Zigzag2_R_

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          Zigzag2_R_.mq4 |
//|         Copyright © 2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                    http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
/* Â ñòàíäàðòíîì èíäèêàòîðå http://codebase.mql4.com/ru/238 äëÿ   |
ðèñîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ ñòèëü DRAW_SECTION. Ýòîò ñòèëü ïîçâîëÿåò   |
ðèñîâàòü îòðåçêàìè òîëüêî ìåæäó òî÷êàìè, íàõîäÿùèìèìñÿ íà ðàçíûõ   |
áàðàõ. Ñòèëü îòðèñîâêè DRAW_ZIGZAG ïîçâîëÿåò ñíÿòü ýòî îãðàíè÷åíèå, |
äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ äâà áóôåðà âìåñòî îäíîãî. Äëÿ èëëþñòðàöèè   |
ýòîãî ñòèëÿ è áûë íàïèñàí Zigzag2_R_.mq4.              |
 êîä äîáàâëåíà îáðàáîòêà âíåøíåãî áàðà (outside bar), êîãäà High |
òåêóùåãî áàðà âûøå ïðåäûäóùèõ, à Low òåêóùåãî áàðà íèæå ïðåäûäóùèõ. |
Êîä òàêæå äåìîíñòðèðóåò, ÷òî öâåò îïðåäåëÿåòñÿ öâåòîì ïåðâîãî èç   |
äâóõ áóôåðîâ.                            |
#property indicator_chart_window                   |
#property indicator_buffers 2                    |
#property indicator_color1 Blue                   |
#property indicator_color2 Red                    |
Äëÿ âûçîâà ýòîãî èíäèêàòîðà èç äðóãèõ ïðîãðàìì íà mql4 òåïåðü    |
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äâå êîíñòðóêöèè:               |
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - ïè÷êè      |
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - äîíûøêè     |
Áëîê îáðàáîòêè âíåøíåãî áàðà äàí êàê ïðèìåð. Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü |
ñâîé àëãîðèòì äëÿ òàêîé ñèòóàöèè.                  |
//+------------------------------------------------------------------+
*/
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.metaquotes.net/"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
//---- indicator parameters
extern int ExtDepth = 12;
extern int ExtDeviation = 5;
extern int ExtBackstep = 3;
//---- indicator buffers
double ZigzagPeakBuffer[];
double ZigzagLawnBuffer[];
double HighMapBuffer[];
double LowMapBuffer[];
int level = 3; // recounting's depth 
bool downloadhistory = false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
  IndicatorBuffers(4);
//---- drawing settings
  SetIndexStyle(0, DRAW_ZIGZAG);
  SetIndexStyle(1, DRAW_ZIGZAG);
//---- indicator buffers mapping
  SetIndexBuffer(0, ZigzagPeakBuffer);
  SetIndexBuffer(1, ZigzagLawnBuffer);
  SetIndexLabel(0, "ZigzafPeak");
  SetIndexLabel(1, "ZigzafLawn");
//----
  SetIndexBuffer(2, HighMapBuffer);
  SetIndexBuffer(3, LowMapBuffer);
//----
  SetIndexEmptyValue(0, 0.0);
  SetIndexEmptyValue(1, 0.0);
//---- indicator short name
  IndicatorShortName("ZigZag(" + ExtDepth + "," + ExtDeviation + "," + 
           ExtBackstep + ")");
//---- initialization done
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  int i, counted_bars = IndicatorCounted();
  int limit, counterZ, whatlookfor;
  int shift, back, lasthighpos, lastlowpos;
  double val, res;
  double curlow, curhigh, lasthigh, lastlow;
// history was downloaded
  if(counted_bars == 0 && downloadhistory) 
   {
    ArrayInitialize(ZigzagPeakBuffer, 0.0);
    ArrayInitialize(ZigzagLawnBuffer, 0.0);
    ArrayInitialize(HighMapBuffer, 0.0);
    ArrayInitialize(LowMapBuffer, 0.0);
   }
//----
  if(counted_bars == 0) 
   {
    limit = Bars - ExtDepth;
    downloadhistory = true;
   }
//----
  if(counted_bars > 0) 
   {
    //----
    while(counterZ < level && i < 100)
     {
      res = (ZigzagPeakBuffer[i] + ZigzagLawnBuffer[i]);
      //----
      if(res != 0) 
        counterZ++;
      i++;
     }
    i--;
    limit = i;
    //----
    if(LowMapBuffer[i] != 0) 
     {
      curlow = LowMapBuffer[i];
      whatlookfor = 1;
     }
    else
     {
      curhigh = HighMapBuffer[i];
      whatlookfor = -1;
     }
    //----
    for(i = limit - 1; i >= 0; i--) 
     {
      ZigzagPeakBuffer[i] = 0.0; 
      ZigzagLawnBuffer[i] = 0.0; 
      LowMapBuffer[i] = 0.0;
      HighMapBuffer[i] = 0.0;
     }
   } 
//----
  for(shift = limit; shift >= 0; shift--)
   {
    val = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, ExtDepth, shift)];
    //----
    if(val == lastlow) 
      val = 0.0;
    else 
     { 
      lastlow = val; 
      //----
      if((Low[shift] - val) > (ExtDeviation*Point)) 
        val = 0.0;
      else
       {
        //----
        for(back = 1; back <= ExtBackstep; back++)
         {
          res = LowMapBuffer[shift+back];
          //----
          if((res != 0) && (res > val)) 
            LowMapBuffer[shift+back] = 0.0; 
         }
       }
     } 
    //----
    if(Low[shift] == val) 
      LowMapBuffer[shift] = val; 
    else 
      LowMapBuffer[shift] = 0.0;
    //--- high
    val = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, ExtDepth, shift)];
    //----
    if(val == lasthigh) 
      val = 0.0;
    else 
     {
      lasthigh = val;
      //----
      if((val - High[shift]) > (ExtDeviation*Point)) 
        val = 0.0;
      else
       {
        //----
        for(back = 1; back <= ExtBackstep; back++)
         {
          res = HighMapBuffer[shift+back];
          //----
          if((res != 0) && (res < val)) 
            HighMapBuffer[shift+back] = 0.0; 
         } 
       }
     }
    //----
    if(High[shift] == val) 
      HighMapBuffer[shift] = val; 
    else 
      HighMapBuffer[shift] = 0.0;
   }
// final cutting 
  if(whatlookfor == 0)
   {
    lastlow = 0;
    lasthigh = 0; 
   }
  else
   {
    lastlow = curlow;
    lasthigh = curhigh;
   }
//----
  for(shift = limit; shift >= 0; shift--)
   {
    res = 0.0;
    switch(whatlookfor)
     {
      // look for peak or lawn 
      case 0: if(lastlow == 0 && lasthigh == 0)
           {
            if(HighMapBuffer[shift] != 0)
             {
              lasthigh = High[shift];
              lasthighpos = shift;
              whatlookfor = -1;
              ZigzagPeakBuffer[shift] = lasthigh;
              res = 1;
             }
            if(LowMapBuffer[shift] != 0)
             {
              lastlow = Low[shift];
              lastlowpos = shift;
              whatlookfor = 1;
              ZigzagLawnBuffer[shift] = lastlow;
              res = 1;
             }
           }
          break; 
      // look for peak
      case 1: if(LowMapBuffer[shift] != 0.0 && LowMapBuffer[shift] < lastlow &&
           HighMapBuffer[shift] == 0.0)
           {
            ZigzagLawnBuffer[lastlowpos] = 0.0;
            lastlowpos = shift;
            lastlow = LowMapBuffer[shift];
            ZigzagLawnBuffer[shift] = lastlow;
            res = 1;
           }
          if(HighMapBuffer[shift] != 0.0 && LowMapBuffer[shift] == 0.0)
           {
            lasthigh = HighMapBuffer[shift];
            lasthighpos = shift;
            ZigzagPeakBuffer[shift] = lasthigh;
            whatlookfor = -1;
            res = 1;
           }  
          break;        
      // look for lawn
      case -1: if(HighMapBuffer[shift] != 0.0 && 
            HighMapBuffer[shift] > lasthigh && 
            LowMapBuffer[shift] == 0.0)
            {
             ZigzagPeakBuffer[lasthighpos] = 0.0;
             lasthighpos = shift;
             lasthigh = HighMapBuffer[shift];
             ZigzagPeakBuffer[shift] = lasthigh;
            }
           if(LowMapBuffer[shift] != 0.0 && HighMapBuffer[shift] == 0.0)
            {
             lastlow = LowMapBuffer[shift];
             lastlowpos = shift;
             ZigzagLawnBuffer[shift] = lastlow;
             whatlookfor = 1;
            }  
           break;        
      default: return; 
     }
   }
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+Sample

AnalysisMarket Information Used:

Series array that contains the lowest prices of each bar
Series array that contains the highest prices of each bar


Indicator Curves created:

Implements a curve of type DRAW_ZIGZAG


Indicators Used:
Custom Indicators Used:
Zigzag2_R_

Order Management characteristics:

Other Features: