TENGRI 1.4

//TENGRI ñîâåòíèê òîðãóåò íà ïàðe Åâðî äîëëàð, è Äîëëàð øâåéöàðåö, âåøàòü íà äâå ïàðû ñðàçó, ñ ðàçíûìè MagicNumber = 12345;
//äëÿ ðàáîòû ñîâåòíèêà íå îáõîäèì èíäèêàòîð Silence2_02 äîëæåí íàõîäèòñÿ â ïàïêå èíäèêàòîðîâ, âåøàòü ñîâåòíèê íà Ì1, 
//èíäèêàòîð íà ãðàôèê âåøàòü íå îáÿçàòåëüíî, òîðãóåò ñîâåòíèê â äâå ñòîðîíû ñðàçó
//Äîáàâëåíî íîðìàëèçàöèÿ îðäåðîâ, îòêðûòèå - ïðè ðåèíâåñòèðîâàíèè ïåðâîãî îðäåðà ïî ýêâèòè, íàñòðîéêè ïî ÒÔ òåïåðü ìîæíî
//îïòèìèçèðîâàòü òàéìôðåéìû ïî ïîðÿäêó î÷åðåäíîñòè ÒÔ, âûâåäåíû âñå íàñòðîéêè ïî èíäþêàì âî âíåøíèå ïåðåìåííûå.
 
extern string af4 = " fx.09@mail.ru  novakazahi@yandex.ru";

//òàéìôðåéìû èñ÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, åñëè TF =1; òî ýòî 1-M1, 2-M5, 3-M15, 4-M30, 5-H1, 6-H4, 7-D1 èòä
//ñïàñèáî ïðîãðàììèñòó runik, çà êóñîê êîäà ïî ÒÔ

extern string a = "-------ïî áàðó 1-ãî îðäåðà -------";
extern int  TF_Op1   = 4;  //òàéìôðåéì äëÿ áàðà, íàïðàâëåíèå äëÿ îòêðûòèÿ 1-ãî îðäåðà, åñëè 1-Ì1, 2-Ì5, 3-Ì15...èòä
extern string b = "-------Silence 1-ãî îðäåðà -------";
extern int  TFSilence1 = 2;  //òàéìôðåéì 1-ãî îðäåðà èíäèêàòîð Silence, åñëè 1-Ì1, 2-Ì5, 3-Ì15...èòä    
extern int  PerSilence1 = 11; //ïåðèîä Silence 1-ãî îðäåðà
extern int  BuffSilence1= 220; //BuffSize Silence 1-ãî îðäåðà
extern int  Sil_Level1 = 80; //óðîâåíü Level èíäèêàòîðà Silence 1-ãî îðäåðà
extern string ñ = "-------Silence êîëåí -------";
extern int  TFSilence2 = 3;  //òàéìôðåéì êîëåí èíäèêàòîð Silence, åñëè 1-Ì1, 2-Ì5, 3-Ì15...èòä   
extern int  PerSilence2 = 12; //ïåðèîä Silence êîëåí
extern int  BuffSilence2= 96; //BuffSize Silence êîëåí
extern int  Sil_Level2 = 80; //óðîâåíü Level èíäèêàòîðà Silence êîëåí
extern string k = "------- ÌÀ êîëåí -------";
extern int  TF_MA2   = 3;  //òàéìôðåéì êîëåí èíäèêàòîðà ÌÀ, åñëè 1-Ì1, 2-Ì5, 3-Ì15...èòä    
extern int  Per_MA2   = 30; //ïåðèîä MA êîëåí
extern string Block = "-------Ïàðàìåòðû -------";

extern double PipStepExponent = 1;  //åñëè íóæåí ïðîãðåññèâíûé øàã

extern double LotExponent1 = 1.70;  //ïðîãðåññèâíûé ëîò äî StepX
extern double LotExponent2 = 2.08;  //ïðîãðåññèâíûé ëîò ïîñëå StepX
extern int  StepX = 5;       //Step=5, äî 5øàãà óâåëè÷èâàåò ïî ýêñïîíåíòî1, ïîñëå 5 ïî ýêñïîíåíòî2

extern double LotSize = 0.01;    //ðàçìåð ëîòà 1-ãî îðäåðà åñëè FixLot = true;
extern bool  FixLot = false;    //true - ôèêñèðîâàííûé ëîò, åñëè false - òî òîãäà ñìîòðèì LotStep
extern int  LotStep = 2000;    //øàã óâåëè÷åíèÿ ëîòà. ò.å. ñêîëüêî â äåïîçèòå LotStep âîñòîëüêî óâåëè÷èòñÿ LotSize. åñëè äåïî 2000 òî ëîò 0.01, åñëè ñòàíåò 4000 òî ëîò 0.02

extern int  PipStep = 10;     //øàã ìåæäó äîëèâêàìè. êàæäûé øàã óâèëè÷èâàåòñÿ â PipStepExponent ðàç åñëè Silence íèæå Level.
extern int  PipStep2 = 20;     //øàã ìåæäó äîëèâêàìè. êàæäûé øàã óâèëè÷èâàåòñÿ â PipStepExponent ðàç åñëè Silence âûøå Level.

extern int  TP = 10;        //òýéêïðîôèò
extern int  MaxTrades=10;     //ìàêñèìàëüíîå êîë-âî êîëåí

extern string GeneralBlock = "-------Îáùèå ïàðàìåòðû-------";

extern bool  Ostanov=true;     //Âêëþ÷åíèå çàêðûòèÿ Ëîêà âñåõ îðäåðîâ ïî äîñòèæåíèè çàäàííîãî ëèìèòà
extern double Limit = 50;      //Ëèìèò íà çàêðûòèå îðäåðîâ(â åäèíèöàõ âàëþòû) 

extern int   OpenNewTF = 1;    //òàéìôðåì äëÿ îòêðûòèÿ íîâûõ îðäåðîâ, åñëè 1-Ì1, 2-Ì5, 3-Ì15...èòä
extern int   OpenNextTF = 1;    //òàéìôðåéì äëÿ îòêðûòèÿ êîëåí îðäåðîâ, åñëè 1-Ì1, 2-Ì5, 3-Ì15...èòä
extern int   Povtor = 1;      //òàéìôðåéì äëÿ ïîâòîðà çàïðîñîâ

extern string d = "ðàáîòà ñîâåòíèêà â ïÿòíèöó äî";
extern bool  CloseFriday=true;    // èñïîëüçîâàòü îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè â ïÿòíèöó true, íå èñïîëüçîâàòü false
extern int   CloseFridayHour=19;   // âðåìÿ â ïÿòíèöó ïîñëå êîòîðîãî íå âûñòàâëÿåòñÿ ïåðâûé îðäåð

extern string OfficialVariable = "-------Ñëóæåáíûå ïåðåìåíûå-------";
extern string InformationOnChartString = "InformationOnChart - îòêëþ÷èòü äëÿ òåñòåðà (çàìåäëÿåò)";
extern bool  InformationOnChart = true; //âûâîäèòü ëè èíôîðìàöèþ íà ãðàôèê, îòêëþ÷èòü äëÿ òåñòåðà (çàìåäëÿåò)
extern int   MagicNumber = 12345;    //ïî ýòîìó íîìåðó ïðîèñõîäèò èäåíòèôèêàöèÿ îðäåðîâ íà ïðåíàäëåæíîñòü ñîâåòíèêó
extern string af5 = "-===Kazakstan treider==- ";
extern int LotDecimal = 0;

datetime timeprevMIN=0;
datetime timeprevMAX=0;
int total, ticket, CountTrades;
int mper[10]={0,1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200};
bool LongTradeNew, ShortTradeNew;
double Buy_NextLot,Sell_NextLot, Buy_NewLot, Sell_NewLot, Buy_LastLot, Sell_LastLot, Prof;
string CommentTrades;
//===========================
int init(){
  LotDecimal = LotDecimal();
  return(0);}
//===========================
int deinit(){
  return(0);}
//============= íàïðàâëåíèå =
int ind_iOP;
int ind_iOP2;
//============= Ñòàðò =======
int start(){

//== Áàðû îòêðûòèå öåíû 1-ãî îðäåðà ====================================================  
  double i_OP = iOpen (Symbol(), mper[TF_Op1], 0); // óñëîâèå íàïðàâëåíèÿ äëÿ ïåðâîãî îðäåðà
  if (i_OP < Bid)  ind_iOP = 1;          // óñëîâèå äëÿ áàé
	else  if (i_OP > Bid)  ind_iOP = - 1;     // óñëîâèå äëÿ ñåëë
//======================================================================================  
  if (LotDecimal==0) LotDecimal = LotDecimal();

  Information();
  
  LongTradeNew=true;
  ShortTradeNew=true;
  
//========= Çàêðûòèå ëîêîâ ïðè ïðîôèòå =================================================  
if ((Ostanov)&&CountTrades("buy")>0&&CountTrades("sell")>0&&(Balance("buy","Balance")+Balance("sell", "Balance"))>=AccountEquity()/Limit){

  int slippage=3;
  for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
  {
  if (!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break;
  if (OrderType()==OP_BUY ) OrderClose (OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID),slippage);
  if (OrderType()==OP_SELL) OrderClose (OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK),slippage);
  }
  }
//======================================================================================   
  if(timeprevMIN!=iTime(NULL,mper[OpenNewTF],0))
  {   
   ticket=0;
   CountTrades = CountTrades("buy");
   
   if(CloseFriday==true&&DayOfWeek()==5&&TimeCurrent()>=StrToTime(CloseFridayHour+":00"))return(0); // çàïðåò â ïÿòíèöó
   
   if (ind_iOP > 0) // óñëîâèå äëÿ ïåðâîãî îðäåðà áàé åñëè öåíà íèæå óðîâíÿ îòêðûòèÿ áàðà, òî îðäåð áàé íå îòêðûâàåòñÿ
   {
   if (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 0) < 70.0) {
   if (iCustom(NULL, mper[TFSilence1], "Silence2_02", PerSilence1, BuffSilence1, 2, 0) < Sil_Level1) {
   if (CountTrades==0 && LongTradeNew==true)
   {
     CommentTrades = "TENGRI "+Symbol()+" - Buy "+(CountTrades+1);
     Buy_NewLot = NewLot("buy");
     while(ticket<1)
     { Prof = Prof("buy");
      Print("Ïîêóïàåì. Íîâûé. Ïàðàìåòðû. ñèìâîë="+Symbol()+", ëîò="+DoubleToStr(Buy_NewLot,2)+", öåíà="+DoubleToStr(Ask,4)+" ïðîôèò="+DoubleToStr(Prof,4)+", êîììåíò="+CommentTrades+" ìàäæèê="+MagicNumber);
      ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Buy_NewLot,NormalizeDouble(Ask,Digits),3,0,Prof,CommentTrades,MagicNumber,0,Blue);
      if(ticket<1) {Print("Îøèáêà: ",GetLastError()," Íîâàÿ ïîïûòêà ïîêóïêè ÷åðåç "+(Povtor*60)+" ñåêóíä");Sleep(Povtor*60*1000);}
      RefreshRates();
      }
     }  
    }  
   } 
   }
   CountTrades = CountTrades("sell");
   if(CloseFriday==true&&DayOfWeek()==5&&TimeCurrent()>=StrToTime(CloseFridayHour+":00"))return(0); //çàïðåò â ïÿòíèöó
   
   if (ind_iOP < 0) // óñëîâèå äëÿ ïåðâîãî îðäåðà ñåëë åñëè öåíà âûøå óðîâíÿ îòêðûòèÿ áàðà, òî îðäåð ñåëë íå îòêðûâàåòñÿ
   {
   if (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 0) > 30.0) {
   if (iCustom(NULL, mper[TFSilence1], "Silence2_02", PerSilence1, BuffSilence1, 2, 0) < Sil_Level1) {
   if (CountTrades==0 && ShortTradeNew==true) 
   {
     CommentTrades = "TENGRI "+Symbol()+" - Sell "+(CountTrades+1);
     Sell_NewLot = NewLot("sell");
     while(ticket<1)
     { Prof = Prof("sell");
      Print("Ïðîäàåì. Íîâûé. Ïàðàìåòðû. ñèìâîë="+Symbol()+", ëîò="+DoubleToStr(Sell_NewLot,2)+", öåíà="+DoubleToStr(Bid,4)+" ïðîôèò="+DoubleToStr(Prof,4)+", êîììåíò="+CommentTrades+" ìàäæèê="+MagicNumber);
      ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Sell_NewLot,NormalizeDouble(Bid,Digits),3,0,Prof,CommentTrades,MagicNumber,0,Red);
      if(ticket<1) {Print("Îøèáêà: ",GetLastError()," Íîâàÿ ïîïûòêà ïîêóïêè ÷åðåç "+(Povtor*60)+" ñåêóíä");Sleep(Povtor*60*1000);} 
     RefreshRates();
     }
    }
   } 
  }
 }
 timeprevMIN=iTime(NULL,mper[OpenNewTF],0);
 }  
  
  if(timeprevMAX!=iTime(NULL,mper[OpenNextTF],0))
  { 
   ticket=0;
   CountTrades = CountTrades("buy");
   if (CountTrades>0 && NextOrder("buy"))
   {
     CommentTrades = "TENGRI "+Symbol()+" - Buy "+(CountTrades+1);
     Buy_NextLot = NextLot("buy");
     while(ticket<1)
     {
      Print("Ïîêóïàåì. Ñëåäóþùèé. Ïàðàìåòðû. ñèìâîë:"+Symbol()+", ëîò="+DoubleToStr(Buy_NextLot,2)+", öåíà ="+DoubleToStr(Ask,4)+", êîììåíò="+CommentTrades+", ìàäæèê="+MagicNumber);
      ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Buy_NextLot,NormalizeDouble(Ask,Digits),3,0,0,CommentTrades,MagicNumber,0,Blue);
      if(ticket<1) {Print("Îøèáêà: ",GetLastError()," Íîâàÿ ïîïûòêà ïîêóïêè ÷åðåç "+(Povtor*60)+" ñåêóíä");Sleep(Povtor*60*1000);} else Ñorrect("buy");
     RefreshRates();
     }  
     
     
   } 
   CountTrades = CountTrades("sell"); 
   if (CountTrades>0 && NextOrder("sell"))
   {
     CommentTrades = "TENGRI "+Symbol()+" - Sell "+(CountTrades+1);
     Sell_NextLot = NextLot("sell");
     while(ticket<1)
     {
      Print("Ïðîäàåì. Ñëåäóþùèé. Ïàðàìåòðû. ñèìâîë:"+Symbol()+", ëîò="+DoubleToStr(Sell_NextLot,2)+", öåíà="+DoubleToStr(Bid,4)+", êîììåíò="+CommentTrades+", ìàäæèê="+MagicNumber);
      ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Sell_NextLot,NormalizeDouble(Bid,Digits),3,0,0,CommentTrades,MagicNumber,0,Red);
      if(ticket<1) {Print("Îøèáêà: ",GetLastError()," Íîâàÿ ïîïûòêà ïðîäàæè ÷åðåç "+(Povtor*60)+" ñåêóíä");Sleep(Povtor*60*1000);} else Ñorrect("sell");
     RefreshRates();
     }  
    }
   timeprevMAX=iTime(NULL,mper[OpenNextTF],0);
  }
 
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
double Prof(string OrdType)
{  double Zena=0;
  if (TP<MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)) TP=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  
  if (OrdType=="buy")Zena=Ask+TP*Point;
  if (OrdType=="sell")Zena=Bid-TP*Point;
  return (Zena);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void Ñorrect(string OrdType) 
{
  int trade;
  double TP_all;
  double AveragePrice;
  
  AveragePrice = AveragePrice(OrdType);
  
  for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
  {
   OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
     {
     //-----
      if (OrdType=="buy")
      {
        if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         TP_all = AveragePrice+TP*Point;
         if (OrderTakeProfit() != TP_all)
         {
           Print("Ìîäèôèöèðóåì ïîêóïêó. Áåçóáûòîê = "+DoubleToStr(AveragePrice,4)+", ÒÐ = "+DoubleToStr(TP,4)+" Íîâûé óðîâåíü = "+DoubleToStr(TP_all,4));
           OrderModify(OrderTicket(), AveragePrice, OrderStopLoss(), TP_all, 0, Yellow);
         }
        }  
      }
      //----
      if (OrdType=="sell")
      {
        if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         TP_all = AveragePrice-TP*Point;
         if (OrderTakeProfit() != TP_all)
         {
           Print("Ìîäèôèöèðóåì ïðîäàæó. Áåçóáûòîê = "+DoubleToStr(AveragePrice,4)+", ÒÐ = "+DoubleToStr(TP,4)+" Íîâûé óðîâåíü = "+DoubleToStr(TP_all,4));
           OrderModify(OrderTicket(), AveragePrice, OrderStopLoss(), TP_all, 0, Yellow);
         }
 
        }  
      }
     //----  
     }  
  }    
} 

//+------------------------------------------------------------------+
//Âû÷èñëÿåì ðàçìåð ïåðâîãî ëîòà
double NewLot(string OrdType)
{
  double tLots;
  double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  
  if (OrdType=="buy")
  {
   if (FixLot) tLots = LotSize; else tLots = NormalizeDouble(LotSize * NormalizeDouble(AccountEquity()/LotStep,0), LotDecimal); 
   }
  if (OrdType=="sell")
  {
   if (FixLot) tLots = LotSize; else tLots = NormalizeDouble(LotSize * NormalizeDouble(AccountEquity()/LotStep,0), LotDecimal); 
   } 
  if(tLots < minlot) tLots = minlot; 
      
  return(tLots);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Âû÷èñëÿåì ðàçìåð ñëåäóþùåãî ëîòà
double NextLot(string OrdType){
  double tLots;
  int st_P=CountTrades(OrdType);
  if (OrdType=="buy"){
  if (st_P >= StepX) tLots = NormalizeDouble(FindLastOrder(OrdType, "Lots") * LotExponent2, LotDecimal);
   else tLots = NormalizeDouble(FindLastOrder(OrdType, "Lots") * LotExponent1, LotDecimal);   
   }
  if (OrdType=="sell"){
  if (st_P >= StepX) tLots = NormalizeDouble(FindLastOrder(OrdType, "Lots") * LotExponent2, LotDecimal);
   else tLots = NormalizeDouble(FindLastOrder(OrdType, "Lots") * LotExponent1, LotDecimal);
  }
   return(tLots);
   }
   

//+------------------------------------------------------------------+
//Ïðîâåðÿåì íóæíî ëè îòêðûâàòü ñëåäóþùèé îðäåð 
bool NextOrder(string OrdType)
{
  double MA_30 = iMA(Symbol(), mper[TF_MA2], Per_MA2, 0, 0, PRICE_CLOSE, 0); 
  bool NextOrd = false;
  int PipStepEX;
  if (OrdType=="buy"&&MA_30<Bid)
  {
   if(iCustom(NULL, mper[TFSilence2], "Silence2_02", PerSilence2, BuffSilence2, 2, 0) < Sil_Level2) 
   PipStepEX = NormalizeDouble(PipStep*MathPow(PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);
   else PipStepEX = NormalizeDouble(PipStep2*MathPow(PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);
   if (FindLastOrder(OrdType, "Price") - Ask >= PipStepEX * Point && CountTrades(OrdType)<MaxTrades)
   {
     {
      NextOrd = TRUE;
     }   
   }  
  }

  if (OrdType=="sell"&&MA_30>Bid)
  {
  if(iCustom(NULL, mper[TFSilence2], "Silence2_02", PerSilence2, BuffSilence2, 2, 0) < Sil_Level2)
   PipStepEX = NormalizeDouble(PipStep*MathPow(PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);
   else PipStepEX = NormalizeDouble(PipStep2*MathPow(PipStepExponent,CountTrades(OrdType)),0);
   if (Bid - FindLastOrder(OrdType, "Price") >= PipStepEX * Point && CountTrades(OrdType)<MaxTrades)
   {
     {
      NextOrd = TRUE;
     }   
   }  
  }

  return(NextOrd);
} 

//+------------------------------------------------------------------+
//Âîçâðàùàåò öåíó èëè ëîò ïîñëåäíåãî îðäåðà
double FindLastOrder(string OrdType, string inf)
{
  double OrderPrice;
  double LastLot;
  int trade, oldticketnumber=0;
  
  for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
  {
   OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
     {
     //----
      if (OrdType=="buy")
      {
        if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(OrderTicket()>oldticketnumber)
         {
           OrderPrice=OrderOpenPrice();
           LastLot = OrderLots();
           oldticketnumber=OrderTicket();
         }
        }
       }
       //---- 
      if (OrdType=="sell")
      {
        if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(OrderTicket()>oldticketnumber)
         {
           OrderPrice=OrderOpenPrice();
           LastLot = OrderLots();
           oldticketnumber=OrderTicket();
         }
        }
       }
     //----  
  }
}
if (inf=="Price") return(OrderPrice);
if (inf=="Lots") return(LastLot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//Âîçâðàùàåò êîëè÷åñòâî îðäåðîâ
int CountTrades(string OrdType)
{
  int count=0;
  int trade;
  for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
  {
   OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
   if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
   {
   //----
     if (OrdType == "buy")
     {
      if(OrderType()==OP_BUY) count++;
     }
     //----
     if (OrdType == "sell")
     {
      if(OrderType()==OP_SELL) count++;
     }
   //----
   }
  }
  return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//Âîçâðàùàåò ñðåäíþþ öåíó îòêðûòûõ ïîç ïî íàïðàâëåíèþ
double AveragePrice(string OrdType)
{
  double AveragePrice=0;
  double Count=0;
  int trade;
  for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
  {
   OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
   if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
   {
   //-----
     if (OrdType == "buy")
     {
      if(OrderType()==OP_BUY)
      {
        AveragePrice=AveragePrice+OrderOpenPrice()*OrderLots();
        Count=Count + OrderLots();
      }
     }
     //----
     if (OrdType == "sell")
     {
      if(OrderType()==OP_SELL)
      {
        AveragePrice=AveragePrice+OrderOpenPrice()*OrderLots();
        Count=Count + OrderLots();
      }
     }
   //----  
   }  
  }
  AveragePrice=NormalizeDouble(AveragePrice/Count, Digits);
   
 return(AveragePrice);  
}
//----------------------------------------------------------------------
//Ïðîöåäóðà âûâîäèò èíôîðìàöèþ ïî òîðãàì:
void Information()
{
  if (InformationOnChart)
  {
   Comment("" 
   //+ "\n"             
   + "               TENGRI MARTINGEIL fx.09@mail.ru "+Symbol()             
   + "\n"             
   + "               ------------------------------------------------"             
   + "\n"             
   + "               Broker: " + AccountCompany()+". AccountLeverage: 1:"+ DoubleToStr(AccountLeverage(), 0)             
   + "\n" 
   + "               ------------------------------------------------"
   + "\n"
   + "               Buy open -> "+CountTrades("buy")+" MaxTrades -> "+MaxTrades
   + "\n"
   + "               Open balance: " + DoubleToStr(Balance("buy", "Balance"), 2)
   + "\n"
   + "               Open lot: " + DoubleToStr(Balance("buy", "Lot"), 2)
   + "\n"
   + "               ------------------------------------------------"
   + "\n"
   + "               Sell open -> "+CountTrades("sell")+" MaxTrades -> "+MaxTrades
   + "\n"
   + "               Open balance: " + DoubleToStr(Balance("sell", "Balance"), 2)
   + "\n"
   + "               Open lot: " + DoubleToStr(Balance("sell", "Lot"), 2)
   + "\n"
   + "               ------------------------------------------------"
   + "\n"
   + "               Close Lock: " + DoubleToStr ((AccountEquity() / (Limit)), 2)
   + "\n"
   + "               Balance Buy && Sell: " + DoubleToStr((Balance("buy", "Balance")+Balance("sell", "Balance")), 2)
   );
   
  }
}
//---------------------------------------------------
//ôóíêöèÿ ðàñ÷åòà èíôîðìàöèè ïî òåêóùèì òîðãàì
double Balance(string OrdType, string inf)
{
  double result=0;
  int trade;
  for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
  {
   OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber) continue;
   if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
   {
   //-----
     if (OrdType == "buy")
     {
      if(OrderType()==OP_BUY)
      {
        if (inf=="Balance") result=result+OrderProfit()-OrderSwap()-OrderCommission();
        if (inf=="Lot")   result=result+OrderLots();
      }
     }
     //----
     if (OrdType == "sell")
     {
      if(OrderType()==OP_SELL)
      {
        if (inf=="Balance") result=result+OrderProfit()-OrderSwap()-OrderCommission();
        if (inf=="Lot")   result=result+OrderLots();
      }
     }
   //----  
   }  
  }
   
 return(result);  
}
//---------------------------------------------------
double LotDecimal()
{
  double steplot=MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP);
  int LotsDigits = MathCeil(MathAbs(MathLog(steplot)/MathLog(10)));

return(LotsDigits);
}
//===================================================
//Çàêðûòèå âñåõ ïîçèöèé

Sample

AnalysisMarket Information Used:Indicator Curves created:


Indicators Used:

Relative strength index

Moving average indicator


Custom Indicators Used:
Silence2_02

Order Management characteristics:
Checks for the total of open orders
It automatically opens orders when conditions are reached
It can change open orders parameters, due to possible stepping strategy

Other Features: