 
    {hm=High[i]; ai=i; taiLast=Time[i];}
   if (fs==2 && Low[i]<lm) 
    {lm=Low[i]; bi=i; tbiLast=Time[i];}

//===================================================================================================
   // Íóëåâîé áàð.
   if (i==0) 
    {
     tai=Time[ai];
     tbi=Time[bi];
     taip=Time[aip];
     tbip=Time[bip];

     ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai); 
     bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
     aip0=iBarShift(Symbol(),Period(),taip); 
     bip0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbip);

     if (fs==1) 
      {

      if (LastBar0==0) // Îïðåäåëåíèå ìàêñèìóìà äëÿ "íóëåâîãî" ëó÷à. Íà÷àëî.
       {
        last0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbiLast);
        LastBar0=High[last0];
        t0=Time[last0];
        for (n=bi;n>=0;n--)
         {
         if (LastBar0<High[n])
          {
           LastBar0=High[n];
           t0=Time[n];
           last0=n;
          }
         }
        zz[last0]=LastBar0;
        zzH[last0]=LastBar0;
        zzL[last0]=0;
       }       // Îïðåäåëåíèå ìàêñèìóìà äëÿ "íóëåâîãî" ëó÷à. Êîíåö.

      if (LastBar0<High[i])
       {
        if (t0<Time[i])
         {
         last0=iBarShift(Symbol(),Period(),t0);
         zz[last0]=0;
         zzH[last0]=0;
         }
        LastBar0=High[i];
        t0=Time[i];
        zz[i]=High[i];
        zzH[i]=High[i];
        zzL[i]=0;
       }
      }

     if (fs==2) 
      {

      if (LastBar0==0) // Îïðåäåëåíèå ìèíèìóìà äëÿ "íóëåâîãî" ëó÷à. Íà÷àëî.
       {
        last0=iBarShift(Symbol(),Period(),taiLast);
        LastBar0=Low[last0];
        t0=Time[last0];
        for (n=ai;n>=0;n--)
         {
         if (LastBar0>Low[n])
          {
           LastBar0=Low[n];
           t0=Time[n];
           last0=n;
          }
         }
        zz[last0]=LastBar0;
        zzH[last0]=0;
        zzL[last0]=LastBar0;
       }       // Îïðåäåëåíèå ìèíèìóìà äëÿ "íóëåâîãî" ëó÷à. Êîíåö.

      if (LastBar0>Low[i])
       {
        if (t0<Time[i])
         {
         last0=iBarShift(Symbol(),Period(),t0); 
         zz[last0]=0;
         zzL[last0]=0;
         }
        LastBar0=Low[i];
        t0=Time[i];
        zz[i]=Low[i];
        zzL[i]=Low[i];
        zzH[i]=0;
       }
      }

     if (PeakDet)
      {
      if (fs==1) {for (n=aip0; n>=0; n--) {ham[n]=High[aip0];} for (n=bi0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bi0];} }
      if (fs==2) {for (n=bip0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bip0];} for (n=ai0; n>=0; n--) {ham[n]=High[ai0];} } 
      }
//-------------------------------------------------------------
    }
//====================================================================================================
   }
//--------------------------------------------

 return(0);
 }

//--------------------------------------------------------
// ZigZag Àëåêñà. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------//----------------------------------------------------
// Èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign. Íà÷àëî.
//----------------------------------------------------
void Ensign_ZZ()
 {
  int i,n,cbi;

  cbi=Bars-IndicatorCounted()-1;
//---------------------------------
  for (i=cbi; i>=0; i--) 
   {
//-------------------------------------------------
   // Óñòàíàâëèâàåì íà÷àëüíûå çíà÷åíèÿ ìèíèìóìà è ìàêñèìóìà áàðà
   if (lLast==0) {lLast=Low[i];hLast=High[i];}
   // Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà äî ïåðâîé òî÷êè ñìåíû òðåíäà.
   // Èëè äî òî÷êè íà÷àëà ïåðâîãî ëó÷à çà ëåâûì êðàåì.
   if (fs==0)
    {
     if (lLast<Low[i] && hLast<High[i]) {fs=1; si=High[i]; ai=i;} // òðåíä âîñõîäÿùèé
     if (lLast>Low[i] && hLast>High[i]) {fs=2; si=Low[i]; bi=i;} // òðåíä íèñõîäÿùèé
    }
   
   if (ti!=Time[i])
    {
     // çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs íà ïðåäûäóùåì áàðå
     fsp=fs;
     ti=Time[i];
     // Îñòàíîâêà. Îïðåäåëåíèå äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ òðåíäà.
     if (fs==1 && hLast>High[i]) fh=true;
     if (fh && countBar>0) countBar--;
     if (fs==2 && lLast<Low[i]) fl=true;
     if (fl && countBar>0) countBar--;
    } 

   // Ïðîäîëæåíèå òðåíäà
   if (fs==1 && High[i]>si) {ai=i; tai=Time[i]; hLast=High[i]; si=High[i]; countBar=minBars; fh=false;}
   if (fs==2 && Low[i]<si) {bi=i; tbi=Time[i]; lLast=Low[i]; si=Low[i]; countBar=minBars; fl=false;}

   if ((countBar==0 || Close[i]<lLast) && fh)
    {
     fh=false;
     if (si-di>Low[i] && High[i]<hLast) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}
    }

   if ((countBar==0 || Close[i]>hLast) && fl)
    {
     fl=false;
     if (si+di<High[i] && Low[i]>lLast) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}
    }
   
//-------------------------------------------------
   if (fs==1 && fsp==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé
    {
     zz[bi]=Low[bi];
     zzL[bi]=Low[bi];
     if (PeakDet) for (n=bip; n>=bi; n--) {lam[n]=Low[bip];}
     hLast=High[i];
     si=High[i];
     aip=ai; 
     ai=i;
     tai=Time[i];
     taip=Time[i];
     fsp=fs;
    }

   if (fs==2 && fsp==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé
    {
     zz[ai]=High[ai];
     zzH[ai]=High[ai];
     if (PeakDet) for (n=aip; n>=ai; n--) {ham[n]=High[aip];}
     lLast=Low[i];
     si=Low[i];
     bip=bi; 
     bi=i;
     tbi=Time[i];
     tbip=Time[i];
     fsp=fs;
    }

//===================================================================================================
   // Íóëåâîé áàð. Ðàñ÷åò ïåðâîãî ëó÷à ZigZag-a

   if (i==0) 
    {
     ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai); 
     bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
     aip0=iBarShift(Symbol(),Period(),taip); 
     bip0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbip);

     if (fs==1) { for (n=bi0-1; n>ai0; n--) {zzH[n]=0; zz[n]=0;} zz[ai0]=High[ai0]; zzH[ai0]=High[ai0]; zzL[ai0]=0;}     
     if (fs==2) {for (n=ai0-1; n>bi0; n--) {zzL[n]=0; zz[n]=0;} zz[bi0]=Low[bi0]; zzL[bi0]=Low[bi0]; zzH[bi0]=0;}

     if (PeakDet)
      {
      if (fs==1) {for (n=aip0; n>=0; n--) {ham[n]=High[aip0];} for (n=bi0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bi0];} }
      if (fs==2) {for (n=bip0; n>=0; n--) {lam[n]=Low[bip0];} for (n=ai0; n>=0; n--) {ham[n]=High[ai0];} } 
      }
//-------------------------------------------------------------
    }

//====================================================================================================
   }
//--------------------------------------------
 return(0);
 }
//--------------------------------------------------------
// Èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign. Êîíåö. 
//--------------------------------------------------------

Sample

AnalysisMarket Information Used:

Series array that contains open time of each bar
Series array that contains the highest prices of each bar
Series array that contains the lowest prices of each bar
Series array that contains close prices for each bar


Indicator Curves created:

Implements a curve of type DRAW_SECTION

Implements a curve of type DRAW_LINE

Indicators Used:Custom Indicators Used:

Order Management characteristics:

Other Features:

It issuies visual alerts to the screen