ZG_All Quotings 1-80924

//+----------------------------------------------------------------------------------+
//|                            ZG_All Quotings 1-80924.mq4|
//|24.09.2008                       Copyright © Zhunko, getch |
//+----------------------------------------------------------------------------------+
//| Ñêðèïò ñîçäàí íà áàçå ñêðèïòà "Market Watch" îò getch.              |
//| Âûðàæàþ ñâî¸ âîñõèùåíèå íåñòàíäàðòíîìó ïîäõîäó getch.              |
//|                               Zhunko       |
//+----------------------------------------------------------------------------------+
//| Ñêàíèðîâàíèå âñåõ ÒÔ ñ îáíîâëåíèåì îêîí îòêðûòûõ ãðàôèêîâ, çàïèñü â ôàéë íàçâàíèé|
//|è òîðãîâûõ óñëîâèé âñåõ ñèìâîëîâ èç îêíà "Îáçîð ðûíêà". Òàêèèì îáðàçîì ñêðèïò   |
//|ïîäêà÷èâàåò èñòîðèþ ïî âñåì èíñòðóìåíòàì òåðìèíàëà ñàìûì "æ¸ñòêèì" ñïîñîáîì.   |
//| Åñëè ïðè ýòîì ñïîñîáå ïîäêà÷êè èñòîðèÿ íå ïðèõîäèò, òî ýòî ïðîáëåìà ñî ñòîðîíû  |
//|ñåðâåðà áðîêåðà.                                 |
//+----------------------------------------------------------------------------------+
//|    !!! ÂÎ ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ ÑÊÐÈÏÒÀ ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÜ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Â ÒÅÐÌÈÍÀËÅ!!!     |
//+----------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © Zhunko, getch"
#property link   "http://forum.mql4.com/ru/11241/page3"
//----
#import "user32.dll"
 int GetParent (int hWnd );
 int GetDlgItem (int hDlg, int nIDDlgItem);
 int SendMessageA (int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
 int PostMessageA (int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
#import
//----
#define IDCANCEL     2
#define IDYES      6
#define IDNO       7 
#define MB_YESNOCANCEL  0x00000003
#define MB_ICONQUESTION 0x00000020
#define LVM_GETITEMCOUNT 0x1004
#define VK_HOME     0x24
#define VK_DOWN     0x28
#define WM_CLOSE     0x0010
#define WM_COMMAND    0x0111
#define WM_KEYDOWN    0x0100
#define NAME_SCRIPT   "GZ_All Quotings 1-80924"
//----
string FileName = "MarketWatch"; // Èìÿ ôàéëà äëÿ çàïèñè èíôîðìàöèè ïî ñèìâîëàì.
int  Pause = 500;       // Òåõíè÷åñêàÿ ïàóçà â ìèëëèñåêóíäàõ.
//===================================================================================
void start()
 {
 int Count;
 int handle;
 int HandleChart;
 int i, j;
 int Question;
 //----
 int Instructions[8] = {33136, 33134, 33141, 33334, 33137, 33138, 33139, 33140};
 //----
 if (GlobalVariableCheck ("glSymbolHandle") == true) // Çàïóñòèëè íå ïåðâûé ðàç.
  {
  GlobalVariableSet ("glSymbolHandle", WindowHandle (Symbol(), Period()));
  if (GlobalVariableGet ("glFileWrite") == IDYES) WriteSymbolTXT (FileName);
  if (GlobalVariableGet ("glFileWrite") == IDNO) WriteSymbolCSV (FileName);
  }
 else // Ïåðâûé çàïóñê.
  {
  Question = MessageBox ("Ïðîèçâîäèòü çàïèñü â ôàéë íàçâàíèé èíñòðóìåíòîâ è òîðãîâûõ óñëîâèé?" + 
              "\nÅñëè ôàéë íóæåí â ôîðìàòå \"*.TXT\", íàæèìàéòå \"ÄÀ\"." + 
              "\nÅñëè ôàéë íóæåí â ôîðìàòå \"*.CSV\", íàæèìàéòå \"ÍÅÒ\"." + 
              "\nÅñëè ôàéë íå íóæåí, íàæèìàéòå \"ÎÒÌÅÍÀ\".", NAME_SCRIPT, MB_YESNOCANCEL|MB_ICONQUESTION);
  if (Question == IDYES) FileClose (FileOpen (FileName + ".txt", FILE_WRITE)); // Îòêðûâàåì îáíóëÿÿ ôàéë.
  if (Question == IDNO)
   {
   handle = FileOpen (FileName + ".csv", FILE_CSV | FILE_WRITE);
   FileWrite (handle, "SYMBOL", "POINT", "DIGITS", "SPREAD", "STOPLEVEL", "LOTSIZE", "TICKVALUE", "TICKSIZE",
             "SWAPLONG", "SWAPSHORT", "TRADEALLOWED", "MINLOT", "LOTSTEP", "MAXLOT", "STARTING", "EXPIRATION",
             "Bar in M1", "Bar in M5", "Bar in M15", "Bar in M30", "Bar in H1", "Bar in H4", "Bar in D1", "Bar in W1", "Bar in MN1");
   FileClose (handle);
   }
  GlobalVariableSet ("glFileWrite", Question);
  GlobalVariableSet ("glSymbolHandle", WindowHandle (Symbol(), Period()));
  // Âû÷èñëåíèå äëèíû ñïèñêà â îêíå "Îáçîð ðûíêà".
  handle = Parent();
  if (handle != 0) // Íàøëè ãëàâíîå îêíî.
   {
   handle = GetDlgItem (handle, 0xE81C); // Íàøëè ñïèñîê ñèìâîëîâ.
   handle = GetDlgItem (handle, 0x50);
   handle = GetDlgItem (handle, 0x8A71);
   Count = SendMessageA (handle, LVM_GETITEMCOUNT, 0, 0); // Ïîëó÷èëè êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ ñïèñêà.
   }
  // Îòêðûâàåì îêíà ñ ãðàôèêàìè.
  for (i = 1; i <= Count && !IsStopped(); i++)
   {
   OpenChart(i); // Îòêðûëè ãðàôèê î÷åðåäíîãî ñèìâîëà èç îêíà "Îáçîð ðûíêà".
   Sleep (Pause);
   // ÇàïóñêàåÌ âûáðàííûé â îêíå "Navigator" ñêðèïò (èíäèêàòîð èëè ñîâåòíèê).
   PostMessageA (Parent(), WM_COMMAND, 33042, 0); // Çàïóñòèëè íà òîëüêî, ÷òî îòêðûòîì ãðàôèêå ýòîò ñêðèïò.
   Sleep (Pause);
   HandleChart = GlobalVariableGet ("glSymbolHandle"); // Îïðåäåëÿåì äåñêðèïòîð òîëüêî, ÷òî îòêðûòîãî îêíà.
   // Ïåðåêëþ÷åíèå ÒÔ è ýìóëÿöèÿ òèêîâ.
   for (j = 0; j < 9 && !IsStopped(); j++)
    {
    if (j != 0) // Ïåðâóþ èòåðàöèþ ïðîïóñêàåì. Ïî óìîë÷àíèþ ïåðâûé ÒÔ H1.
     {
     PostMessageA (HandleChart, WM_COMMAND, Instructions[j - 1], 0); // Óñòàíàâëèâàåì ÒÔ.
     }
    PostMessageA (HandleChart, WM_COMMAND, 33324, 0); // Îáíîâëÿåì îêíî.
    Sleep (Pause);
    PostMessageA (HandleChart, WM_COMMAND, 33324, 0); // Îáíîâëÿåì îêíî åù¸ ðàç.
    Sleep (Pause);
    }
   PostMessageA (GetParent (HandleChart), WM_CLOSE, 0, 0); // Çàêðûëè îêíî ãðàôèêà. 
   Sleep (Pause);
   }
  GlobalVariableDel ("glSymbolHandle");
  GlobalVariableDel ("glFileWrite");
  if (Question == IDYES || Question == IDCANCEL)
   {// Çàïèñûâàåì â ôàéë êîëè÷åñòâî ñèìâîëîâ â îêíå "Îáçîð ðûíêà".
   handle = FileOpen (FileName + ".txt", FILE_READ | FILE_WRITE);
   FileWrite (handle, "===================================================" +
             "\nÊîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòîâ â îêíå \"Îáçîð ðûíêà\" = " + Count +
             "\nÄàòà ïîñëåäíåãî ñêàíèðîâàíèÿ " + TimeToStr (TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
   FileClose (handle);
   }
  if (Question == IDNO)
   {// Çàïèñûâàåì â ôàéë êîëè÷åñòâî ñèìâîëîâ â îêíå "Îáçîð ðûíêà".
   handle = FileOpen (FileName + ".csv", FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE);
   FileSeek (handle, 0, SEEK_END);
   FileWrite (handle, "Êîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòîâ â îêíå \"Îáçîð ðûíêà\" = " + Count +
             "\nÄàòà ïîñëåäíåãî ñêàíèðîâàíèÿ " + TimeToStr (TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
   FileClose (handle);
   }
  }
 }
//======================================================================================
// Âîçâðàùàåò ñèñòåìíûé äåñêðèïòîð îñíîâíîãî îêíà òåðìèíàëà.
int Parent()
 {
 int hwnd = WindowHandle(Symbol(), Period());
 int hwnd_parent = 0;
 while (!IsStopped())
  {
  hwnd = GetParent(hwnd);  
  if (hwnd == 0) break;
  hwnd_parent = hwnd;
  }
 return (hwnd_parent);
 }
//======================================================================================
// Îòêðûâàåò îêíî ãðàôèêà ñèìâîëà, ðàñïîëîæåííîãî â ñòðîêå íîìåð Num îêíà "Îáçîð ðûíêà".
void OpenChart (int Num)
 {
 int hwnd = Parent(); 
 if (hwnd != 0) // Íàøëè ãëàâíîå îêíî.
  {
  hwnd = GetDlgItem (hwnd, 0xE81C); // Íàøëè "Îáçîð ðûíêà".
  hwnd = GetDlgItem (hwnd, 0x50);
  hwnd = GetDlgItem (hwnd, 0x8A71);
  PostMessageA (hwnd, WM_KEYDOWN, VK_HOME,0); // Âåðõíÿÿ ñòðî÷êà îêíà "Îáçîð ðûíêà".
  while (Num > 1) 
   {
   PostMessageA (hwnd, WM_KEYDOWN,VK_DOWN, 0); // Ñìåñòèëèñü íà íóæíóþ ñòðî÷êó.
   Num--;
   }
  }
 PostMessageA (Parent(), WM_COMMAND, 33160, 0); // Îòêðûëè ãðàôèê.
 }
//======================================================================================
// Çàïèñûâàåò õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî òîðãîâîãî ñèìâîëà â ôàéë ôîðìàòà "*.TXT".
void WriteSymbolTXT (string FileName)
 {
 int  handle;
 int  i;
 string MarketInf[20];
 //----
 for (i = 0; i < 20; i++) MarketInf[i] = ""; // Èíèöèàëèçèðóåì ìàññèâ.
 //----
 MarketInf[0] = "==================== " + Symbol() + " =====================";
 MarketInf[1] = "Point   = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_POINT), 4);
 MarketInf[2] = "Digits   = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_DIGITS), 0);
 MarketInf[3] = "Spread   = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_SPREAD), 1);
 MarketInf[4] = "StopLevel = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_STOPLEVEL), 1);
 MarketInf[5] = "Lot Size  = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_LOTSIZE), 2);
 MarketInf[6] = "Tick Value = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKVALUE), 4);
 MarketInf[7] = "Tick Size = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKSIZE), 4);
 MarketInf[8] = "Swap Long = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_SWAPLONG), 2);
 MarketInf[9] = "Swap Short = " + DoubleToStr (MarketInfo (Symbol(), MODE_SWAPSHORT), 2);
 MarketInf[10] = "------ The Amount Bar In TF. ------";
 MarketInf[11] = "Bar in M1 = " + iBars (Symbol(), 1);
 MarketInf[12] = "Bar in M5 = " + iBars (Symbol(), 5);
 MarketInf[13] = "Bar in M15 = " + iBars (Symbol(), 15);
 MarketInf[14] = "Bar in M30 = " + iBars (Symbol(), 30);
 MarketInf[15] = "Bar in H1 = " + iBars (Symbol(), 60);
 MarketInf[16] = "Bar in H4 = " + iBars (Symbol(), 240);
 MarketInf[17] = "Bar in D1 = " + iBars (Symbol(), 1440);
 MarketInf[18] = "Bar in W1 = " + iBars (Symbol(), 10080);
 MarketInf[19] = "Bar in MN1 = " + iBars (Symbol(), 43200);
 //----
 handle = FileOpen (FileName + ".txt", FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
 FileSeek (handle, 0, SEEK_END);
 FileWriteArray (handle, MarketInf, 0, 20);
 FileClose (handle);
 ArrayResize (MarketInf, 0); // Óíè÷òîæàåì ìàññèâ íà âñÿêèé ñëó÷àé.
 }
//==========================================================================================
// Çàïèñûâàåò õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî òîðãîâîãî ñèìâîëà â ôàéë ôîðìàòà "*.CSV".
void WriteSymbolCSV (string FileName)
 {
 int handle = FileOpen (FileName + ".csv", FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE);
 FileSeek (handle, 0, SEEK_END);
 FileWrite (handle, Symbol(),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_POINT),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_DIGITS),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_SPREAD),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_STOPLEVEL),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_LOTSIZE),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKVALUE),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKSIZE),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_SWAPLONG),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_SWAPSHORT),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_TRADEALLOWED),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_MINLOT),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_LOTSTEP),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_MAXLOT),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_STARTING),
           MarketInfo (Symbol(), MODE_EXPIRATION),
           iBars (Symbol(), 1),
           iBars (Symbol(), 5),
           iBars (Symbol(), 15),
           iBars (Symbol(), 30),
           iBars (Symbol(), 60),
           iBars (Symbol(), 240),
           iBars (Symbol(), 1440),
           iBars (Symbol(), 10080),
           iBars (Symbol(), 43200));
 //----
 FileClose (handle);
 }
//==========================================================================================Sample

AnalysisMarket Information Used:Indicator Curves created:


Indicators Used:Custom Indicators Used:
user32

Order Management characteristics:

Other Features: